Fonder

"Infrastruktur är väldigt underinvesterat i Sverige och Norge"

Obligo Investment Management ska ta in 1 till 2 miljarder kronor till en ny global infrastrukturfond.
– Vi upplever intresset som stort. De flesta avser att öka i alternativa investeringar generellt och ofta i infrastruktur i synnerhet, säger Peter Lindbom, förvaltare av fonden.

Publicerad 2019-04-11

Urbaniseringen driver på behovet för energi i storstäder. Befolkningen blir äldre, vilket betyder att behovet av utbyggnad av social infrastruktur är stor i hela världen. Det är två av flera faktorer som fondförvaltare Peter Lindbom på Obligo Investment Management tittar på när han bygger upp nästa fond, Obligo Global Infrastruktur II. 

Fonden ska ta in 100-200 miljoner euro, 1 till 2 miljarder kronor, men eftersom man ska investera i euro reser man även kapital i euro. Fonden stänger februari 2020. 

Investeringarna ska sedan ske i 5-7 underliggande fonder som i sin tur investerar i energi, transport, telekommunikation förnybar energi och social infrastruktur.

Fonden har hittills en handfull norska institutioner som investerare. Dels norska pensionsstiftelser men även kommuner. 

Kapitalanskaffningen har pågått under ett år och nu står Sverige på tur. 

– Vi upplever intresset som stort. De flesta avser att öka i alternativa investeringar generellt och ofta i infrastruktur i synnerhet, säger Peter Lindbom. 

Han förklarar dock att det inte alltid är så lätt att förklara för de mindre institutionerna varför infrastruktur passar in som tillgångsslag i portföljen. Processerna blir oftast långa.

– Vi har i snitt fem möten innan någon gör en investering och vi räknar med sex till tolv månaders ledtid. Det är inte så att man kommer in och stänger dagen efter. Vi förstår att detta är något som man behöver lära sig. Att AP-fonderna ska öka sina alternativa investeringar upp till 40 procent över tid hoppas vi kommer bli vägledande. Det kommer då att bli ett mer accepterat tillgångsslag, säger Filip Stenberg, som rekryterades som säljansvarig i februari.

Peter Lindbom har varit på Obligo Investment Management under 13 år och var med sedan första fonden. Han förvaltar både infrastruktur och private equity-fonder. 

Han berättar att det varit en lång period mellan första och andra fonden eftersom Obligo ägdes av Blackstones fastighetsdel ett tag men de ville bara satsa på fastigheter. Obligo Investment Management blev fristående år 2017. 

– Efter att ha analyserat marknaden har vi kommit fram till att infrastruktur är väldigt underinvesterat i Sverige och Norge. Det är ett tillgångsslag som växer globalt sett väldigt kraftigt dels för den tydliga kopplingen till ESG och hållbara investeringar och dels för att det förväntas vara relativt okorrelerat med aktiemarknaden men även för att det ger bra direktavkastning om man jämför med långa räntor som är låga i dag. Vi menar att den passar fint in i många traditionella portföljer. Det har även AP-fonderna insett som avser att öka allokeringen mot infrastruktur och även många andra av de stora livbolagen, säger Peter Lindblom.

I dag ägs dock 75 procent av den globala infrastrukturen av offentliga myndigheter, enligt Rare Infrastructure. Detta sätter naturligtvis käppar i hjulet för investerarna då offentliga myndigheter inte släpper sina tillgångar lika lätt som privata aktörer.

– Vi trodde att det skulle gå snabbare när vi tittade på detta redan under 2006. Det är oftast politiskt svårt att privatisera. Det är komplext att få tillgång till bra investeringar och du måste samarbeta med aktörer som offentliga myndigheter vill sälja till som är tillräckligt stora, trygga, erfarna och långsiktiga för att de ska kunna känna sig trygga att exempelvis vatten och el fortsätter att levereras till samhället. Då är det inte priset som styr som det kan göra när det gäller fastigheter som generellt alltid är till salu till rätt pris , säger Peter Lindblom.

Han poängterar att det är särskilt svårt i Sverige då statsfinanserna är så pass bra att det inte behövs en större privatisering. 

Den nya fonden ska huvudsakligen investera i de 35 OECD-länderna.

Den första fonden, Global Infrastruktur 2007, stängdes 2008 och hade då tagit in 210 miljoner euro. Fonden investerade i fem underliggande fonder med investeringar i sex världsdelar. I portföljen fanns bland annat Kastrups flygplats som avyttrades 2017.

Hur skiljer sig de två fonderna åt?
– De är på många sätt lika. Den här fonden [den nya reds anm.] har en annan avgiftsstruktur, den är billigare. Numera har vi möjlighet att kalla på kapital löpande i takt med att de underliggande fonderna gör investeringar. Vi behöver inte sitta och hålla på kapital på bankonto, vilket försämrar avkastningen. Då kan investerarna göra något annat med kapitalet tills det behövs för investering.

– Vi har en mycket mer rigorös och omfattande selektionsprocess än förra gången. Vi har lärt oss en hel del om den legala due diligensen och skatteaspekter. Vi har även en helt annan erfarenhet numera av olika risker och var de kan uppstå avseende både makro och mikrofaktorer. Vi har blir bättre på allt. I grund och botten handlade även den första fonden om att skapa en bred och global exponering mot infrastruktur. Det gör denna också men på ett lite mer systematiskt sätt.

Nettoavkastning på 8-10 procent

Obligo Investment management är en norsk-svensk förvaltare med huvudkontor i Oslo. Bolaget har 28 anställda. Kapitalförvaltaren förvaltar 1,1 miljard euro fördelat över fyra tillgångsslag (fastigheter, shipping, riskkapital och infrastruktur).

Obligo Global Infrastruktur II ska fokusera på kärn, value add och opportunist infrastruktur. Målet är att allokera 20 procent kärninfrastruktur, 60 procent value add och 20 procent inom opportunism infrastruktur.

Fondens mål är en nettoavkastning på 8-10 procent och en årlig direktavkastning på 3-5 procent.

Platsannonser

Logga in