FinansNyhet

Hovrätten skärper domen mot Fredrik Rodger

Publicerad

Fredrik Rodger döms till tre år och fyra månaders fängelse av Hovrätten som dömer honom för ytterligare två brottsmisstankar – svindleri och oredligt förfarande.

Sara Johansson

Fredrik Rodger, som var ägare styrelseledamot och vd för Contender kapital, döms till tre år och fyra månaders fängelse i hovrätten, vilket betyder att domstolen skärper straffet med fyra månader. Av domslutet framgår det att Fredrik Rodger även döms för svindleri under tiden den 9 november 2009-31 maj 2010 och för oredligt förfarande den 13 april 2012.

Han döms även, liksom i tingsrätten, till näringsförbud under fem år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft.

Fredrik Rodger döms nu för försvårande av skattekontroll, grovt brott, i två fall, oredligt förfarande i ett fall, grovt skattebrott i fyra fall, grovt bokföringsbrott i fem fall samt svindleri, grovt brott, i ett fall. 

Annons

När det gäller åtalspunkterna som rör försvårande av skattekontroll pekar hovrätten bland annat på att det framgår av utredningen att Fredrik Rodger i december 2007 har rådgjort med en svensk skattekonsult angående vad som krävs för att verksamheten i det utländska bolaget Stella Polaris Management, SPM, ska anses vara bedriven i Dubai. Konsulten har utgått från att Fredrik Rodger inte skulle arbeta från Sverige, eller i vart fall i mycket liten utsträckning, och bland annat varnat för att beslutsfattande i Sverige kunde komma att medföra skatteplikt här. 

”Fredrik Rodger har med marginal frångått det råd som han fick av skattekonsulten och bedrivit en stor del av verksamheten i SPM från Sverige. Han måste därför enligt hovrättens mening ha insett konsekvenserna av sitt handlande, nämligen att bolaget skulle komma att ha ett fast driftställe i Sverige innebärande bl.a. bokföringsskyldighet, och att skatt kunde komma att undandras det allmänna, även om det inte var hans direkta avsikt. Gärningen har därmed begåtts med s.k. insiktsuppsåt”. 

Då bokföring helt saknades för verksamheten som pågick i drygt sex och ett halvt år och det investerade beloppet var mycket stort och verksamheten hade genererat betydande intäkter anser hovrätten att det varit ”fråga om systematisk och uppsåtlig brottslighet” och bedömer att det är fråga om grovt brott. 

Annons

Filialen Contender Managements verksamhet bestod i att administrera Contender-obligationerna och medverka vid transaktionerna vid dessa samt vid Amarantkonvertibler och vid emission av nämnda fondpapper samt sköta kontakter med investerarna. Bolaget förmedlade kapital runt miljarden kronor och tjänat provisioner runt 55 miljoner kronor.

Tingsrätten valde att helt frikänna Fredrik Rodger från åtalspunkten oredligt förfarande, vilket åklagaren överklagade. Denna del av åtalet rör att Fredrik Rodger genom utfärdandet av en garanti har vilselett Global Gold att inte häva avtalet med Amarant Mining i juni 2012. Tingsgrätten skrev att den garanti som Fredrik Rodger lämnat till Global Gold Corporation 2012 ”rent objektivt varit vilseledande” där Contender Kapital förbundit sig att betala 1 miljon dollar till bolaget, om Amarant Minings betalning uteblev även om det saknades betalningsvilja eller betalningsförmåga.

Enligt företrädaren för Global Gold, Van Krikorian, har det i en skiljedom slagits fast att Amarant Mining är skyldigt Global Gold 16,8 miljoner dollar. 

Annons

”Enligt hovrättens mening är det uppenbart att det förelegat en beaktansvärd risk för att Global Gold skulle lida ekonomisk skada till följd av det anstånd med betalning som beviljades Amarant Mining på grund av den ställda garantin”.

Hovrättens skriver att det framgår av Fredrik Rodgers egna uppgifter att han har ställt ut garantin, men att det inte har förelegat någon betalningsvilja eller betalningsförmåga. Han ska till och med ha uppgett att han samma dag som garantin undertecknades ”blev uppringd av Johan Ulander som i ett mycket upprört tillstånd berättade att Amarant Mining höll på att förlora gruvtillgångarna i Chile och bad honom utfärda garantin”. 

”Han måste enligt hovrättens mening ha insett konsekvenserna av sitt handlande, nämligen att Global Gold till följd av den ställda garantin kunde komma att vidta eller underlåta att vidta handlingar och att detta kunde medföra skada för bolaget”

Fredrik Rodger dömdes för oredligt förfarande och tingsrättens dom ska ändras därmed.

Åtalspunkten grovt skattebrott i fyra fall rör i hovrätten Fredrik Rodgers underlåtenhet att registrera Contender Management som arbetsgivare för utbetalningar till honom. Hovrätten väljer att bedöma såsom tingsrätten, allttså att arbetsgivaravgifter och skatter ska betalas i Sverige.

Åtalspunkten rörande grovt bokföringsbrott i fem fall handlar om olika säkerheter som Contender Kapital ställt och som åklagaren gör gällande att Contender Kapital borde ha lämnat information om eller tagit upp som skuld i sina årsredovisningar för åren 2009–2012. Huvuddelen av säkerheterna avser borgensförbindelser för så kallade brygglån som SP1B förmedlat till SBS. Contender Kapitals borgensåtagande har ingåtts i form av ett ”guarantee agreement” där garanten, Contender Kapital, gått i proprieborgen för SP1B:s förpliktelser gentemot långivaren. 

”Enligt hovrättens mening är samtliga ställda säkerheter utformade på ett sådant sätt att de innebär en belastning i någon form på Contender Kapitals tillgångar. Utgångspunkten bör därför vara att de ska redovisas inom linjen i årsredovisningarna”. 

Hovrätten anser att dessa vidare ska tas upp som skulder i balansräkningen allteftersom det underliggande skuldförhållandet eller betalningsförpliktelsen förfaller till betalning. 

Hovrätten kommer fram till slutsatsen att Contender Kapital har åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att inte bokföra dessa borgensförbindelser. I frågan om till vilket värde som garantierna till Johan Rabaeus, Lennart Daleke och Meseret Mengistu skulle tas upp ansluter sig hovrätten till den bedömning som tingsrätten har gjort .

Åtalet om bokföringsbrott rör även utbetalningarna till anställda på Contender Kapital. Fredrik Rodger uppger att dessa har avsett privata lån från Johan Ulander eller hans bolag och inte lön från Contender Kapital, varför bolaget inte heller haft skyldighet att bokföra dessa som löner. 

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att ”Contender Kapital underlåtit att bokföra såväl betalning av fordran som betalning av skuld om påstådda belopp och därigenom åsidosatt bokföringsskyldigheten även i detta avseende”.

Tingsrätten frikände Fredrik Rodger i åtalsdelen som rörde tre fall av grovt svindleri. Åklagaren har yrkat att Fredrik Rodger ska dömas på samtliga punkter. Svindleriåtalet rör bland annat information i ett investeringsmemorandum för obligationerna HY1, HY2 och HY3. 

HY1 var CCMM aktieägare i en gruva i Alaska. I memoranda för HY2 och HY3 anges att CCMM ägde aktier genom ett dotterbolag. Enligt åklagaren är det vilseledande då CCMM inte ägde några aktier i det bolag som drev platinagruvan och inte heller hade tillräckligt med pengar för att förvärva aktier i det bolaget. Åklagaren har dessutom gjort gällande att CCMM vare sig direkt eller indirekt ägde aktier i det bolag som drev gruvan. 

Hovrätten menar dock att åklagaren inte lyckats visat att CCMM varken ägde aktier direkt eller i det bolag som drev gruvan. 

