Totalt uppgår de yrkade kostnadsberäkningarna till cirka 441 miljoner kronor.
Juridik

HQ-processens prislapp: 445 miljoner kronor

De yrkade rättegångskostnaderna i civilmålet mellan HQ och de tidigare styrelseledamöterna i moderbolaget samt revisorn uppgår till 445 miljoner kronor. Dessutom kräver ledamöterna och revisorn att HQ AB:s ombud samt Christer Sandberg personligen blir betalningsansvariga.

Uppdaterad 2017-06-20
Publicerad 2017-06-15

HQ-processen går in i de sista dagarna i Stockholms tingsrätt. Kostnadsräkningarna är inlämnade och diskuterades flitigt under torsdagens förhandling i rättssalen.

Först ut var HQ AB:s ombud, Helena Dandenell, Marcus Axelryd och ElinAwerstedt på Frank advokatbyrå. De yrkar att samtliga svarandeparter utom Öresund solidariskt ska ersätta HQ AB för dess rättekostnader hänförliga till skadeståndsmålet om cirka 100,1 miljoner kronor, inklusive moms. Därutöver ska samtliga svarandeparter solidariskt ersätta HQ AB:s rättegångskostnader hänförliga till vinstutdelningsmålen om totalt cirka 80,5 miljoner kronor inklusive moms. Totalt drygt 180,6 miljoner kronor.

Ombudskostnaderna är fördelade mellan Roschier och Frank advokatbyrå.

Roschier som startade processen som HQ AB:s ombud yrkar ett arvode om drygt 17,5 miljoner kronor för skadeståndsmålet, motsvarande 5.207 timmar och lika mycket för vinstutdelningsmålet. Totalt drygt 35 miljoner kronor.

Franks advokatbyrå yrkar ett arvode om drygt 51 miljoner kronor, motsvarande 14.263 timmar för skadeståndsmålet och cirka 41,5 miljoner kronor, motsvarande 11.345 timmar för vinstutdelningsmålet. Totalt cirka 92,5 miljoner kronor.

I kostnadsräkningen ingår även kostnaderna för de åberopade expertvittnena bland andra, den av svarandena hård kritiserade, Brent Kaczmarek på konsultfirman Navigant Group.  I Skadeståndsmålet har räkningarna för Navigants arbete uppgått till 19,6 miljoner kronor och i vinstutdelningsmålet uppgår de till drygt 9,5 miljoner kronor, totalt cirka 29,1 miljoner kronor.

Just denna post blir ifrågasatt från svarandeparterna som vill se specificering av kostnaderna från Navigant. De övriga expertvittnena Walter Schuster och Lars Öhman samt FCG kostade totalt cirka 4,6 miljoner kronor.

Även företrädare för HQAB, advokat Christer Sandberg, har utfört eget arbete relaterat till tvisten som Frank advokatbyrå lagt med i kostnadsräkningen. Detta uppgår till cirka 8,8 miljoner kronor i skadeståndsmålet samt lika mycket i vinstutdelningsmålet, totalt cirka 17,6 miljoner kronor.

Mats Qvibergs ombud Ulf Stigare tar upp kostnadsräkningen som är gemensam för honom samt Olle Kullinger samt omfattar arbete nedlagt av tidigare ombuden Gunnar Johansson och Emma Norburg. Några kostnader för Christen Ager-Hanssens arbete yrkas inte, enligt den inlämnade kostnadsräkningen.

Kostnaden per timme för Ulf Stigare har varit 3.500 kronor och för Olle Kullinger 3.200 kronor exklusive moms. Kostnaden för ombuden på DLA har varit mellan 3.400 och 3.900 per timme.

Det framgår även en förklaring till varför Mats Qvibergs kostnadsräkning är högre än de övriga svarandens, KPMG/Dyrefors oräknat. Anledningen är att Qviberg "i kraft av större ekonomisk styrka utfört avsevärda utredningsåtgärder samtliga svaranden till fördel".

