Johan Andersson på Grant Thornton säger att det är en förtroendefråga att styrelser i ideella organisationer höjer sin finansiella kompetens.
Styrelser

"Ideella organisationer måste höja sin finansiella kompetens" 

Kraven på finansiell hållbarhet inom den ideella sektorn har ökat markant. Ändå saknar varannan styrelse den finansiella kunskap som krävs. Det visar en undersökning från revisionsfirman Grant Thornton.

Publicerad 2019-09-04

Styrelsearbetet i ideella organisationer behöver ta ytterligare steg mot att professionaliseras. Det visar Grant Thorntons kartläggning av hur ideella verksamheter arbetar med ekonomifrågorna.

Endast sex av tio (62 procent) av de tillfrågade anser att den egna styrelsen har rätt finansiell kunskapsnivå för att möta organisationens aktuella behov. När det gäller framtida utmaningar anser endast hälften (55 procent) att styrelsen har rätt finansiell kunskapsnivå. Bara en femtedel (22 procent) har ett eget utskott för finans- och redovisningsfrågor.

Enligt Johan Andersson, ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp Ideella organisationer och stiftelser, finns det ett flertal faktorer som tillsammans bidrar till att styrelsen ibland brister i den finansiella kompetensen.

– Man har en annan tradition inom den ideella sektorn när det kommer till rekrytering till styrelserummet. Det finns inte samma tradition att rekrytera professionellt som det finns i affärsdrivna organisationer. Ofta fokuserar man inte på styrelsemedlemmarnas formella kompetens utan mer på andra värden som engagemang och förståelse för verksamheten. 

Vad vinner styrelserna på att öka sin finansiella kompetens?
–  Under det senaste decenniet har kraven på rapportering ökat även för den ideella sektorn. Det är en trovärdighetsfråga att ha en förståelse för det finansiella området för då kan man öka transparensen och även förutse och förebygga risker. Styrelserna behöver inte ha detaljkunskap, men de måste veta när de bör kalla in extern kompetens. 

Finns det en vilja bland styrelserna att förbättra sin finansiella kunskap?
– Ja, det finns en stor medvetenhet om varför det är viktigt att öka den finansiella kunskapen och ett stort intresse att lära sig mer. Det är positivt. 

De som väljer styrelsen måste börja väga in finansiell kunskap

Över 60 procent väljer sin styrelse via valberedning. I var femte ideell organisation är det medlemmarna som väljer via direktval.

När en styrelseledamot idag ska väljas in är inte finansiell kunskap en tongivande parameter. En balans av styrelsekunskap är det som efterfrågas, inte att individen specifikt har ekonomikompetens.

Sju av tio upplever att styrelsen har tillgång till lämpliga specialiserade externa finansiella rådgivare när så krävs.

Om undersökningen

Drygt 100 verksamheter har besvarat enkäten, som genomfördes i form av en webbenkät under maj och juni 2019. Av de som svarat är 8 av 10 styrelseledamöter eller en del av ledningen (82 procent). De flesta basar över en driftsbudget på upp till 50 miljoner (79 procent). Merparten har mellan 0-20 heltidsanställda (70 procent). Bland de som svarat är hälften (49 procent) själva styrelsemedlemmar, 33 procent representerar ledning och 18 procent har en annan beslutsfattande roll.

(Källa: Grant Thornton)

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in