Finans Nyhet

Investeringar i hållbart accelererar

Taggar i artikeln

Blackrock
Illustration: Pixabay
Publicerad

Investerare som representerar 25 biljoner dollar i förvaltade tillgångar planerar att fördubbla investeringarna inom ESG de kommande fem åren. Det visar en global Blackrock-undersökning

Realtid.se

Årets globala utmaningar inom hälsa och ekonomi har inte bromsat investerarnas efterfrågan på och inställning till hållbara investeringar, enligt Blackrocks undersökning, Global Client Sustainable Investing Survey. Faktum är att investerare planerar att fördubbla sina allokeringar till hållbara produkter under de kommande fem åren. 20 procent uppgav att pandemin istället kommer att påskynda deras allokering mot hållbara investeringar.

– Det paradigmskifte vi identifierat tidigare i år har verkligen fått fäste, eftersom omställningen driven av politiska och regulatoriska påtryckningar, teknologiska framsteg och kunders preferenser har förflyttad hållbarhet till att bli mainstream bland investerare globalt, säger Christian Hyldahl, Co-Head Continental Europe och Nordenchef på Blackrock.

–Resultaten av vår undersökning visar att denna hållbarhetsomställning sker över hela världen.

Annons

Undersökningen samlade data från 425 investerare i 27 länder, inklusive stora pensionsförvaltare, kapitalförvaltare, förvaltare av stiftelser och globala förmögenhetsförvaltare med nästan 25 biljoner dollar i förvaltade tillgångar (AUM).

Årets omställning ser ut att vara början på en varaktig förändring under åtminstone de kommande fem åren, då de medverkade uppgav att de planerar att fördubbla sina hållbara investeringar i ESG-tillgångar 2025. Medan ökningen inom hållbara tillgångar är tydligast i Europa, ökar de också kraftigt i Nord- och Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet.

ESG-integrering

Annons

Majoriteten av de medverkande i undersökningen anser att hållbarhet är grundläggande för investeringsprocesser och resultat, och 75 procent använder, eller överväger att använda en integrerad strategi för att kunna ta hänsyn till ESG-risker (miljö, sociala och governance-faktorer) i sina portföljer. I ett integrerat tillvägagångssätt ser man till ESG-kriterier inom samtliga innehav samt underbygger framtida investeringsbeslut med hjälp av en holistisk syn på hållbarhet.

Trots att integration värderas högst, är mer specifikt inriktade hållbara investeringsmetoder såsom tematiska eller produkter för impact-investeringar också eftertraktade av kunder i EMEA, med 56 procent respektive 52 procent av de respondenterna som söker dessa strategier.

Geografiska skillnader i skiftet mot hållbart
Den globala efterfrågan på hållbarhet drivs av olika regelverk i olika världsdelar, allmänhetens uppfattningar, styrelse och ledningsöversyn och medvetenhet om resultatfördelar.

Annons

I EMEA, uppgav (51 procent) av de medverkande att den främsta orsaken för att skifta till hållbara strategier var att ”göra det rätta”, medan endast 37 procent av de tillfrågade i EMEA uppgav att ”minska investeringsrisken” var en avgörande faktor. I Nord- och Sydamerika är reducerad risk den näst största drivkraften för omställning (49 procent), följt av ”bättre riskjusterat resultat” och ”mandat från styrelse eller ledning” (båda på 45 procent).

I APAC är efterfrågan bland kunderna den lägsta bland de tre regionerna, då endast 19 procent av de tillfrågade uppgav det som en viktig drivkraft för omställning.

– I region för region prioriterar kunder ESG-frågor och implementerar dessa på olika sätt. Även om alla inser innebörden av klimatrisker, finns det olika nivåer av fokus på frågor som mänskliga rättigheter, mångfald och integration,  fortsätter Christian Hyldahl.

– Kundernas skäl för att investera hållbart visar stora regionala skillnader. Många europeiska investerare ser fördelarna med hållbarhet på grund av de samhälleliga effekterna. I USA är investerarna mer inriktade på riskhantering och investeringsresultat.

Miljörisker investerarnas största angelägenhet

Ett område där investerare från alla regioner som deltog i undersökningen är överväldigande överens, är att 88 procent angav klimatrelaterade risker som deras viktigaste angeläget att hantera i sina portföljer idag. Framgent, medan klimatet väntas förbli den främsta oron, har ett ökande antal respondenter (58 procent) uppgivit att oron över sociala utmaningar som mångfald och integration, och rättvis arbetsmiljö är områden som förväntas stiga mest under de närmaste tre–fem åren.

Ökningen av ESG-kriterier för investeringar drivs av en mängd skäl, inte minst de större bolagens redovisningar där mer information redovisas publikt, och andra framsteg inom dataanalys för att förstå hur ESG frågor är grundläggande för investeringar.

Oro över datakvalitet

Det råder ingen tvekan om att kvaliteten och tillgängligheten av data har ökat avsevärt under det senaste årtiondet, vilket gör det möjligt för investerare att fatta mer välgrundade investeringsbeslut.  Ändå råder det stor enighet bland institutionella investerare om att detta är ett område som kräver ytterligare fokus.

Mer än hälften (53 procent) av respondenterna globalt uppgav en oro över ”bristfällig kvalitet eller tillgång till ESG-data och analys” som deras största hinder för att anpassa portföljen mot hållbara investeringar, högre än något annat hinder.

– Som vi såg i årets undersökning, fortsätter investerare världen över att efterfråga ett fortsatt fokus och initiativ inom hållbarhet som hjälper dem att bygga bättre riskjusterade portföljer för framtiden,  säger Christian Hyldahl.

Annons