Det framgår även att "Qviberg yrkar ingen kostnad för eget arbete och detta trots att den varit synnerlig".

Totalt yrkar Mats Qvibergs ombud på drygt 51,2 miljoner kronor i rättegångskostnader, varav ombudsarvodet uppgår till  drygt 48,4 miljoner kronor.

KPMG är den av svarandena som kräver högst ersättning för rättegångskostnaderna. Totalt rör det sig om drygt 60,6 miljoner kronor i arvoden till A1 Advokater, 6,4 miljoner kronor i kostnader liksom cirka 390.000 euro och 30.000 danska kronor i kostnader.

I kostnaderna ingår sakkunningutlåtandet från Juha-Pekka Kallunki om drygt 390.000 euro.

KPMG yrkar dessutom om ett personligt betalningsansvar hos HQ AB:s ombud Marcus Axelryd, Helena Dandenell, Elin Awerstedt samt Christer Sandberg som solidariskt ska betala KPMG:s rättegångskostnader med 10 miljoner kronor jämte ränta.

Kostnadsräkningen från Johan Dyrefors ombud Olof Nilsson från Hamilton uppgår till cirka 35,5 miljoner kronor, varav nästintill häften utgör Johan Dyrefors arbete. Olof Nilsson yrkar ett arvode om cirka 17,9 miljoner kronor och Johan Dyrefors yrkar ersättning om cirka 17,6 miljoner kronor. Olof Nilsson uppger att Johan Dyrefors ersättning för eget arbete är baserat på hans revisorsarvode och ligger därmed inte på konsultnivå, vilket är något högre.

Dessutom yrkar Johan Dyrefors liksom KPMG att advokaterna Marcus Axelryd, Helena Dandenell, Elin Awerstedt och Christer Sandberg solidariskt ska ersätta Johan Dyrefoprs rättegångskostnader om cirka 3,9 miljoner kronor.

Vingeadvokaterna Mikael Broomé och Jonas Eklund har lämnat in yrkande för rättegångskostnaderna för Öresund som är part i vinstutdelningsmålet. Totalt rör det sig om cirka 15,8 miljoner kronor.

Peter Danowski som är ombud för Curt Lönnström, tidigare ledamot i koncernbolaget HQ och HQ Bank, samt ordförande i bolagens revisionsutskott, har yrkat ett ombudsarvode om totalt cirka 8 miljoner kronor. Arbetet avser till 80 procent skadeståndstalan och till 20 procent vinstutdelningenstalan.

För Curt Lönnström yrkas dessutom en personlig ersättning om 450.000 kronor för eget arbete och inställelse till huvudförhandling.

Peter Danowski är även ombud till Thomas Erseus, som vad ledamot i HQ AB samt HQ bank. I ombudsarvode yrkar Danowski cirka 7,3 miljoner kronor, varav 80 procent avser skadeståndstalan och 20 procent vinstutdelningstalan.

För Thomas Erseus personligen yrkas ersättning med 450.000 kronor för eget arbete och inställelse till huvudförhandling.

Bo Sääf från Celsus advokatbyrå, som företräder tidigare styrelseledamoten Anne-Marie Pålsson, yrkar ett ombudsarvode om cirka 10,4 miljoner kronor samt att Anne-Marie Pålsson ska ersättas med drygt 1,5 miljoner kronor för eget arbete motsvarande 1.024 timmar.

Liksom KPMG och Johan Dyrefors yrkar Anne-Marie Pålsson om personligt ansvar för rättegångskostnaderna. det vill säga att advokaterna Christer Sandberg, Helena Dandenell, Marcus Axelryd och Elin Awerstedt ska förpliktigas att solidariskt md HQ AB utge ersättning för ombudsarvodet och eget arbete motsvarande cirka 11,9 miljoner kronor.

Pernilla Ström och Carolina Dybeck Happe yrkar ersättning för ombudsarvodet och kostnader om totalt cirika 16,9 miljoner kronor. Arvodet uppgår till cirka 14,9 miljoner kronor och eget arbete och utlägg uppgår till cirka 1,9 miljoner kronor.

