Finans Nyhet

HQ:s rådgivningsnota: 23 miljoner kronor

Publicerad

HQ redovisar en förlust om 34 miljoner kronor för kvarvarande verksamheter mellan januari och september. Utredningskostnader efter kraschen är den största boven.

Sent i går kväll redovisade HQ sin delårsrapport.

För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till -36 miljoner kronor för kvarvarande verksamheter, att jämföras med -26 miljoner kronor i fjol.

HQ meddelade även en förlust på 34 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets förlust om 38 miljoner kronor.

Annons

Kostnaderna uppgick till -36 miljoner kronor, varav 23 miljoner kronor är kostnader som avser utredningen kring skadeståndsanspråken efter tradingförlusterna som ledde till att Finansinspektionen återkallade bankens verksamhetstillstånd samt de olagliga vinstutdelningarna.

HQ skriver att utredningen är komplex och omfattar områden som derivatmarknadens funktionssätt, värdering och redovisning av derivatinstrument, risk- och verksamhetskontroll, kapitaltäckning, corporate governance, styrelse- och revisorsansvar med mera, vilket kräver förutom juridisk expertis även specialistkompetens inom nämnda områden.

”Kostnaderna för att fullfölja det av den extra bolagsstämman lämnade uppdraget är betydande. Carnegie Investment Bank AB:s vägran att ställa för utredningsarbetet nödvändig information om HQ:s tidigare bankverksamhet till utredningens förfogande har dessutom medfört både högre kostnader och försvårat arbetet”.

Annons

Banken skriver att den totala kostnaden under perioden från den 28 september 2010 och fram till utgången av september 2011 har uppgått till 29 miljoner kronor.

Finansnettot uppgick till 1 miljon kronor, jämfört med fjolårets -13 miljoner kronor.

Resultat från avvecklade verksamheter uppgår till 1 miljon kronor, vilket kan jämföras med fjolårets brakförlust om 951 miljoner kronor. HQ skriver att ”årets resultat utgörs av en tillkommande vinst som uppstod då Carnegie valde att inte förvärva alla bolag som omfattades av den option de förvärvade i samband med förvärvet av HQ Bank”.

Annons

Koncernens likvida medel uppgick till 22 miljoner kronor. I fjol uppgick denna post till 63 miljoner kronor vid utgången av året. Moderbolagets likvida medel uppgick till 19 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 60 miljoner kronor.

Eget kapital i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 20 miljoner kronor, motsvarande 0,73 kronor per aktie. Eget kapital i moderbolaget uppgick till 20 miljoner motsvarande 0,73 kronor per aktie. I fjol låg båda posterna på 55 miljoner kronor, motsvarande 1,96 kronor per aktie.

När det gäller skatt skriver HQ att ”de förluster som gjordes under 2010 i tradingverksamheten är på grund av försäljningen av HQ Bank inte kvar i HQ-koncernen. Således finns inte de förlustavdrag som kan hänföras till den avvecklade tradingverksamheten kvar i koncernen”.

HQ meddelar även att riskerna numera består i huvudsak av risk i reversfordran på Carnegie, ränterisk avseende likvida medel och legala risker.

Resultat för det tredje kvartalet från kvarvarande verksamheter uppgick till -3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets -25 miljoner kronor.

Resultat från kvarvarande verksamheter per aktie uppgick till -0,11 kronor att jämföras med -0,91 kronor under samma period i fjol.

Periodens resultat uppgick till en förlust om 3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets brakförlust på 359 miljoner kronor.

Periodens resultat per aktie uppgick till -0,1, att jämföras med fjolårets -12,86 kronor.

Annons