Annons

Annons

Annika_Poutiainen.jpg

Annika Poutiainen blir arbetande ordförande på den nya börsövervakaren. Hon har närmare 20 års erfarenhet från övervakning av börsbolag och värdepappersmarknaden.

Hon leder nya nämnden som granskar börsbolag

Annika Poutiainen med en bakgrund på Nasdaq och Finansinspektionen har utsetts till den första ordföranden för Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Uppgiften blir att granska börsbolagens finansiella information.

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Annika Poutiainen till arbetande ordförande för det nya självregleringsorganet Nämnden för redovisningstillsyn.
 
Från och med den 1 januari 2019 tar Nämnden över granskningsansvaret från börserna Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market, NGM. Finansinspektionen kommer att vara huvudman, men delegerar den löpande granskningen av regelbunden finansiell information till Nämnden.

Uppgiften är att övervaka och granska svenska noterade bolags finansiella rapportering.
 
Annika Poutiainen har närmare 20 års erfarenhet från övervakning av börsbolag och värdepappersmarknaden. Hon har bland annat arbetat som finansinspektör och enhetschef på Finansinspektionen, varit nordisk marknadsövervakningschef på Nasdaq och innehaft ett antal förtroendeposter, bland annat som ledamot i Aktiemarknadsnämnden men även internationellt i arbetsgrupper inom ESMA, EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden. 
 
Sedan 2014 har hon främst arbetat som oberoende ledamot i börsstyrelser. Hon har varit styrelseledamot i Hoist Finance och Saferoad A/S och är i dagsläget styrelseledamot i Swedbank och den finska finanskoncernen eQ Oyj.
 
Hennes förankring i näringslivet ses som ett plus och Annika Poutiainen kommer att fortsätta vara verksam i sina externa styrelseuppdrag. Däremot kommer hon inte att vara delaktig i tillsynen av Swedbank.
 
För Realtid.se berättar Annika Poutiainen att hon blev överraskad och väldigt glad när Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed, ringde. Självregleringen är en lösning som hon själv har förordat ända sedan hon var ansvarig för verksamheten på Nasdaq.
 
– Jag tror att det här är rätt modell. Det ger större delaktighet, vilket främjar regelefterlevnad. Dessutom ger det en förankring i näringslivet, vilket gör att det blir lättare att få tillgång till expertis och jämfört med en myndighet kan vi vara mer snabbfotade, säger Annika Poutiainen.
 
Invändningarna mot den gamla modellen, där börserna hade ansvaret, var främst av principiell natur. Annika Poutiainen ser inte att det konkreta arbetet kommer att förändras nämnvärt.
 
– Men jag tror att själva tillsynen kommer att gynnas av att det blir en dedikerad organisation. Jag tror att det kan bli bättre kvalitet i tillsynen. Börserna skötte uppgiften bra, men det var inte ett fokusområde för dem, säger hon. 
 
Annika Poutiainen har redan hunnit arbeta några veckor i den nya verksamheten. Första uppgiften är att rekrytera en stab beståendes av vice ordförande och fem granskare samt en kanslichef. Samtliga ledamöter kommer vara anställda hos nämnden och ha arbetet där som sin huvudsyssla.
 
– Givet min profil med en bakgrund delvis på myndighetssidan ser jag att vice ordföranden gärna har en stark CFO-bakgrund, säger hon.
 
Granskarna kan ha en bakgrund som revisorer eller redovisningsspecialister.
 
Den nya Nämnden kommer även att samarbeta inom ramen för ESMA, EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden, för att främja jämförbarheten i börsbolagens redovisning, vilket är själva grundsyftet med redovisningsstandarden IFRS, International Financial Reporting Standards.
 
En annan, och ny uppgift som Annika Poutiainen känner starkt för är det proaktiva arbetet som handlar om att informera om nämndens verksamhet och resultatet av denna.
 
– Vi kommer aldrig att kommentera enskilda fall, dessa är sekretessbelagda. Däremot kommer vi att avge en årsrapport och bjuda in till seminarium kring exempelvis temat inför en ny granskningsperiod, säger Annika Poutiainen.

Annons

Annons

Fakta: Nämnden för svensk redovisningstillsyn

En ny nämnd, Nämnden för svensk redovisningstillsyn, har inrättats av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisationen inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar genom sina tre sakorgan; Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett nytt självständigt sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Förebilden för den nya nämnden finns i Tyskland som har en ordning för redovisningstillsyn som fungerat framgångsrikt i över tio år.

Nämnden ska granska sådan regelbunden finansiell information som börsbolagen är skyldiga att lämna samt anmäla till Finansinspektionen när det finns anledning att anta att ett bolag överträtt reglerna. Överträdelser som bedöms som ringa hanteras genom att bolaget går med på att i sina framtida finansiella rapporter rätta till felet, eller publicera en särskild rättelse. Om bolaget inte följer en sådan uppmaning ska nämnden besluta att överlämna ärendet till Finansinspektionen, som då gör en självständig prövning.

Finansinspektionen har alltid det yttersta ansvaret för redovisningstillsynen och befogenheter att ingripa mot eventuella överträdelser. Nämndens handläggning av ärenden är i huvudsak skriftlig. Nämnden kommer i sin handläggning följa bestämmelser i förvaltningslagen om bland annat jäv och dokumentation av uppgifter och beslut.

Annika Poutiainen har utnämnts till nämndens ordförande och kommer att leda nämndens arbete. Under hösten 2018 kommer en vice ordförande, fem ledamöter och en kanslichef att rekryteras. Samtliga ledamöter kommer vara anställda hos nämnden och ha arbetet där som sin huvudsyssla. Eventuella bisysslor kommer noga prövas så att inte ledamöternas oberoende äventyras.

Finansieringen av verksamheten sker genom avgiftsuttag från de bolag som faller inom ramen för redovisningstillsynen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons