HQ Bank Foto: Bengt Oberger
HQ Bank Foto: Bengt Oberger
Juridik

HQ Banks värderingsteknik skapar het diskussion i rättssalen

Processbolaget HQ pekar på ny bevisfakta om ändrade tradinginstruktioner, vilka påverkat bankens värderingsteknik. KPMG vill dock att rätten ska avvisa det som HQ presenterat under förhandlingarna. Domstolen har kommit med ett beslut i frågan.

Uppdaterad 2017-02-15
Publicerad 2017-02-15

Det var redan under HQ:s motförhör med Mikael König och Curt Lönnström som HQ presenterade dokument rörande bankens värderingsteknik. Processbolaget menar att det faktum att HQ Bank ändrade tradinginstruktionerna under år 2007 har betydelse som bevisfakta för HQ:s påstående att värderingstekniken var felaktig.

"Att det skett en ändring har betydelse för vad svarandena faktiskt insett och borde ha insett rörande bristerna i Bankens värderingsteknik", skriver HQ i ett svar på ett avvisningsyrkande som initierats av KPMG under förhandlingarna i rättssalen.

HQ har under förhandlingen pekat på att banken använde under 2005 implicit volatilitet som indata vid teoretisk värdering, medan historisk volatilitet endast användes om implicit volatilitet inte fanns tillgänglig. Från och med våren 2007 valde banken att medvetet bortse från tillgänglig implicit volatilitet och istället använda en egen påhittad volatilitet vid värderingen av ett antal kritiska positioner, enligt processbolaget.

Avvisningsyrkande

KPMG har under huvudförhandlingen yrkat att processbolagets påstående att uppdateringen av tradinginstruktionen ska ha "ändrat värderingstekniken så att HQ Bank i större utsträckning än tidigare skulle bortse ifrån marknadsuppgifter för optioner", ska avvisas. KPMG menar att HQ "ändrat och/eller gjort tillägg till tidigare lämnade uppgifter och/eller åberopat omständigheter som HQ inte uppgett före förhandlingens början".

HQ å sin sida menar att den inlämnade bevisningen inte är ny och att HQ fortfarande åberopar samma grunder varför bankens värderingsteknik "var oförenlig med gällande regelverk under relevant period". Det finns därför ingen grund för avvisningsyrkande, uppger HQ i en skrift till tingsrätten.

Processbolaget uppger även att man redan tidigare gjort gällande att banken ändrade sin värderingsteknik men att KPMG å sin sida gjort gällande att det aldrig skett någon förändring.

HQ uppger även att tradinginstruktionerna från 2005 har funnits med bland de drygt 46.000 dokument som funnits tillgängliga för HQ innan huvudförhandlingen startade.

"HQ har dock inte varit medvetet om handlingens existens i denna dokumentflora", framgår det av svaret på avvisningsyrkandet.

HQ uppger att det var under Mikael Königs sakframställan som de reagerade på att ombudet gick igenom ändringar av instruktioner som skett sedan Mikael König tillträdde som vd.

"Vi reagerade då på att den tradinginstruktion som gällde vid Mikael Königs tillträde utelämnades trots att det av Stefan Dahlbos yttrande framgår att svarandena har tillgång till denna. Vi valde då att göra en förnyad genomgång av handlingarna enbart med syftet att finna tradinginstruktionen från 2005, varvid den identifierades".

"Försökt att överrumpla KPMG"

KPMG menar dock att processbolaget "försökt att överrumpla KPMG och/eller handlat i otillbörligt syfte och/eller av grov vårdslöshet". KPMG påpekar även att sakpåståendet rör en av de mest centrala tvistefrågorna i målet, HQ Banks värderingsteknik.

KPMG är inte nöjt med processbolagets svar på avvisningsyrkandet utan menar att "vad HQ anger är undanglidande" då HQ inte svarar på om "HQ återtagit sitt gjorda sakpåstående eller om HQ fortfarande gör gällande att den uppdaterade tradinginstruktionen medfört en förändring av värderingstekniken". KPMG står fast vid beslutet att processbolagets sakpåstående ska avvisas samt att rätten ska avvisa aktbilagan i målet som rör de uppdaterade tradinginstruktionerna från 2005 som lämnades in av HQ till rätten under motförhöret med Stefan Dahlbo.

KPMG pekar även på att HQ inte hade någon anledning att utgå från att den aktuella tradinginstruktionen skulle föredras av någon part i målet då handlingen inte var inlämnad som skriftligt bevis av någon part.

"Förhållandet att den av HQ ingivna instruktionen inte föredrogs av Mikael König i samband med hans sakframställning är alltså ingen giltig ursäkt för HQ som kan motivera framförandet av det nya sakpåståendet", skriver KPMG:s ombud Torgny Wetterberg och Thomas Tendorff.

Vidare skriver KPMG för att stärka argumenten för avvisningarna att om "HQ skulle tillåtas att åberopa det nya sakpåståendet och det nya skriftliga beviset så är dörren öppen för HQ att åberopa vad som helst i det mycket stora bibliotek av handlingar som HQ har tillgång till". Detta skulle, enligt KPMG, kunna påverka målets handläggning.

"Utgått från att korrekta uppgifter lämnats"

Inför domstolens beslut har HQ lämnat en slutlig kommentar till KPMG:s senaste yttrande.

HQ skriver att handlingen "strikt taget" inte behöver åberopas som bevisning men i och med att det lästs upp och getts in har innehållet blivit processmaterial genom att tingsrätten tillåtit att handlingen föredragits och getts in.

HQ bestrider KPMG:s påstående om överrumpling och menar att HQ inte varit medveten om innehållet i handlingen innan huvudförhandlingen, medan "svarandesidan långt innan huvudförhandlingen haft tillgång till densamma och varit väl medveten om dess innehåll".

Vidare skriver HQ att bolaget "till helt nyligen tagit KPMG:s påstående att banken alltid värderat sina derivat teoretiskt för gott, HQ delar inte KPMG:s uppfattning att det skulle vara grovt vårdslöst att under rådande omständigheter ha utgått från att KPMG:s ombud lämnar korrekta uppgifter om rena sakförhållanden som KPMG känner väl till".

Beslutet från domstolen

I ett protokoll från Stockholms tingsrätt framgår det att domstolen inte anser att HQ åberopat någon ny omständighet eller gjort någon ändring eller tillägg som ska leda till avvisning. Tingsrätten påpekar dock att handlingen rörande tradingsinstruktionen per den 2 december 2005 inte utgör processmaterial då den inte lämnats in som skriftlig bevisning. Däremot hänvisar rätten till att HQ använt innehållet i handlingen vid förhör och därmed kan handlingens innehåll, i den utsträckning som innehållet återspeglas i det som sagts, sägas utgöra processmaterial.

I dag startar förhöret med KPMG-revisorn Johan Dyrefors.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens  skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

43 kap. 10 § Rättegångsbalken

Om en part under huvudförhandlingen ändrar eller gör tillägg till tidigare lämnade uppgifter eller om han åberopar omständigheter eller bevis som han inte uppgett före förhandlingens början, får det nya materialet lämnas utan avseende, om det kan antas att parten genom detta förfarande försöker förhala rättegången eller överrumpla motparten eller att parten annars handlar i otillbörligt syfte eller av grov vårdslöshet. Lag (1987:747).

Platsannonser

Logga in