FinansNyhet

Handelsbanken: kostnaderna ska sänkas med 1,5 miljarder kronor

Publicerad

Handelsbanken genomför en rad åtgärder för att reducera den årliga kostnadsnivån med cirka 1,5 miljarder kronor. Banken har beslutat att ”successivt avveckla verksamheterna i Asien”.

Sara Johansson

I dag presenterar Handelsbanken delårsrapport för januari-september. SEB skriver att banken genomför ett antal åtgärder som förväntas reducera den årliga kostnadsnivån med cirka 1,5 miljarder kronor. De första effekterna räknar banken med att få under 2020.

Resultatet för tredje kvartalet belastades med en omstruktureringskostnad på -900 miljoner kronor.

Handelsbanken skriver att man gjort en översyn av bankens geografiska närvaro utanför hemmamarknaderna, kunderbjudandet och intern effektivitet.

Detta har resulterat i att banken avser att koncentrera sin närvaro utanför de sex hemmamarknaderna till filialerna i Luxemburg och New York.

”Beslut har därför tagits om att successivt avveckla verksamheterna i Asien. Banken har också för avsikt att avveckla verksamheten i Tyskland. Under andra kvartalet beslöts, som tidigare kommunicerats, att avveckla verksamheten i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Beslut har också fattats om att reducera de delar av erbjudandet som inte bedöms stödja kärnaffären”, skriver Handelsbanken i rapporten.

VIdare skriver banken att ”dessa åtgärder minskar såväl bankens komplexitet som löpande kostnader och framtida investeringsbehov. Det möjliggör också den rationalisering som initierats inom centrala enheter”.

Åtgärderna inleds omedelbart och förväntas i huvudsak vara slutförda i slutet av 2021.

Rörelseresultatet minskade med 4 procent till 16 101 miljoner kronor och det underliggande rörelseresultatet minskade med 2 procent.

Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 11,9 procent men var 12,6 procent exklusive omstruktureringskostnaden.

Periodens resultat efter skatt minskade med 6 procent till 12 544 miljoner kronor. Resultatet per aktie minskade till 6,43 kronor.

Intäkterna steg med 2 procent till 33 188 miljoner kronor.

Räntenettot ökade med 3 procent till 24 045 miljoner kronor.

Provisionsnettot ökade med 1 procent, eller med 20 miljoner kronor till 3 023 miljoner kronor, där fondprovisionsintäkterna ökade med 21 miljoner kronor till 676 miljoner kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 17,4 procent.

Under tredje kvartalet sjönk rörelseresultatet med 13 procent till 4 641 miljoner kronor. Det underliggande rörelseresultatet ökade med 5 procent.

Periodens resultat efter skatt minskade med 15 procent till 3 571 miljoner kronor. Resultatet per aktie minskade till 1,82 kronor.

Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 10 procent men var 12,2 procent exklusive omstruktureringskostnaden.

Intäkterna sjönk med 2 procent till 11 113 miljoner kronor.

Räntenettot var i stort oförändrat och uppgick till 8 047 miljoner kronor.

Under tredje kvartalet steg rörelseresultatet för Capital Markets marginellt till 1 538 miljoner kronor jämfört med 1 533 motsvarande period i fjol. Under tredje kvartalet togs beslutet att koncentrera den geografiska verksamheten i Handelsbanken International till filialerna i Luxemburg och New York. 

De totala intäkterna ökade med 11 procent till 4 387 miljoner kronor. De totala kostnaderna ökade med 17 procent till -2 856 miljoner kronor. 

Kapitalförvaltningsverksamheten fortsatte att utvecklas positivt och nettosparandet i Handelsbankens fonder i Sverige uppgick under årets första tre kvartal till
12,4 miljarder kronor jämfört med 13,5 samma period i fjol, vilket betydde att banken var största aktör med en marknadsandel av nettoflödet på 23 procent, att jämföra med bankens andel av den svenska fondmarknaden som uppgick till 11 procent, framgår det av rapporten. 

 

 

 

Annons