Börs

Intrum räknar med sidledes resultatutveckling

Intrums nettoomsättning sjönk i det första kvartalet till 3 333 miljoner kronor i kvartalet, det var klart lägre än analytikernas snittförväntan.

Publicerad 2020-05-06

Enligt en sammanställning gjort av Infront låg analytikernas förväntan på omsättning på 4 037 miljoner kronor. Utfallet påverkades dock bland annat av de negativa portföljomvärderingarna om 636 miljoner kronor. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Det justerade rörelseresultatet kom in på 1 095 miljoner kronor för det första kvartalet 2020. Infronts snittestimat, utifrån fyra analytikers prognoser, låg på 1 315 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten var minus 11 procent, förvärv stod för 16 procent, omvärdering av portföljer minus 17 procent och valutaeffekter 1 procent. Av den organiska omsättningsförändringen om minus 11 procent var 5 procentenheter relaterat till en engångskompensation från ett avslutat kundkontrakt motsvarande kvartal föregående år, skriver Intrum i rapporten.

Rapporterat rörelseresultat blev 459 miljoner kronor, belastat av jämförelsestörande poster på minus 636 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1 650 miljoner kronor och avkastningen på portföljinvesteringar uppgick till 4 procent.

Portföljomvärderingar i det första kvartalet 2020 landade på minus 636 miljoner kronor, vilket reflekterar en förväntan om lägre inkasserade belopp i bolagets fordringsportföljer under 2020 som en följd av pandemin med covid-19.

–Vi väntar oss dock fortsatt att återvinna dessa belopp längre fram, vilket understödjs av de historiska mönster vi sett i tidigare ekonomiska cykler, skriver Intrum i delårsrapporten.

Intrum ser att den pågående krisen har en temporär effekt på bolagets verksamhet. Intrum har en ambition om en sidledes resultatutveckling för det andra kvartalet.

Det framgår av Mikael Ericsons vd-ord i delårsrapporten.

– Vår breda geografiska närvaro och många olika klientlösningar skapar en god diversifiering som tillsammans med en stark underliggande kassaflödesgenerering bidrar till en begränsad operationell inverkan på Intrums verksamhet totalt sett, skriver Intrum-chefen.

För Intrum handlar det framför allt om en fördröjning av inkassering och kassaflöden.

– De preliminära siffrorna för april pekar på stabila inkasseringsnivåer i vår portfölj jämfört med april föregående år. Trots att det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer i skrivande stund, ser vi att denna utveckling stödjer vår ambition om en sidledes resultatutveckling för det andra kvartalet, skriver Mikael Ericson.

Bolaget förväntar sig att Sydeuropa gradvis öppnar upp domstolarna från och med sommarmånaderna. Intrum ser därefter förutsättningar för en generellt sett mer positiv marknadsutveckling kombinerat med ett uppdämt behov hos sina kunder att accelerera portföljförsäljningar.

– Det tillåter oss att vara tillbaka vid en normaliserad aktivitets- och produktivitetsnivå igen i det fjärde kvartalet.

– Även om vi inte väntar oss att nå vårt tidigare resultatmål för 2020, så accelererar vi arbetet med att transformera Intrum för att kunna nyttja de operativa fördelar som vår storlek och geografiska bredd medger, skriver Mikael Ericson.

 

Platsannonser

Logga in