Annons

Annons

Högre resultat för Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek förbättrade sitt rörelseresultat med tio procent till 377,8 miljoner kronor under årets andra kvartal. Ökad boutlåning ligger bakom uppgången, enligt vd:n Martin Rydin.

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,9 procent (7,2), medan räntenettot ökade med 31 procent till 998,7 miljoner (762,9). Kreditförlusterna blev –1,4 miljoner (–1,2), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 procent (–0,00).

Utlåningen ökade 15 procent till 182 miljoner (157,6) och kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 50,6 procent (50,2) per den 30 juni 2017.

"Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att stärka sin ställning på bolånemarknaden och levererar ett starkt rörelseresultat. Utlåningstillväxten är stabil och vår marknadsandel ökar successivt samtidigt som kreditkvaliteten är fortsatt hög och kreditförlusterna mycket låga", skriver vd:n Martin Rydin i en kommentar till rapporten.

Annons

Annons

Länsförsäkringar Hypotek fick även fler kunder under perioden. De blev 8 procent fler och bankens har nu 242.000 kunder (224.000).

"Det andra kvartalet präglades av ett fortsatt positivt sentiment vad gäller tillväxt och fi­ nansiella marknader. De politiska riskerna har minskat i Europa, främst till följd av re­ sultatet i det franska parlamentsvalet (...) De glo­bala börserna fortsatte att stiga i linje med den starka konjunkturen och förbättrade vinstutsikter", skriver vd:n i en marknadskommentar.

Även Länsförsäkringar Bank presenterar i dag första halvårsrapporten för 2017.

Under perioden har ett antal organisatoriska förändringar skett där verksamhet har flyttats från moderbolaget Länsförsäkringar AB till bankkoncernen, vilket medfört att 116 heltidsanställda tillkommit.

Rörelseresultatet ökade under halvåret till 737,3 miljoner kronor (697,2) och räntabiliteten uppgick till 9,5 procent (9,8).

Räntenettot ökade 18 procent till 1.911 miljoner kronor (1.618).

Rörelseintäkterna ökade 10 procent till 1.557 miljoner kronor (1.422) Kostnaderna ökade samtidigt 15 procent till 798,8 miljoner kronor (692,3).

Kreditförlusterna uppgick till netto 21 miljoner kronor (32).

Affärsvolymerna ökade 15 procent till 486,4 miljarder kronor. (422,4)

Inlåningen ökade 11 procent till 97,1 miljard kronor (87,6). Utlåningen ökade 14 procent till 242,2 miljarder kronor (213)

”Vi kan med glädje konstatera att bankens fina utveckling fortsätter och vi tar kontinuerligt marknadsandelar inom både sparande och utlåning. Affärsvolymerna växer inom samtliga produktsegment och resultatutvecklingen är fortsatt god med en stark räntenettoutveckling och låga kreditförluster. Vi är övertygade om att kombinationen av vår starka lokala förankring tillsammans med våra digitala tjänster i framkant utgör grunden för vår framgång och skapar förutsättningar för fortsatt tillströmning av nya kunder och hög kundnöjdhet. Vi fortsätter således att investera för att bevaka vår position som den ledande banken på det digitala området. Den svenska konjunkturen har fortsatt utvecklas väl även om det finns risker relaterade till stigande bostadspriser. Ytterligare åtgärder för att begränsa riskerna diskuteras och det är då viktigt att först säkerställa att dessa inte får en negativ inverkan på bostadsmarknadens funktionssätt.”, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Bank.

 

 

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons