Justitieombudsmannen Finansinspektionen
Chefs-JO Elisabeth Rynning. Foto: Pernille Tofte
Finans

JO riktar kritik mot Finansinspektionen

FI har inte har förvanskat allmänna handlingar men myndigheten brister i sin dokumentationshantering, finner Justitieombudsmannen.

Uppdaterad 2020-11-11
Publicerad 2020-11-10

Justitieombudsmannen, JO, avslutar ett ärende rörande Finansinspetkionen, FI, påstådda manipulering av några allmänna handlingar. JO riktar samtidigt kritik mot FI:s bristande rutiner för dokumentationshantering i sex granskade ärenden. Att FI i flera fall inte följt sina egna rutiner för undersökningar samt att rutinerna i sig har varit bristfälliga har lett till att dokumentationen i ärendena brustit, konstaterare JO.

– Jag finner det anmärkningsvärt att en statlig tillsynsmyndighet som Finansinspektionen inte i något av de granskade undersökningsärendena till fullo har följt sina egna riktlinjer. Det faktum att brister i dokumentationen har konstaterats i samtliga ärenden som omfattades av min granskning ger onekligen upphov till frågan om dessa brister kan vara begränsade till de granskade ärendena, eller om bristerna är mer systematiska. Min granskning omfattar dock endast avsett sex ärenden, varför jag i avsaknad av annat underlag nöjer mig med att uttala mig om handläggningen av dessa ärenden, skriver chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning i sitt beslut från 9 november 2020. 

Det var publiceringen i Svenska Dagbladet 14 december 2018 som gjorde gällande att Finansinspektionen skulle ha manipulerat dokument innan dessa lämnades ut till tidningen, som ledde till att JO beslutade 17 december 2018 att utreda det inträffade i ett särskilt initiativärende. 

FI delar JO:s uppfattning i ärendet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– FI har därför under våren 2019 reviderat de aktuella rutinerna för att se till att de inte är motsägelsefulla och att de bidrar till att det ska vara lätt för FI:s medarbetare att göra rätt, skriver FI.

Ändringarna i FI:s rutiner handlar bland annat om att FI förtydligat vad som ska diarieföras vid varje tidpunkt i FI:s undersökningsprocess och tillhörande mallar, har reviderat dokumenthanteringsplanen som hör till undersökningsprocessen, har genomfört interna utbildningar för både nya och befintliga medarbetare om ändringarna i processerna.

FI anser att ytterligare förbättra sina rutiner.

JO-beslutet finns i sin helhet här

Platsannonser

Logga in