Harald Mix  Foto:sweamfo
Harald Mix Foto:sweamfo
Finans

Inte heller Altor klarade sig

Kammarrätten slår fast att Skatteverket haft rätt att upptaxera rådgivarna i även Altor, IK, Litorina, Segulah och Triton.

Uppdaterad 2017-04-27
Publicerad 2017-04-27

Kammarrätten har idag meddelat 85 domar om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder. Realtid.se har redan redogjort för Nordic Capital och EQT. Nedan kommer en kort redogörelse kring Altor-domen. Utöver detta har även rådgivare vid IK, Litorina, Segulah och Triton fått sina domar i dag.

De domar som gäller Altor, EQT, Litorina, Segulah och Triton innebär i huvudsak att den utdelning eller kapitalvinst som personerna har fått, delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt de så kallade fåmansföretagsreglerna i stället för som inkomst av kapital. Domarna som avser IK och Nordic Capital innebär att inkomsten för flertalet av personerna i sin helhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

Domarna innebär i huvudsak att kammarrätten bifaller Skatteverkets eller allmänna ombudets yrkanden medan flertalet av de enskilda får avslag på sina yrkanden. Eftersom fonderna, ägarförhållandena i bolagen och personernas funktioner skiljer sig är utgången i målen olika.

Kammarrätten kommer alltså fram till att även rådgivarna på Altor ska upptaxeras då rådgivarna, emligt domstolen, har lämnat oriktiga uppgifter när de redovisat de aktuella utdelningarna som utdelningar på onoterade andelar.

Kammarrätten ska liksom i de övriga målen först utröna om Altor-rådgivarnas arbete varit betydande för GP-bolagets vinst. I domen kommer Kammarrätten fram till att GP-bolagets inkomster till största delen bestått av förvaltningsarvode och carried interrest. Av granskningen framgår det att GP-bolaget inte haft egen anställd personal som kan ha genererat dessa inkomster. Altor har istället tagit på sig att sköta verksamheten i GP-bolaget det vill säga leta fram, utreda och granska möjliga investeringar, rekommendera köp samt analysera och rekommendera lämpliga tidpunkter för försäljning.

Kammarrätten drar slutsatsen att de inkomster och genererats i GP-bolaget "haft sin grund främst i det arbete som rådgivningsföretaget utfört".

Kammarrätten uppger att den omständigheten att Altors ersättning från GP-bolaget varit marknadsmässig inte innebär att Altors arbete varit mindre betydelsefullt för inkomsterna i bolaget.

Domstolen skriver även att det inte framgått annat än att Altors enda verksamhet har bestått i att ge råd till GP-bolaget för den aktuella fonden och till motsvarande GP-bolag för två efterförljande fonder.

Rådgivningsarbetet har utförts av ett antal anställda som antingen ägt andelar i GP eller indirekt i Apex.

"Även om vissa rådgivare innehaft ledande och mer framträdande roller står det enligt kammarrättens mening klart att övriga rådgivare som fått del av carried interest – och som arbetat med rådgivningen av fonden – har haft stor betydelse för vinstgenereringen i GP Ltd". Domstolen poängterar att utan dem hade det inte blivit några betydande inkomster i bolaget.

Domstolen skriver att det dessutom inte är troligt att de externa investerarna hade tillåtit att GP skjulle få en så oproportionerligt stor del av de vinster som betalats ut från fonden och det inte hade varit för att dessa personers arbeten skapade värden i fonden.

Realtid.se söker ombudet Joakim Wittkull på Skeppsbron Skatt för en kommentar.

Platsannonser