Finans Nyhet

Hård kritik mot EFG Bank

Publicerad

Finansinspektionen nära vidta sanktionsåtgärder efter utredning.

I förra veckan kom beskedet att svenska EFG Bank läggs ner. Officiellt vill det schweiziska moderbolaget rensa ut mindre lönsamma delar av bankgruppen men den svenska verksamheten har också varit inblandad i flera skandaler de senaste åren.

Realtid.se har tagit del av Finansinspektionens slutsatser efter en granskning av bankens interna styrning och kontroll. I rapporten, som blev klar i maj i år, riktas hård kritik mot EFG samtidigt som FI välkomnar det åtgärdsprogram som banken inlett.

En planerad uppföljning av åtgärdsprogrammet som inleddes i september blir nu i praktiken meningslös då verksamheten ska avvecklas i en ordnad process.

Annons

Finansinspektionens granskning gäller perioden 2007 till och med augusti 2010.

Redan 2008 hade EFG självmant rapporterat en så kallad ”händelse av väsentlig betydelse” då en mäklare vid flera tillfällen överträtt sina befogenheter.

”Mäklaren hade bland annat brutit mot förvaltningsinstruktionen i ett diskretionärt uppdrag, överskridit kreditlimiter samt genomfört otillåtna blankningar”, skriver FI.

Annons

Klagomål från kunder

Ytterligare en rapport från EFG kom in i slutet av 2009. Efter klagomål från flera kunder hade banken riktat misstankar om marknadsmissbruk mot en mäklare.

Utöver detta ”omfattade mäklarens överträdelser handel utan uppdrag, handel utan underlag, fördelning av affärer i efterhand samt överträdelser av förvaltningsinstruktionen i diskretionära uppdrag”, skriver FI.

Annons

I april 2010 anmälde Finansinspektionen saken till Länskriminalens bedrägerirotel.

Dagens Industri har tidigare rapporterat att ett hundratal kunder kan ha drabbats då mäklaren investerat deras kapital i värdelösa aktier i bolaget Freestar/Rahaxi.

I sin granskningsrapport skriver FI att myndigheten har övervägt att göra en formell sanktionsprövning av ärendet. Man stannar dock vid att framföra kritik mot bankens interna styrning och kontroll.

Inte prioriterat

FI skriver att frågor om styrning, regelefterlevnad och riskhantering inte varit prioriterade av banken.

”Resultatet har blivit kontrollfunktioner utan auktoritet och en ledning som inte lyft upp risk- och compliancefrågor tillräckligt högt på agendan.”

En förklaring är att styrelsen inte haft några oberoende ledamöter, något som FI efterlyser i åtgärdsprogrammet.

FI ser flera brister i kontrollen av den interna regelefterlevnaden.

”Funktionen för regelefterlevnad har visserligen genomfört kontroller men det kan ifrågasättas om dessa varit tillräckliga. Sådana kontroller borde i ett tidigare skede kunnat ha upptäckt de överträdelser och bristande rutiner som sedermera resulterade i de allvarliga incidenterna”, skriver FI.

Även den operativa riskhanteringen har stora brister.

”Ansvaret avseende denna del av den operativa risken i banken tycks ha varit oklart.”

Oklart ansvar

FI konstaterar dock att den interna riskfunktionen upptäckt vissa överträdelser och även anmält detta till företagsledningen.

EFG Bank får också kritik för att den egna personalen hade stort utrymme att göra egna affärer utanför bankens kontroll. Enmånadsregeln skall ha gällt men personalen behövde inte visa formella underlag för sina privata värdepappersaffärer.

Inte heller EFG:s rutiner för att motverka penningtvätt får godkänt av FI.

Vid en platsundersökning konstaterade myndighetens utredare flera brister när det gäller kundkännedom och löpande kontroll av kundernas transaktioner.

Penningtvätt

Bankens interna flaggningssystem var för grovhugget samtidigt som de utredningar som gjorts av misstänkta transaktioner varit ytliga.

”EFG förefaller inte haft förmåga och kompetens att genomföra den analys som krävs för att upptäcka och hantera misstänkta transaktioner.”

FI konstaterar även att den rapporteringsansvarige inte känt till de korrekta anmälningsvägarna till polisen, något som myndigheten beskriver som ”anmärkningsvärt”.

EFB Bank anses dock ha förmågan att vidta egna åtgärder för att råda bot på problemen. I samband med Finansinspektionens granskning påbörjades projektet ”Ordning & Reda” med hjälp av en extern konsult.

”Det förefaller som om banken insett allvaret i de missförhållanden som låg till grund för incidenterna 2008 och 2009”, skriver FI som tycker att ”det finns en god prognos för den fortsatta verksamheten”.

I rapporten begär Finansinspektionen en utförlig redogörelse av åtgärdsprogrammet senast den 1 september i år. Någon vecka senare inledde FI också ett formellt uppföljningsärende på EFG men den 18 oktober kom alltså beskedet att EFG lägger ner den svenska bankverksamheten. Hur snabbt avvecklingen skall ske har inte meddelats.

Realtid.se söker företrädare för EFG Bank för en kommentar.

Annons