Klaus-Anders Nysteen
Klaus-Anders Nysteen, vd för Hoist Finance.
Bank

Hoist backar trots ökad vinst

Kredithanteringsbolaget Hoist Finance redovisade ett resultat före skatt på 186 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 vilket kan jämföras med 110 Mkr under samma kvartal 2017. Hoist backar rejält på rapporten. Vid stängning är aktien ned drygt 16 procent.

Uppdaterad 2019-07-30
Publicerad 2019-02-12

–Vi har uppnått en stark tillväxt i portföljförvärv och expanderar både produktmässigt och geografiskt, skriver bankens vd Klaus-Anders Nysteen

Hoist Finance utvärderar alternativ som svar på FI’s nya tolkning av kapitaltäckningsförordningen med avseende på riskvikter för förfallna fordringar och vidtar åtgärder för fortsatt tillväxt.

Stark volymtillväxt med portföljförvärv uppgående till 2 246 miljoner kronor, där den första grekiska portföljen av förfallna konsumentkrediter och små­företagslån följs av fortsatt tillväxt i främst Italien och Storbritannien.

Hoist Finance ingår avtal om att leasa och därefter förvärva verksamheterna i de italienska kredithanteringsbolagen Maran S.p.A. och R&S S.r.l. (”Maran Group”) i en flerstegsprocess, under ackordsför­farande enligt italiensk insolvenslag.

Den 3 januari 2019 meddelade Europaparlamentet och Europarådet att förfallna lån sannolikt kommer att börja påverkas av NPL Backstop från 2021. Hoist Finance har identifierat och initierat motåtgärder.

– Vår marknad har blivit väsentligt mer attraktiv under året då avkastningen stiger och ny reglering stimulerar utbudet. Som en bank som verkar på sekundärmarknaden har den här regleringen inneburit några utmaningar för oss på kort sikt. Vi är nu helt fokuserade på att implementera motåtgärder under det kommande året för att motverka effekterna av dessa utmaningar, det skriver Hoits vd Klaus-Anders Nysteen i en kommentar.

Även om regleringarna varit en viktig faktor för att förklara tillväxten i kredithanteringsbranschen, så har de senaste årens utbud av kostnadseffektiv finansiering genom företag­s-obligationsmarknaden ökat efterfrågan, konkurrensen och marginalpressen i branschen.

– Vinnarna i vår bransch kommer vara de företag som har den bästa verksamheten och lägsta kapitalkostnaden, skriver vd Klaus-Anders Nysteen.

Tillväxten  under 2018 blev bankens högsta någonsin, mer än portföljinvesteringarna 2017 och 2016 i kombination.

– Att ta en större del av NPL-marknaden och till och med förvärva icke förfallna lån har varit en mycket viktig strategisk prioritet för Hoist Finance. Vår ambition är fortfarande att växa inom vårt historiska kärnsegment, och även att expandera vidare till det säkrade konsumentsegmentet, vilket är mer än dubbelt så stort som förfallna konsumentlån utan säkerhet.

Som en följd av de nya regelverkskraven så har de finansiella mål reviderats.

– Vi förväntar oss nu portföljinvesteringar på runt 5 miljarder kronor 2019, vilket är i stort sett i linje med den genomsnittliga förvärvsvolymen för Hoist Finance de senaste tre åren. Därefter förväntar vi oss att förvärvsvolymen ska öka.

Som tidigare meddelats kommer det inte betalas någon utdelning för 2018 och 2019.

Rapporten i korthet

Rörelseintäkter ökade med 19 procent till 766 miljoner kronor (643).

Jämförelsestörande post före skatt uppgick till –24 miljoner kronor och avser omstruktureringar samt kostnader relaterade till ett verksamhetsförvärv i Italien.

Resultat före skatt ökade med 69 procent till 186 miljoner kronor (110).

Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande post uppgick till 210 miljoner kronor, en ökning med 24 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,59 SEK (0,92).

Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande post uppgick till 18 procent.

Avkastning på eget kapital uppgick till 16 procent (11).

Platsannonser

Nyheter