Revision

Internationella revisorer tror på en ny finanskris före 2024

Handelskrig, skuldsättning, protektionism och politisk osäkerhet. Det ses som varningstecken på en kommande finanskris inom de fem närmsta åren, enligt branschorganisationen FAR:s rapport.

Uppdaterad 2019-07-01
Publicerad 2019-07-01

Branschorganisationen FAR har i en rapport kontaktat sina systerorganisationer världen över för att få en överblick kring hur synen på en framtida finanskris ser ut i andra länder. Totalt har 25 representanter från tre olika världsdelar svarat på enkäten.

– När jag träffar mina kolleger från andra länder så diskuteras självklart stabiliteten i de finansiella systemen, och eftersom revisorn är centralt placerad i all verksamhet så har han eller hon en stor möjlighet att vara med och påverka både för att förebygga kriser men också hantera när kris uppstår. För kriser kommer med jämna mellanrum, det vet vi, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd för FAR.

FAR skriver att även om undersökningen baseras på relativt få svaranden, så är indikationen tydlig att det finns en oro för en kommande finanskris. 60 procent av de svarande tror att den kommer inom fem år och det finns ett fåtal faktorer som återkommande höjs som varningstecken; handelskrig (främst mellan USA och Kina), skuldsättning (hos både hushåll och regeringar), protektionism och politisk osäkerhet. 

Utträde ur befintliga handelsavtal är ytterligare en faktor som har identifieras som en utlösande faktor, där hoten om ett amerikanskt utträde ur det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA och Storbritanniens utträde ur EU är två exempel.

Bland de svarande är en återkommande kommentar att en potentiell kris troligtvis kommer att bli lindrigare än den senaste finanskrisen 2007/2008, och att det finns faktorer som tyder på att företag och regeringar kommer att ha möjlighet att hantera krisen bättre. 

70 procent av de svarande framhåller att det finns åtgärder som kan vidtas redan nu för att undvika en framtida kris, och internationellt samarbete är den viktigaste för att minska risken för handelskrig.

– Det är också oerhört viktigt med korrekt information i tid. Här spelar revisorn en viktig roll som länk mellan investerare, ägare och den finansiella marknaden. Revisorn kan säkerställa att den finansiella redovisningen håller hög kvalitet och kommunicera och lärdomar från tidigare kriser och vad som behövs för att undvika dem, säger Karin Apelman.

Undersökningen visar också att en majoritet av de tillfrågade inte ser något behov av förändrade regelverk, men att efterlevnad av regler och att internationella standarder följs är viktiga åtgärd för att förebygga en kris. Respondenterna pekar också på att övervakande myndigheter måste var aktiva rörande finansiella institutioner.

Däremot efterfrågas nya regelverk om och krav på mer hållbar rapportering. 82 procent av de svarande lyfter fram att revisorer bidrar till att bolag förblir hållbara under en finanskris. En väl utförd granskning och kvalitetssäkrad ekonomisk rapportering minimerar risker och osäkerhet, vilket gör bolag mer hållbara under en ekonomisk nedgång.

Rapporten kommer att presenteras på ett seminarium i dag under Almedalsveckan i Visby.

Platsannonser