Fastigheter

Hyresrabatter pressar Hufvudstaden

Fredrik Lundbergs fastighetsbolag Hufvudstadens redovisar en minskad nettoomsättning från fastighetsförvaltningen med 5,5 procent till 886 miljoner kronor (938).

Publicerad 2020-08-26

Minskningen främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster ftill följd av covid-19.

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 626 miljoner kronor (682). Minskningen om 8 procent förklaras även den med lägre hyresintäkter för butiker och restauranger till följd av covid-19.

Aktien backar drygt 1 procent på rapporten. Sedan årsskiftet är aktien ned med 39,7 procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till minus 1 082 miljoner kronor (1 481), motsvarande minus 5,24 kronor per aktie (7,18). Minskningen förklaras främst
av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,2 miljarder kronor (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 175 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var minus 1 915 miljoner kronor (1 292).

Soliditeten uppgick till 62 procent (62), nettobelåningsgraden till 18 procent (17) och räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (11,3).

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,7 procent (6,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,1 procent (2,9).

 

Platsannonser