Även Pernilla Ström och Carolina Dybeck Happe yrkar att advokaterna Christer Sandberg, Helena Dandenell, Marcus Axelryd och Elin Awerstedt ska förpliktas att solidariskt med HQ AB utge ersättning för samtliga kostnader.

Stefan Dahlbos ombud Jonas Löttiger och Hans Forssell yrkar ersättning för ett arvode om 17,5 miljoner kronor, ersättning för utlägg om cirka 300.000 kronor samt ersättning för Stefan Dahlbois eget arbete med 3 miljoner kronor.

I andra hand yrkar Stefan Dahlbo, oavsett utgången i rättegången, att HQ AB ska utge ersättning till honom för kostnader i rättegången med 7 miljoner kronor jämte ränta.

Han yrkar även om personligt ansvar för HQ AB:s ställföreträdare Christer Sandberg och dess ombud, Helena Dandenell, Marcus Axelryd och Elin Awerstedt, för onödiga kostnader.

Stefan Dahlbo yrkar att Christer Sandberg, oavsett utgången i rättegången, ska förpliktigas att solidariskt med HQ AB utge en erättning om 7 miljoner kronor jämte ränta.

"Grunden för yrkandet är att Christer Sandberg orsakat dessa kostnader genom vårdslöshet och försummelse".

Yrkandet motsvarar hälften av kostnaderna som Stefan Dahlbo lagt ned på rättegången sedan början av år 2014.

Det yrkas även att Marcus Axelryd ska solidariskt med HQ AB betala 7 miljoner kronor jämte ränta.

Det yrkas även att Helena Dandenell ska solidariskt med HQ AB betala 7 miljoner kronor jämte ränta.

Det yrkas att Elin Awerstedt ska betala 1,95 miljoner kronor till Stefan Dahlbo solidariskt med HQ AB. detta är hälften av vad Stefan Dahlbo haft i kostnader på rättegången sedan början av november 2016.

Kostnadsräkningen från Mikael Königs ombud, Lars Zackaroff, uppgår totalt till cirka 14,8 miljoner kronor, varav kostnaderna för oimbud uppgår till drygt 13,3 miljoner kronor och eget arbete uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor.

Även Mikael König yrkar att Christer Sandberg, Helena Dandenell, Markus Axelryd och Elin Awerstedt ska ersätta hans rättegångskostnader. De tre första ska betala 3 miljoner kronor, varav solidariskt med Elin Awerstedt 1,2 miljoner kronor.

"Mot bakgrund av påpekanden från Mikael König och övriga svarandeparter redan efter stämningsansökningarna i målet om vidlyftigheten i processföringen, bristen på konkretisering och individualiseringar i den förda talan samt med hänsyn till att tingsrätten i samband med förberedelsen i vinsutdelningsmålet i januari 2014 begärt och senare även förelagt HQ AB att inkomma med grunderna för sin talan, får i vart fall den fortsatta processföringen till del anses vårdslös eller försumlig, medförande ett ansvar för ställföreträdare och ombud som medverkat till detta", skriver Lars Zacharoff.

Harry Bergman och Andreas Rönnheden från Wistrands advokatbyrå är ombud för tidigare styrelseledamoten Johan Piehl. De yrkar ersättning för Johan Piehls rättegångskostnader som uppgår till drygt 16,3 miljoner kronor motsvarande 4.900 arbetstimmar för advokaterna. Dessutom yrkas ersättning för Johan Piehls eget arbete om 450.000 kronor.

Under fredagen startar HQ:s replik på pläderingarna och ombuden aviserade under torsdagen att man behöver hela fredagen för detta. På måndag är det svarandenas tur för replik av pläderingen. Dessutom ska kostnadsräkningarna i vissa fall preciseras efter dagens påpekanden från motparterna. Denna långa civilmålsprocess ska därefter vara slut, lagom till midsommarfirandet.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in