Fastigheter

Hufvudstaden ökar utdelningen

Marknadsvärdet på Hufvudstadens fastighetsbestånd ökade för till 39,7 miljarder kronor under 2017. Samtidigt presenterar fastighetsbolaget kostnaderna efter branden på Biblioteksgatan i Stockholm.

Uppdaterad 2018-02-15
Publicerad 2018-02-15

I dag presenterar Hufvudstaden bokslutskommunikén för 2017 som visar att bruttoresultatet ökade med 3 procent och uppgick till 1.301 miljoner kronor, vilket förklaras av högre hyresintäkter.

Nettoomsättningen uppgick till 1.841 miljoner kronor, vilket var en ökning med 3 procent. Ökningen motverkas av kostnader för hyresvakanser främst hänförligt till utvecklingsprojekt, framgår det av rapporten.

Årets resultat efter skatt uppgik till 3.035 miljoner kronor jämfört med 4.120 miljoner kronor föregåden år. Resultatet motsvarade 14,71 kronor per aktie jämfört med 19,98 kronor per aktie. Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeökningar i fastighetsbetsåndet.

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 3,50 kronor per aktie, jämfört med 3,30 kronor per aktie föregåden år.

Fastighetsbetsåndet marknadsvärderades till 39,7 miljarder kronor, jämfört med 36,5 miljarder kronor föregåden år. detta ger ett substansvärde om 152 kronor per aktie jämfört med 138 kronor per aktie föregåden år.

Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 2.848 miljoner kronor jämfört med 4.160 miljoner kronor föregående år.

Hyresvakansgraden vid årets slut var 3,9 procent, vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,4 procent jämfört med 2,6 procent föregående år.

Av rapporten framgår det även vad kostnaden för värdeförändring och utrangering av fastigheten som brann på Biblioteksgatan den 7 november uppgår till.

"Branden har inte medfört några allvarliga personskador men byggnaden är i det närmaste totalförstörd. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad. Reglering av försäkringsersättning är inte avslutad varför vi av försiktighetsskäl endast redovisat en del av möjlig försäkringsintäkt. I årets resultat ingår även kostnad för värdeförändring och utrangering av byggnaden. Netto uppgår beloppet till -138,6 mnkr och redovisas i jämförelsestörande poster". 

Platsannonser

Logga in