Jesper Nilsson, vd för EY
Revision

"Jag tror att branschen kan komma att bli än mer uppdelad"

Den nya vd:n på revisionsfirman EY, Jesper Nilsson, berättar för Realtid.se vilka tre områden som han kommer att prioritera under sin tid som vd och om konsekvenserna av EU:s revisionspaket. Bland annat förutspår han att en del företag kommer få svårt att hitta revisorer.

Uppdaterad 2016-11-23
Publicerad 2016-11-23

När Realtid.se träffar Jesper Nilsson är det hans första dag som vd på revisionsjätten EY, tidigare Ernst & Young.

Jesper Nilsson berättar att han aldrig har haft som mål att bli vd. När frågan om hurivida Jesper Nilsson var intresserad av att ta över som vd efter Hamish Mabon, som valt att återgå till en roll där han fokuserar helt på EY:s revisionskunder, bad Jesper Nilsson om betänketid över helgen och på måndagen meddelade han sitt besked.  

Men särskilt överraskad över frågan blev inte Jesper Nilsson.

– Jag har suttit i olika ledningsbefattningar under ett antal år så jag låg väl antagligen nära till hands.

Jesper Nilsson började på EY 1990 och arbetade i sex år när han bytte till Skandiabanken. Inom Skandia hade han olika chefsbefattningar innan han valde att återgå till revisionsfirman 2003.

– Jag kände företaget och verksamheten väl. Under tiden på Skandia hade jag haft kontakt med mina gamla kollegor, så valet att återgå till EY och börja arbeta som revisor var rätt naturligt.

I rollen som vd är Jesper Nilsson fortfarande huvudansvarig för EY:s revisionsverksamhet i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Bland hans nuvarande revisionsuppdrag finns Handelsbanken, Alecta, Creades och FOREX Bank.

Tre prioriterade områden

Det finns tre områden som Jesper Nilsson ser som extra viktiga.

– Först och främst vill jag hitta långsiktiga och fungerande former för hur vi ska hantera de nya kraven som följer med EU:s nya revisionsreform. Reformen ställer bland annat krav på byrårotation efter tio år för noterade bolag. Det här kommer att påverka oss både som revisorer och som konsulter.  

Jesper Nilsson berättar att revisionsreformen redan nu tar stora resurser i anspråk; både i tid och i pengar. Antalet offerter och förfrågningar om revisionsuppdrag kommer att öka betydligt. Dessutom måste EY och andra företag i branschen ställa sig frågan hur man ska gå till väga för att kunna fortsätta som rådgivare till kunder, som tidigare anlitat företaget för revisorstjänster. Reformen innehåller nämligen restriktioner mot att leverera vissa icke revisionstjänster till revisionskunder samt deras koncernbolag.

I det här ligger också att EY och hela branschen måste på ett lite nytt sätt tänka ännu mer på vilka kunder man vill ha som rådgivningskunder och vilka man vill vara revisor åt.

Enligt Jesper Nilsson kommer revisionspaketet få flera följdverkningar i branschen.

– Jag tror att branschen kan komma att bli  än mer uppdelad. De större revisionsbolagen kommer att i högre grad vara fullt sysselsatta med de största konsult- och revisionsuppdragen och att hantera alla upphandlingar. Jag tror också att det kan bidra till att en del företag får svårt att hitta revisorer, särskilt inom mer specialiserade sektorer som till exempel den finansiella.

EY arbetar även med att se över tjänsteutbudet inom företaget.

– Vi ser över tjänsteutbudet, så att det ska hålla i alla konjunkturer. Tjänster inom revision och assurance efterfrågas stabilt i både bra och dåliga tider. Konsulttjänster kan däremot vara mer känliga för konjunktursvängningar. Vi arbetar för att hela tiden göra detta område bredare så att vi ska ha efterfrågade tjänster även när det är skakigt på marknaden.

Det andra området som Jesper Nilsson vill fokusera på är hur EY ska behålla och utveckla sina unga medarbetare. Branschen har enligt Jesper Nilsson en för hög personalomsättning. Idag byter 22 procent av de nyexaminerade på EY arbetsgivare inom fem år.

– Jag tror att det är nödvändigt att vi lyssnar till våra unga medarbetare för att förstå vad som är viktigt för dem. Häri ligger att hitta framtidens arbetssätt det vill säga hur jobbar man, när jobbar man och varifrån jobbar man. När allt mer digitaliseras är det kanske inte nödvändigt att komma in till kontoret varje dag. Vi behöver bli mer flexibla när det är möjligt. Vi måste även hitta sätt att rekrytera tillbaks duktiga medarbetare. Branschens karriärsmodell ser ut så att man ska ha arbetat på EY eller på en annan byrå väldigt många år innan man blir delägare. Många unga vill se något annat innan de pensioneras. Det är helt naturligt och vi måste i högre grad förhålla oss till det.

Ett tredje område som är viktigt för Jesper Nilsson är jämställdheten inom EY.

– Det här området betyder mycket för mig. Jag vill arbeta för att kvinnor och män ska ges samma förutsättningar inom EY. Om jag har lyckats komma någonstans med det här när jag slutar mitt uppdrag som vd kommer jag att vara nöjd.

På EY arbetar man aktivt med jämställdhetsfrågan enligt Jesper Nilsson. Till exempel granskas delägarförslag noggrant ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Nomineringen av delägare måste motiveras på ett helt annat sätt än tidigare. Jämställdhetsfrågan diskuteras också flitigt och kontinuerligt på ledningsnivå.

"One firm"

Jesper Nilsson berättar även att det sedan ett antal år pågår en integration av EY på nordisk, europeisk och global nivå och det är bland annat detta som utmärker företaget.

– Inom "EY-världen" finns det inga länder utan vi arbetar regionvis. Om jag är ansvarig för ett uppdrag i Stockholm är det inte säkert att teamet plockas från samma kontor. De bäst lämpade kanske sitter i London eller i Helsingfors. Det är helt i linje med hur våra största kunder arbetar.

Brexit kan påverka EY.

– Om Storbritannien begränsas i det fria utbudet av varor, tjänster och kapital till följd av Brexit kommer det naturligtvis att påverka den globala tanken om "one firm", eftersom London är EY:s fäste. Men än är det för tidigt att säga hur, säger Jesper Nilsson.

Robotics - en växande affär

Inom EY arbetar man även med hur digitaliseringen kan effektivisera verksamheten.

– Vi funderar mycket på hur vi kan automatisera våra processer för att effektivisera vårt arbete. Just nu är det aktuellt att fundera på vad robotar kan göra bättre än oss människor. Robotics är ett nytt område som vi internt försöker använda oss av i vårt arbete med att förenkla våra egna processer. Det är också ett område där vi ser vår konsultaffär växa.

Samtidigt som Jesper Nilsson är positiv till utvecklingen ser han att det kan vara en utmaning att ge de unga medarbetarna en helhetsförståelse för processen, eftersom de i mindre grad kommer att få vara delaktiga i alla steg när den mer rutinmässiga delen av våra uppdrag och det administrativa arbetet automatiseras.

Den stora regleringsivern

Jesper Nilsson anser att regleringen av branschen är omfattande.

– Den stora regleringsivern av revisionsbranschen som har varit framträdande under de senaste åren är något vi har att förhålla oss till. Det är bra att viktig verksamhet är reglerad, men istället för alltför omfattande och detaljerade lagkrav skulle mycket kunna regleras av branschen själv.

Jesper Nilsson är trots allt positiv inför framtiden.

– Duktiga revisorer, rådgivare och konsulter kommer alltid att behövas.

 

 

Platsannonser

Logga in