HQ Bank Foto: Bengt Oberger
HQ Bank Foto: Bengt Oberger
Juridik

HQ:s likvidator och Mats Qviberg kopplar in rättsexperter

Stridsyxan är fortfarande i luften. Munhugg mellan HQ AB:s likvidator Lars Ehrstedt och konkursförvaltaren Bill Kronqvist. Likvidatorn som vill stoppa förlikningen hänvisar till två expertutlåtanden och samtidigt har Mats Qviberg anlitat en rättsexpert.

Uppdaterad 2018-05-22
Publicerad 2018-05-22

HQ-processen är i allra högsta grad fortfarande levande. I Svea hovrätt har skriftväxlingen den senaste veckan varit intensiv. Efter förlikningen som ägde rum den 4 maj har försöker nu likvidatorn Lars Ehrstedt sätta käppar i hjulet för att förlikningen ska stadsfästas, vilket konkursförvaltaren och Qviberg-sidan krävt ska ske skyndsamt.

I en skrift till domstolen skriver Lars Ehrstedt att domstolen gör fel i att betrakta konkursförvaltaren som part i målet medan HQ AB i likvidation inte anses vara part. Han uppger att han på grund av detta inte fick yttra sig i målet. Lars Ehrstedt pekar på konkurslagens regelsystem och menar att förhållandet är det omvända än vad domstolen utgått från; HQ AB i Likvidation är ensam kärandepart i målet, medan HQ ABs konkursbo endast är part i målet om, och först då, man inträtt i målet och övertagit talan.

Han uppger att det är gäldenären (det vill säga HQ AB reds anm.) som ska anses vara ägare av boets egendom i en konkurssituation och att det inte är fråga om några äganderättsövergångar till konkursboet utan snarare en övergång av rådigheten av dessa tillgångar, vilket sker genom ett konkursbeslut.

”Gäldenären är således att anse som part i en pågående process till dess att ett behörigt inträde sker av boet”, skriver Lars Ehrstedt och tillägger att konkursförvaltaren måste klart och tydligt meddela att boet inträder.

Han hänvisar även till konkurslagen som säger: ”Anser förvaltaren att ett förlikningsanbud angående en osäker eller tvislig tillgång bör antas, får gäldenären själv med skyldighet att lämna redovisning till konkursboet utföra tvisten, om han ställer säkerhet för vad som bjuds genom förlikningen”.

Lars Ehrstedt pekar på att en säkerhet på 25 miljoner kronor har ställts inom den tid som förvaltaren uppsatt. Bakom säkerheten står CSL Fastighets AB som ägs av advokaten Christer Sandberg, som varit aktiv både som rådgivare men också som en växande aktieägare i HQ AB. Konkursförvaltare Bill Kronqvist anser dock att summan är för låg. Han vill se att det även ställs säkerhet för de villkorade rättegångsfordringarna om 262 miljoner kronor.

Lars Ehrstedt bestrider dock att detta är korrekt utifrån konkurslagen och har inhämtat ett rättsutlåtande från Roberth Nordh, docent i processrätt vid Uppsala universitet. Roberth Nordh som gör bedömningen att den säkerhet som HQ AB i Likvidation lämnat är fullgod och uppger samtidigt att den säkerhet som konkursförvaltaren kräver står i strid med ”grundläggande konkursrättsliga principer”.

”Jag har svårt att se på vilka skäl ett sådant krav på säkerhet grundas”, skriver Roberth Nordh.

Lars Ehrstedt har även inhämtat ett rättsutlåtande från Torsten Sandström, professor em i civilrätt vid Lunds Universitet (som tydliggör i skriften att han även är en mindre aktieägare i HQ AB) för att få ett utlåtande om konkursboet kan träda in i tvister på det sätt som konkursboet nu vill göra gällande.

Sandström hänvisar å sin sida till Aktiebolagslagen och menar att denna tvist rör en grupp minoritetsägares rättigheter. Han uppger bland annat att det inte är givet att konkursförvaltaren har rätt att avveckla en process från tiden före konkursbeslutet, särskilt inte om den drivs av ett ägarintresse. Han uppger vidare att det i lagtexten framgår att ett avtal om förlikning mellan aktieägare och organledamot i en skadeståndstvist är en sådan uppgörelse som måste ske genom ett stämmobeslut.

”Även en konkursförvaltare är skyldig att underställa ett förlikningsavtal aktieägarnas prövning för godkännande vid en bolagsstämma”, skriver Sandström och pekar även på att en minoritetsägare, med minst 10 procent av aktier i bolaget, kan föra en talan men agerar då på egen risk i bolagets och ägarkollektivets intresse.

Lars Ehrstedt avslutar sitt ytrrande med kritik mot konkursförvaltare Bill Kronqvist och skriver att förvaltaren försöker "på ett otillbörligt sätt" att gynna "en viss borgenär".

"Borgenärerna ifråga har tillgodosetts för krav som knappast kan anses nämnvärt skyddsvärda. Samtidigt noteras de intressen som HQ AB i likvidation företräder; 17 000 aktieägare vars besparingar skingrats genom den tidigare styrelsens spekulationer, har ett väsentligt skyddsvärde motsvarande vilken allmän borgenär som helst".

