FinansNyhet

Hovrätten fäller Peter Nygren

Peter Nygren Foto:JRSPeter Nygren Foto:JRS
Peter Nygren Foto:JRS
Publicerad

JRS-grundaren Peter Nygren döms även i hovrätten för otillbörlig marknadspåverkan och svindleri. Hovrätten ändrar bedrägeridomen till medhjälp till trolöshet mot huvudman.

Sara Johansson

Ett år har gått sedan JRS-grundaren Peter Nygren fälldes av Stockholms tingsrätt för svindleri, bedrägeri och otillbörlig marknadspåverkan. Nu döms han även av Hovrätten.

Svea hovrätt skriver i domskälen att hovrätten delar tingsrättens bedömning att "Peter Nygrens handel varit otillbörligen ägnad att påverka marknadspriset. Det står klart att Peter Nygren genom sitt agerande motverkade en normal prissättning och gav vilseledande signaler till handeln om efterfrågan på aktien. Hans handel har inte haft ett kommersiellt syfte”.

Peter Nygren har förklarat sitt agerande med att han ville sälja sitt privata aktieinnehav i Mineral Invest men att han inte ville sälja hela aktieposten på en gång eftersom det skulle påverka aktiekursen negativt. Han gjorde därför köp i aktien för att få större omsättning och stabilisera kursen, vilket han trodde var tillåtet. Hovrätten skriver dock att Peter Nygren med sin långa erfarenhet av aktiehandel borde ha förstått att hans agerande inte var tillåtet. Hovrätten anser att gärningen "skett förslaget och systematiskt”. Att Peter Nygren dessutom varit styrelseledamot i bolaget och innehaft ett betydande aktieinnehav i Mineral Invest gör att gärningen ska bedömas som grov, enligt hovrätten.

Annons

Hovrätten gör även samma bedömning som tingsrätten rörande åtalspunkten svindleri. Även om Peter Nygren invänt och uppgett att han inte haft något ansvar för innehållet i pressmeddelandet om flaggningen om hans köp av aktier i bolaget så pekar hovrätten på att det står klart att det är Peter Nygren som formulerat innehållet i budskapet i pressmeddelandet och att han inte nämnt optionsavtalet i detta.

”Peter Nygren har i ett mail den 7 december 2012 skickat ett utkast av pressmeddelandet med kommentaren `nu jävlar ska skiten upp, gör folk redo meddelar när det går ut´. Det kan inte betyda annat än att syftet var att påverka marknadspriset”, skriver hovrätten och konstaterar att Peter Nygren ska dömas för svindleri.

I målet döms även Sentat-förvaltaren Sten Berggren för trolöshet mot huvudman tillsammans med Peter Nygren, en åtalspunkt som i första hand rörde bedrägeri.

Annons

Hovrätten gör bedömningen att Sten Berggrens förklaring att det aktuella optionsavtalet inte var menad att göras gällande inte stämmer. Han har inte informerat Sentat och dess företrädare om optionsavtalet. Genom optionsavtalet tog Sentat hela risken för värdeutvecklingen av aktierna. För att Peter Nygren inte sulle ha skäl att låta affären gå åter behövde aktierna stiga i värde med 70 procent på några månader. Hovrätten skriver att Sten Berggren borde ha förstått att Sentat inte skulle ha gått med på denna uppgörelse. 

Hovrätten skriver att det är ”visat att Sten Berggren uppsåtligen vilselett i vart fall Sentats ledning genom att han inte berättade om optionsavtalet och därmed hur hela uppgörelsen var utformad”.

Hovrätten anser dock inte att åklagaren lyckats bevisa att vilseledandet föranledde att aktierna lämnades över till Peter Nygren, det vill säga att aktierna inte skulle ha lämnats över om optionsavtalet inte hemlighållits. Därmed kan inte duon dömas för bedrägeri.

Annons

Hovrätten konstaterar att Sten Berggren agerat i strid med Sentats intressen och på ett sätt som inneburit att han missbrukat den förtroendeställning han haft att sköta ekonomisk angelägenhet för Sentat då han hemlighöll optionsavtalet. Att han även beviljade Peter Nygren kredit utan att han behövde ställa säkerhet ökade risken ytterligare för att Sentat skulle lida skada och innebar också ett missbruk av förtroendeställning. Hovrätten bedömer att Sten Berggren ska dömas för trolöshet mot huvudman.

Hovrätten bedömer även att Peter Nygren ska dömas för medhjälp till trolöshet mot huvudman, bland annat då det var Peter Nygren som tog fram optionsavtalet och att det inte var affärsmässigt betingat utan endast syftade till att driva upp aktiekursen samtidigt som Peter Nygren ”spekulerade på Senats bekostnad”.

”Det har förelegat en risk för betydande förlust för Sentat och vinning för Peter Nygren, vilket han kände till”. Hovrätten pekar på att även Peter Nygren med sin erfarenhet borde ha förstått att Senats ledning inte skulle ha godkänt uppgörelsen”.

Hovrätten hänvisar även till att han inte berättade om optionsavtalet vid kontakterna med Sentats ledning under våren 2013 utan att han oriktigt berättade att han skulle betala för aktierna.

Peter Nygren döms till villkorlig dom med samhällstjänst 240 timmar. Om han skulle ha dömts till fängelse hade detta motsvarat ett år. Sten Berggren dömd till villkorlig dom och dagsböter om 100 å 50 kronor.

Annons