FinansNyhet

Individuella uppgifter om förmögenhet ska kunna lämnas till Luxembourg Income Study

goldgold
Foto: Jingming Pan via Unsplash
Publicerad

Behovet av att kunna lämna ut uppgifter till LIS väger tyngre än behovet av sekretess och integritetsskydd, bedömer utredningen om “Utlämnande av mikrodata till LIS”.

Marlène Sellebråten

Utredningen om “Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study (LIS)” föreslår att uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenheter ska kunna lämnas till det internationella data- och forskningscentret LIS i Luxemburg. Det framgår av utredningens delrapport. 

“Utredningen gör bedömningen att behovet av att kunna lämna ut uppgifter till LIS väger tyngre än behovet av sekretess och integritetsskydd. […] Dessa uppgifter ska inte direkt kunna hänföras till en enskild och ska som huvudregel inte avse så kallade känsliga personuppgifter med mera. […] Uppgifter ska enligt förslaget lämnas i den utsträckning som krävs för att svenska förhållanden i tillräcklig grad ska återspeglas i de forskningsdatabaser som LIS tillhandahåller och i den utsträckning myndigheten har tillgång till uppgifter av sådant slag som ska registreras i dessa databaser,” skriver utredningen i sin rapport.

Utredningen föreslår även att en ny sekretessbrytande bestämmelse tas in i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) så att sekretessen enligt 24 kap. 8 § OSL (statistiksekretessen) inte ska hindra att en uppgift lämnas till LIS.

Annons

Det var den 28 januari 2021 som Regeringen beskutade att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att “grundligt belysa och analysera hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts”.

Författningsändringarna förslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Annons