”När det gäller åklagarens påstående i samtliga nu aktuella åtalspunkter om att CCMM inte haft tillräckligt med pengar för att förvärva aktier i bolaget som drev gruvan, saknas det utredning. Inte heller i denna fråga har åklagaren alltså styrkt sitt påstående. Sammanfattningsvis har åklagaren inte styrkt att någon vilseledande uppgift lämnats i denna del”. 

Hovrätten ger dock åklagaren rätt i en del av svindlerimisstankarna som handlar om lånet skulle användas för aktieägartillskott till GKL.

Av utredningen framgår att totalt cirka 85 miljoner kronor har förts över till GKL. Det är alltså visat att lånen till CCMM till viss del använts för betalningar till GKL. 

Av utredningen framgår vidare att detta fördelar sig med drygt 50 miljoner kronor från lånelikvider avseende HY1 samt cirka 18 miljoner kronor avseende HY2 respektive HY3. 

I respektive investeringsmemorandum för obligationerna HY1 och HY2 anges, som åklagaren också angett, att huvuddelen av lånet ska användas för investeringar i gruvan. I investeringsmemorandum för HY3 anges dock att en stor del av lånet ska användas för investeringar i gruvan. 

Nästa fråga att pröva är om överföringarna till GKL har avsett aktieägartillskott, motsvarande 306 miljoner kronor.  500 000 aktier pantsattes för hela åtagandet.

Hovrätten skriver att det är tydligt att ”Fredrik Rodger kände till åtagandet att investera/göra aktieägartillskott till GKL med sammanlagt 306 miljoner kronor. De överföringar om drygt 50 miljoner kronor till GKL som redogjorts för ovan har utförts av Fredrik Rodger. Av utredningen framgår vidare att betalningarna utförts relativt kort tid efter det han fått vetskap om åtagandet”.

”Av det ovan anförda följer att Fredrik Rodger har haft uppsåt såvitt gäller de vilseledande uppgifterna i investeringsmemorandumet för HY1 om att huvuddelen av lånet till CCMM skulle gå till gruvan och att dessa varit ägnade att påverka bedömningen av HY1 och därigenom medföra skada”. 

Målet har pågått länge i domstolarna. Det inleddes i tingsrätten år 2015 och åtal väcktes år 2017. Tingsrätten meddelade dom i maj 2018 och hovrätten dömer nu efter ytterligare ett och ett halvt år. Den sammanlagda tiden uppgår till knappt fem år. Domstolen pekar på att de många och olika bolagsstrukturerna, varit komplicerat och relativt omfattande. 

Huvudförhandlingen i tingsrätten pågick i 23 dagar och målet har haft ungefär samma omfattning i hovrätten. 

Fredrik Rodger har uppgett han redan år 2013 svarat på frågor i utredningen men då inte som misstänkt. Anledningen är att utredningen är mycket större än den som pågår i detta mål. I tingsrätten pågår fortfarande ett mål mot Johan Ulander som misstänks för misstankarna är två punkter grovt bedrägeri, grovt svindleri samt insiderbrott. I hovrätten frikändes GKL-duon Lars Guldstrand och Peter Lindh från misstankarna om bokföringsbrott, skattebrott och penningshäleri i februari 2018.

Trots att målet har pågått under en längre tid anser hovrätten att det inte ”förekommit dröjsmål i handläggningen som varit av sådant slag att Fredrik Rodger ska kompenseras med strafflindring för detta”. 

Contender-obligationerna

Obligationsserien Contender High Yield 1-4 gavs ut under åren 2010-2012 när Johan Ulander hade finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM.

Totalt 590 miljoner kronor togs in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum).

Under 2012 och 2013 blev kapitalbristen i sfären akut med följande att räntebetalningar och senare återbetalningar av lånen fick skjutas på framtiden. Förutom Contender-obligationerna har sfären även tagit in finansiering genom andra former av värdepapper och fonder, alla med koppling till samma gruvverksamhet.

Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor.

Annons