HQ:s konkursförvaltare Bill Kronqvist.

HQ-förvaltare kritiserar styrelsens omdöme

HQ:s konkursförvaltare Bill Kronqvist konstaterar att även om HQ fick in medel från otaliga emissioner så fanns det aldrig pengar att driva domstolsprocesser. Han ifrågasätter även att advokat Christer Sandberg haft ett stort inflytande i HQ-processen.

Uppdaterad 2018-09-12
Publicerad 2018-09-12

HQ:s konkursförvaltare Bill Kronqvist har lämnat in ytterligare en förvaltarberättelse i konkursen där han går igenom HQ:s finansiering under domstolsprocessen.

Skadeståndsmålet i tingsrätten mot de tidigare ledamöterna och storägarna pågick fram till 2017 och var den enda verksamhet som HQ bedrev. Bill Kronqvist noterar att HQ inte hade tillräckligt med finansiering för att genomföra processen redan vid inledningen i Stockholms tingsrätt.

Kronqvist uppger att det är Christer Sandberg som har påverkat vilka beslut HQ fattat. Han har indirekt varit aktieägare med ett betydande innehav genom bolaget CSL Fastighets AB och haft ett uppdragsavtal sedan år 2014 där han fått arvoden om 15,8 miljoner kronor inklusive moms som ombud i HQ-målet vid sidan av Frank Advokatbyrå.

”Möjligen kan risken för intressekonflikter göra att det borde ha funnits skäl att ifrågasätta upplägget”, skriver Bill Kronqvist.

Han noterar att HQ:s styrelse inte gjort någon djupare analys av omfattningen av kostnaderna för att kunna genomföra denna process som förmodligen skulle drivas i flera instanser. Istället har man beslutat om nyemissioner vid flera tillfällen för att skaffa ny finansiering för att betala de egna kostnaderna.

”HQ har på detta sätt undvikit obestånd, men samtidigt inte vid någon tidpunkt kunnat garantera att processen faktiskt kunnat genomföras”.

Totalt har HQ tagit in 227,5 miljoner kronor under totalt sex emissioner sedan januari 2012.

”Det får anses förvånande att styrelsen i samband med kapitalanskaffningen inte redovisat någon bedömning av de kostnader HQ själv skulle komma att ådra sig för att kunna genomföra processen fram till en lagakraftvunnen dom”, skriver konkursförvaltaren.

Han uppger även att riskproblematiken, att det inte funnits resurser att driva processen vidare i högre instans trots att det var en självklar följd oavsett utgång i tingsrätten, aldrig har aktualiserats i emissionsprospekten.

Konkursförvaltaren har även noterat att kontantemissionerna haft ”väsentligt olika villkor”. Andelarna av förväntat utfall skiljer sig ”kraftigt åt, oaktat att det finansiella bidraget är detsamma”.

Bill Kronqvist skriver att det är uppenbart att HQ inte kunnat garantera att bolaget vid någon tidpunkt skulle kunna fullfölja processen och än mindre fullfölja den i hovrätten ens vid en bifallande dom.

Han noterar att det inte funnits någon adekvat konsekvensanalys av vad som kan komma att hända om tingsrätten meddelar en ogillande dom.

Vad som varit uppenbart, enligt Kronqvist, är att HQ:s finansiella ställning var sådan att HQ inte skulle ha förmåga att fortsätta driva talan om de förlorade processen i tingsrätten. När domen kom fanns det 7 miljoner kronor i HQ:s kassa medan rättegångskostnaderna som tingsrätten dömde ut mot HQ uppgick till 262 miljoner kronor.

”Som man får förstå HQ:s ledning har man inte haft någon handlingsplan för vad HQ skulle göra om HQ förlorade processen i tingsrätten. HQ synes ha stått oförberett för detta som sedan inträffade”.

Han uppger att det inte ens har diskuterats i styrelsen om det fanns förutsättningar att genomföra en emission för att täcka rättegångsskostnaderna om 262 miljoner kronor.

”Istället ges man intrycket att HQ inte haft någon avsikt att betala rättegångskostnaderna för den händelse man förlorade målet, utan istället sökt vägar att i så fall fortsätta processandet utan att heller i överrätt betala motpartens rättegångskostnader om talan skulle ogillas även där”.

Man ska istället ha diskuterat med vissa aktieägare i HQ om att, mot en större andel i en eventuell framtida positivt utfall i dom, finansiera kostnaden för de egna ombuden i det fortsatta processandet.

Konkursförvaltaren uppger att detta skulle ha påverkat de övriga aktieägarna som i sådana fall skulle fått en mindre utdelning än vad man ingått avtal med HQ om. Något sådant avtal har slutligen ej ägt rum.

Vidare skriver konkursförvaltaren att det synes inte heller ha gjorts en analys av kapitalfrågan i HQ i händelse av förlust i tingsrätten. I och med domen finns en kapitalbrist som HQ inte kan hantera "och vilken aktieägarna inte synes ha upplysts om”.

”Att HQ skulle ha kunnat fullfölja en process i hovrätten med en kritisk kapitalbrist skulle även ha aktualiserat de ansvarsregler som följer av aktiebolagslagen…”

Bill Kronqvist skriver att konkursboet har  gjort en omfattande genomgång av HQ-målet och delar efter detta tingsrättens bedömning att "det saknats laglig grund för att ålägga svarandena skadeståndsskyldighet eller återbetalningsskyldighet alternativt bristtäckningsansvar”. Konkursboet har även undersökt möjligheterna att justera talan i hovrätten men har hindrats på grund av begränsningsreglerna som säger att man inte får åberopa nya sakomständigheter och ny bevisning. Efter diskussion med Tillsynsmyndigheten i konkurser, TSM, har man bedömt att det är ytterst osäkert att konkursboet skulle kunna vinna bifall i hovrätten.

Konkursförvaltaren uppger att detta är anledningen till att förlikningserbjudandet från motparterna godtogs.

Av förvaltarberättelsen framgår det att skulderna i konkursbolaget uppgår till drygt 261 miljoner kronor samt 980 brittiska pund.

Tillgångarna i boet uppgår till drygt 7 miljoner kronor samt 50.000 dollar. Den sista summan avser en deposition hos Navigant Consulting där betalning ännu inte erhållits.

 

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in