Finans

Infrastrukturinvesteringar lyfter Skandias portfölj

Svagare resultat för Skandia samtidigt räddar infrastrukturinvesteringarna liv-portföljen.

Uppdaterad 2016-08-26
Publicerad 2016-08-26

I dag presenterar Skandia Liv första halvårsrapporten för 2016. Skandia redovisar ett svagare resultat för första halvåret jämfört med fjolåret. Koncernens resultat uppgick till -3.680 miljoner kronor, jämfört med 25.125 miljoner kronor.

"Periodens negativa resultat har flera bidragande orsaker. Den främsta orsaken är att de försäkringstekniska avsättningarna under perioden har förstärkts på grund av en lägre diskonteringsränta", står det i rapporten.

Detta ska ha påverkat koncernens resultat med -15.580 miljoner kronor.
Kapitalavkastningen bidrog positivt till resultatet dock mindre än föregående år. Premieinkomsten var lägre än året innan främst på grund av en lägre återbäringsränta.

Totalavkastningen i livportföljen uppgick till 2,5 procent under första halvåret 2016, vilket är en halvering jämfört med året innan då avkastningen var 5,3 procent för halvåret.

Skandia uppger att portföljen klarat den volatila marknaden efter Brexit väl.  Förutom aktier och de affärsstrategiska tillgångarna har samtliga tillgångsslag bidragit till den positiva avkastningen under halvåret.

– Det är särskilt våra reala tillgångar som utvecklats väl under årets första hälft. Tillgångsslag som realobligationer, fastigheter, råvaror, private equity och infrastruktur har alla haft en god utveckling. Våra investeringar i europeisk infrastruktur har gått bäst och toppar med en avkastning på hela 25 procent under årets första hälft, säger Hans Sterte, chef för Skandias kapitalförvaltning.  

Skandia har jämfört med första halvåret 2015 tappat i försäljning inom sparförsäkring. Livförsäkringsbolaget förklarar detta med bland annat en lägre återbäringsränta för traditionell försäkring. En annan förklaring är att förändringarna gällande avdrag för privat pensionssparande haft mindre effekt 2016 än föregående år. 2015 drevs branschens nyförsäljning upp av att många kunder lade om sitt privata pensionssparande när avdragsrätten kraftigt begränsades, enligt Skandia.

– Tappet i försäljningen jämfört med samma period förra året var väntat. Vi ser under andra kvartalet en positiv trend jämfört med första kvartalet inom både privat- och företagsförsäljningen, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw.

Skandiakoncernens förvaltade kapital uppgick till 578 miljarder kronor, jämfört med 571 miljarder vid årsskiftet. Den svenska traditionella portföljen stod för 389 miljarder kronor och svensk fond- och depåförsäkring för 141 miljarder kronor.

Platsannonser