Ekobrott

Jisander överklagar domen

Thomas Jisander, som dömdes till fyra års fängelse, överklagar sin dom. Brotten var grovt bedrägeri och bokföringsbrott.

Uppdaterad 2019-01-18
Publicerad 2019-01-18

Han ville utveckla en internetbank och sökte lån med, enligt åklagaren, osanna uppgifter om källkoden och dess värde. ”Utredningen visar tydligt att källkoden har existerat”, skriver Thomas Jisanders försvarare i målet.

Thomas Jisander, som har bytt namn till Thomas Johansson, överklagar tingsrättens dom som innebar ett fängelsestraff om fyra år, en kvarstad på 55 000 kronor samt ett näringsförbud på åtta år. Brotten var grovt bedrägeri och bokföringsbrott. Han yrkar, genom advokaterna Tavi Tuula och David Bardavid, att hovrätten ska ändra tingsrättens dom och ogilla åtalet och i andra fall att hovrätten ska bestämma en lindrigare påföljd.

Tillsammans med en medåtalad har Thomas Jisander, genom sitt bolag hemmahörande i Göteborg, ansökt om ett lån på 120 miljoner svenska kronor av norska Eksportkreditt. Enligt åtalet ska Thomas Jisander och den medåtalade mannen i låneansökan ha lämnat osanna uppgifter om en bokförd tillgång i form av en källkod till ett värde av 22 miljoner kronor –  trots att den inte existerade, och därmed försökt vilseleda det norska bolaget. Skälet man ska ha uppgett är att lånet skulle användas för att utveckla en bank på internet, en bank som inte existerade, enligt vice chefsåklagare Henric Fagher.

Försvararna skriver att tingsrätten har gjort en oriktig bevisvärdering när man funnit det styrkt att Thomas Jisander gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna.

De pekar på en omfattande förundersökning på 9 000 sidor med ”mycket omfattane och tekniskt komplext material, som avser en i målet central fråga rörande källkodens existens". Försvararna skriver att tingsrätten inte har förstått vad utredningen i sak innehåller då man endast skrivit ett domskäl på tio sidor.

”Och sedan utifrån dessa oriktiga bedömningar dragit felaktiga slutsatser i för målet centrala och avgörande frågor”.

Bland annat pekar försvararna på att tingsrätten i sina domskäl har hänvisat till en mejlkonversation som ägt rum mellan två andra män än Thomas Jisander. Mejlkonversationen ägde rum efter att Thomas Jisander hade frihetsberövats under november 2017, den ägde därmed rum en lång tid efter den påstådda gärningen och rörde helt andra omständigheter än de som är aktuella i målet, uppger hans försvarare.

Thomas Jisanders försvarare pekar även på att tingsrätten gjort fel när man dragit slutsatsen att värderingsutlåtandet av aktierna i Q5 upprättats av Thomas Jisander och en av de medåtalade själva, att den är oriktig. De menar att det inte finns någon bevisning för att så är fallet och pekar på att EBM:s egen expert genomfört en granskning av värderingen där det framgår att den utförts utefter vedertagna metoder och parametrar.

Thomas Jisanders förvarare pekar även på att tingsrätten gjort en felaktig slutsats när man gjort bedömningen att källkoden - tillgången inte existerat. Försvararna menar att utredningen tydligt visar att den har existerat, att den i allt väsentligt utgjort grunden till det finansiella system som beskrivits i affärsplanen.

Vidare uppger Thomas Jisanders ombud att det även är oriktigt att bankgarantin inte skulle ha samma varaktighet som lånet från Exportkreditt. ”Det rätta förhållande är att det tydligt av utkastet till lånefinsnsieringsupplägget framgår det omvända. Exportkreditt är enligt detta under lånets hela löptid bibehållen garantin”.

Thomas Jisander åberopar fyra vittnesförhör vid sidan av en lång rad skriftligt bevismaterial. Bland vittnesförhören finns bland annat en medåtalad, vilken en rättegång ännu inte hållits för, samt tre vittnen som ska styrka att källkoden till Q5 Worldnet Project existerat.

Thomas Jisander sitter kvar i häktet fram till domen vinner laga kraft.

Thomas Jisanders försvarare fick en ersättning om 1,6 miljoner kronor respektive 900 000 kronor. Ombuden har i en separat skrift till domstolen överklagat arvodet.

Thomas Jisander är ett känt namn sedan tidigare. 1997 var han inblandad i den så kallade Trustorhärvan, ett av de största ekobrotten i svensk historia.

Platsannonser