Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Investera i utvecklingen av effektiva vacciner

AV EUROCINE
Hans Arwidsson

Behovet av effektiva vacciner är mer aktuellt än någonsin och det kommer att bestå under överskådlig tid. I Eurocine Vaccines har vi en mycket spännande tid framför oss inom just det området – att utveckla nya, effektiva vacciner. All kraft i bolaget koncentreras på att genomföra den nya strategin, där vår teknologiplattform tillämpas på injicerade vacciner för humant bruk samt både injicerade och nasala veterinära vacciner.

Välkommen att investera i den fortsatta utvecklingen av en av de mest kostnadseffektiva hälsorelaterade verksamheterna som mänskligheten har skapat – vaccinering!

– Hans Arwidsson, VD, Eurocins Vaccines AB (publ)

Bakgrund och motiv

Eurocine Vaccines är ett forskningsbolag inom vacciner. I enlighet med det pressmeddelande som publicerades den 14 november 2018 har bolaget fastställt en ny strategi för sin verksamhet efter beslut om att avbryta vidare egen utveckling av den nasala vaccinkandidaten Immunose™ FLU efter negativt resultat i oktober 2018 från en omfattande klinisk studie.

Den nya strategin fokuserar på 1) injicerade vacciner för humant bruk och 2) veterinära vacciner där både injicerade och nasala vacciner inkluderas (tidigare fokus på human nasal vaccinering). bolagets teknologiplattform, Endocine™, har dokumenterat god säkerhet i människa vid nasal vaccinering vid fem genomförda kliniska studier.

Målet under första halvåret 2019 är att identifiera 3–4 vaccinkandidater, genomföra utvärderingsstudier och selektera 1–2 vaccinkandidater lämpliga för fortsatt utveckling. Identifieringen har genomförts och selektering av vaccinkandidater beräknas till halvårsskiftet 2019. Första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat tecknades den 31 januari 2019 och studien pågår. Förväntade milstolpar under 2019 återges nedan;

  • Identifiera 3-4 vaccinkandidater för utvärdering
  • Etablering av samarbetsavtal avseende utvärdering – första avtalet signerat
  • Start av immunologiska prekliniska studier – första studien startad
  • Resultat från prekliniska studier (immunresponser) med 3-4 vaccinkandidater
  • Selektering av 1-2 vaccinkandidater för fortsatt utveckling (vid halvårsskiftet 2019)
  • Definiera och kommunicera plan för fortsatt utveckling dvs. efter val av vaccinkandidater.

Eurocine Vaccines målsättning är att inleda kliniska fas I/II-studier under 2020, vilket är beroende av val av vaccinkandidater.

Föreliggande kapitalisering om 15,6 MSEK syftar till att finansiera bolaget för att driva verksamheten i enlighet med den nya strategin förbi halvårsskiftet 2019 dvs förbi selektering av vaccinkandidat(er). Eurocine Vaccines har under februari 2019 upptagit ett brygglån om 3,5 MSEK från part som även ingått garantiåtagande. Brygglånet avses återbetalas med emissionslikviden och brygglånet bedöms vara tillräckligt för bolagets drift av verksamheten till och med april 2019.

Vid fullteckning i företrädesemissionen finansieras bolaget till och med december 2019 inklusive selektering av två kandidater (förutsatt positiva resultat från prekliniska studier). bolaget kommer, vid fullteckning, att erhålla en nettolikvid om cirka 11,7 MSEK. bolaget avser att vid fullteckning använda nettolikviden, inklusive erhållen likvid från brygglån om 3,5 MSEK, till följande ändamål:

  • Genomförande av prekliniska studier genom samarbeten och/eller i egen regi till och med juni 2019 (cirka 1,9 MSEK)
  • Fortsatta prekliniska studier och produktutveckling (t.ex. tillverkning och stabilitetsstudier) under andra halvåret 2019 (cirka 3,2 MSEK)
  • Slutbetalning och nödvändig rapportering av den genomförda kliniska studien i äldre (cirka 2,8 MSEK)
  • Övrigt (bolagsledning, administration, patent, marknadsanalys, affärsutveckling, legal rådgivning, etc.) (cirka 3,8 MSEK)

Vid en teckningsgrad om 90 procent i företrädesemissionen behöver ytterligare kapital tillföras under tredje kvartalet 2019 för vidare utveckling av selekterad(e) vaccinkandidat(er) i enlighet med den nya strategin. Mer exakta kostnadsuppskattningar för andra halvåret 2019 och för 2020 kommer att kunna göras efter halvårsskiftet när 1–2 vaccinkandidater är selekterade.

Företrädesemissionen i sammandrag

Villkor: Varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 21 mars 2019 berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier (dvs teckningsrelation 5:3). Teckningskursen uppgår till 0,11 SEK per ny aktie.

Teckningskurs: 0,11 SEK per ny aktie (motsvarande pre-money värdering om 9,3 MSEK)

Erbjudandet: 15,6 MSEK (90 procent säkerställd)

Teckningsperiod: 25 mars – 8 april 2019

Tecknings- och garantiåtaganden: bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till 90 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 14,0 MSEK. Eurocine Vaccines har erhållit teckningsåtaganden om cirka 0,1 MSEK från VD Hans Arwidsson och styrelseledamöterna Michael Wolff Jensen, Pär Thuresson och Jan Sandström, motsvarande cirka 0,8 procent av företrädesemissionen. Därutöver har bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 13,9 MSEK, motsvarande cirka 89,2 procent av företrädesemissionen. Eurocine Vaccines största aktieägare och strategiska partner för vaccinanalyser, VisMederi Srl med innehav om 16,1 procent av antalet aktier i bolaget, har ingått lock-up åtagande till och med juni 2019.


Klicka här för att läsa memorandum och informationsfolder

Klicka här för att komma till Eurocine Vaccines hemsida

Klicka här för att komma till Arctic Securities hemsida

 


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons