Revision

HD tar inte upp mål om revisors skadeståndsansvar

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om revisors skadeståndsansvar som grundar sig på att revisorn inte upptäckte en vd:s manipulationer med räkenskaperna. Partnerna är Kraft och Kultur, Troms Kraft och Grant Thornton.

Uppdaterad 2019-05-20
Publicerad 2019-05-20

Enligt Högsta domstolen finns det inte något skäl att meddela prövningstillstånd för ett mål som går tillbaks till 2017 då en tidigare vd i ett elhandelsbolag, Kraft och Kultur, dömdes för brott bestående i manipulationer av bolagets räkenskaper. Bolagets moderbolag, norska Troms Kraft, krävde skadestånd om närmare två miljarder kronor av elhandelsbolagets revisor och Grant Thornton, den revisionsbyrå som revisorn arbetade på.

Moderbolaget hävdade att revisorn borde ha upptäckt manipulationerna. Tillsammans med det målet hanterades också revisorns och revisionsbyråns krav på ersättning av elhandelsbolaget och dess styrelseledamöter för de kostnader revisorn och revisionsbyrån kunde drabbas av till följd av moderbolagets skadeståndsanspråk.

Hovrätten kom fram till att revisorn och revisionsbyrån inte skulle betala något skadestånd till moderbolaget. Revisorn och revisionsbolaget fick inte heller framgång i kraven mot bolagets styrelseledamöter eller mot bolaget.

De förlorande parterna överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen.

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.

I det här fallet anser inte Högsta domstolen att det finns skäl att meddela prövningstillstånd.  

Motparternas krav på ersättning för rättegångskostnader (nästan fyra miljoner kronor) – hänförliga till yttranden som dessa på eget initiativ gett in till Högsta domstolen – har avslagits. 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in