HQ Bank Foto: Bengt Oberger
HQ Bank Foto: Bengt Oberger

HQ-likvidatorn: Förvaltarens syfte – stoppa en fortsatt prövning

HQ-likvidatorn Lars Ehrstedt har lämnat in en komplettering till överklagan till Högsta domstolen. I den går han till hårt angrepp mot konkursförvaltaren Bill Kronqvist och uppger bland annat att han favoriserat motparten. Nu väntar besked om ett prövningstillstånd beviljas eller ej.

Uppdaterad 2018-08-21
Publicerad 2018-08-21

En förlikning ägde rum i den uppmärksammade HQ-skadeståndsmålet i början av maj i år. Men förlikningen överklagades snabbt av HQ:s likvidator Lars Ehrstedt som stöttades av advokaten Christer Sandberg. I går lämnade Lars Ehrstedt in en komplettering till Högsta domstolen där han förklarar varför målet bör fortsätta i Svea hovrätt.

Lars Ehrstedt uppger att konkursgäldenären, vill föra skadeståndstalan vidare för bolagets räkning och själv finansiera den processen, genom CSL fastighets AB (kontrollerat av advokaten Christer Sandberg). 

Han hänvisar till konkurslagen och tolkar att ”om konkursförvaltaren överväger att träffa förlikning i tvist om tillgång som tillhör boet men där konkursgäldenären anser att förlikningen är allt för oförmånlig, äger konkursgäldenären att mot ställande säkerhet för förlikningsbudet själv föra talan”. Han menar vidare att konkursförvaltaren har en skyldighet att underrätta konkursgäldenären i god tid så att denna rätt kan utnyttjas. 

Lars Ehrstedt menar att konkursförvaltaren Bill Kronqvist och borgenärskollektivet med Mats Qviberg i spetsen, kände till att konkursgäldenären ville föra denna talan vidare i domstol innan förlikningen ägde rum. Trots detta träffades en förlikning mellan konkursförvaltaren och borgenärerna.

Lars Ehrstedt menar att HQ fick en säkerhet ställd av CSL Fastighets AB innan den satta tidsfristen 4 maj, men samma dag lämnade konkursförvaltaren och processmotparterna in en begäran som stadsfästelse av förlikningen.

”Visserligen ska en konkursförvaltare i egenskap av uppdragstagare samverka med boets medlemmar för det bästa. Men i den aktuella tvisten favoriserar förvaltaren borgenärer med fordringar som ännu inte vunnit laga kraft. Och detta sker mot konkursgäldenärens önskningar och befogade intresse av att föra tvisten vidare i syfte att öka bolagets förmögenhet, så att konkursen kan avslutas och medel utskiftas till aktieägarna via likvidation”, skriver likvidatorn Lars Ehrstedt.

Vidare skriver han:

”Tillspetsat kan situationen uppfattas så att konkursboet och borgenärerna genom förlikningsavtalet samverkat på ett sätt som medför betydande skada för konkursgäldenären och konkursbolagets aktieägare”.

Av handlingarna framgår det att det fanns 17.000 aktieägare vid konkursbeslutet.

Det finns flera skäl till varför förlikningen ska undanröjas och tingsrättsdomen överprövas, skriver Lars Ehrstedt. Han hänvisar till att konkursgäldenärens rätt att föra skadeståndstalan vidare. Han menar att en säkerhet hade ställts med samma belopp som lagen kräver samt i rätt tid.

Han pekar även på att talan väcktes långt innan konkursutbrottet och att skadeståndskraven till omfånget är ”spektakulära och omfattar ytterst 5,7 miljarder kronor inklusive räntor”. 

Lars Ehrstedt noterar att tingsrätten i domskälen bekräftar ståndpunkten att bolagets ledamöter agerat oaktsamt men att det i domstolens ståndpunkt saknats orsakssamband mellan oaktsamheten och de uppkomna skadorna. Han menar dock att denna ståndpunkt utgör ett skäl till att förlikningen ska undanröjas så att konkursgäldenären ska få sin talan för konkursbolagets räkning i skadeståndstvisten prövad av hovrätten.

Förlikningen: 

Förlikningen innebar att HQ AB inte behöver betala 262 miljoner kronor, motsvarande rättegångskostnaderna i tingsrätten, samt att Öresund, KPMG och Mats Qviberg betalar 25,48 miljoner kronor till konkursboet. 

Öresunds del uppgår till 6,16 miljoner kronor och KPMG:s del uppgår till drygt 10 miljoner kronor och Mats Qviberg betalar cirka 9,5 miljon kronor.

Platsannonser