Samma dag som rättsutlåtandena lämnats in till domstolen mejlade KPMG:s ombud Torgny Wetterberg, från A1 Advokater,  Svea hovrätt. Han anför kort att han inte ser några skäl för att bemöta vad likvidatorn anför men vill rätta en del påpekanden i rättsutlåtandena. Dels poängterar han att Konkursboet ”faktiskt inträtt i processen i hovrätten, genom en skrift som ingavs via e-post innan förlikningen ägde rum". Han uppger även att förlikningen inte är villkorad, vilket Roberth North påstått i sitt rättsutlåtande.

Mats Qvibergs ombud Ulf Stigare är också snabb med respons på likvidatorns yttrande och de rättsutlåtanden som lämnats in. Han bekräftar å sin sida att förlikningen varit villkorad men att detta sedemera ändrades och numer är definitiv och ovillkorad, vilket bland annat bekräftats av parternas gemensamma yrkande av stadsfästelse till Svea hovrätt.

Mats Qviberg har å sin sida bett om ett rättsutlåtande från professor Mikael Möller för att bringa klarhet i hur säkerhetsfrågan ska bedömas enligt konkurrenslagen.

Vid tiden för rättsutlåtandet var förlikningen villkorad av att HQ i konkurs inte ställer en säkerhet om 287 miljoner kronor, eller det belopp som följer av gällande rätt, senast den 3 maj. Mikael Möllers uppdrag var att ta ställning till frågan om något annat säkerhetsbelopp än cirka 287 miljoner kronor följer av gällande rätt. Han uppger att det ekonomiska värdet av den aktuella förlikningen innebär för konkursboets del att tillgångarna ökar med 25 miljoner kronor och och skulderna hade minskat med 262 miljoner kronor.

”I enlighet med vad jag principiellt utvecklat i föregående avsnitt utgör detta enligt min mening det förlikningsvärde för vilket konkursgäldenären HQ har att ställa säkerhet(…)”, skriver Mikael Möller och hänvisar till det värde som konkursboets nettoförmögenhet ökar genom kontanttillskottet och skuldreduktionen, det vill säga 287 miljoner kronor.

Ulf Stigare vill även att "hovrätten fastställer parternas förlikning snarast möjligt och detta särskilt mot bakgrund av att en av parterna Öresund är ett börsnoterat bolag, som dagligen mot börsen måste hantera frågan om kurspåverkande information”.

Konkursförvaltaren Bill Kronqvist skriver in till domstolen och poängterar att han genom en skrivelse redan den 4 maj 2018, alltså samma dag som förlikningen ägde rum, övertagit HQ i Likvidations tidigare förda talan. Han uppger att han därmed även fortsättningsvis är part i målet istället för HQ.

Han beskriver även att han innan förlikningen erbjudit HQ ”mot ställande av säkerhet, som sätter konkursboet i samma ekonomiska ställning som erbjuds genom förlikningen, driva vidare talan med redovisningsskyldighet till konkursboet”.

Bill Kronqvist uppger dock att ”en sådan säkerhet inte har ställts av HQ inom skälig tid”.

Konkursförvaltaren har även läst rättsutlåtandet från Torsten Sandström och noterar att ”innehållet i utlåtandet är ägnat att förvåna”.

”Vad HQ med åberopat rättsutlåtande tycks göra gällande är att konkursboet och förvaltaren är underställd aktiebolagslagen närmast som ett bolagsorgan. Vad som förfäktas av HQ är fullständigt grundlöst”.

Bill Kronqvist hänvisar till att Sandströms resonemang innebär att konkursboet och förvaltaren skulle underställa stämma frågan om exempelvis rörelseöverlåtelse i konkurs skulle ske.

”Detta måste likvidatorn själv, som är en ofta förordnad förvaltare, inse är fullständigt grundlöst och i direkt strid med gällande rätt”.

Bill Kronqvist ställer upp tre scenarier; om dagsläget, efter förlikning och om han går på HQ:s linje.

I konkursboet finns det tillgångar om 7,5 miljoner kronor och skulderna uppgår till 265 miljoner kronor, ett underskott om 257,5 miljoner kronor.

Genom förlikningen finns det 33 miljoner kronor i tillgångar och 2,5 miljoner kronor i skulder, ett överskott om 30,5 miljoner kronor.

Om HQ ställer en borgen om 25,48 miljoner kronor har boet tillgångar om 33 miljoner kronor, skulder på 265 miljoner kronor, ett underskott om 232 miljoner kronor.

”Det förtjänar således noteras att utifrån ett rent konkursboperspektiv så är säkerheten inte sådan att den täcker var som erbjuds genom förlikningen. Till detta ska läggas att den erbjudna säkerheten också till del inte är riktad till konkursboet då den innefattar borgen av vissa borgenärers fordringar”, skriver Bill Kronqvist som poängterar att säkerheten inte kan emottas av boet då den gynnar vissa angivna borgenärer.

”Likvidatorn finner sig således föranledd att fullständigt grundlöst anklaga mig som förvaltare för att otillbörligt gynna vissa borgenärer samtidigt som han själv den 4 maj 2018 tillställt konkursboet en säkerhet som således uttryckligen gynnar just vissa namngivna borgenärer. Agerandet är ägnat att förvåna”, skriver Bill Kronqvist.

Samtidigt som HQ:s tidigare styrelseledamöter väntar på att få andas ut har HQ AB 17.000 förhoppningsfulla aktieägare som väntar på Svea hovrätts ställning till begäran om att stadfästa den ingivna förlikningen som ska komma i veckan.

Platsannonser