Per Johansson, myndighetschef för RI. Foto: Dan Sjunnesson - Studio CA.
Revision

Hallå där, Per Johansson, chef för Revisorsinspektionen…

…som i en debattartikel i branschtidningen Balans skriver att vem som helst kan kalla sig revisor i Sverige och att kraven på revisionskvalitet inte kan tillåtas bero på sektor.

Publicerad 2018-05-09

Du efterlyser en enhetlig reglering för finansiell revision, varför?

– Det finns en efterfrågan på ökad tydlighet kring revision och revisorsrollen. Vad är revision, och hur skiljer den sig från andra typer av utvärderingar och granskningar? Framför allt, vad är en revisor och vad kan man ställa för krav på finansiella yrkesrevisorer?

Är kraven inte enhetliga i dag?

– Nej, det framkom inte minst vid seminariet om framtidens revision i riksdagen den 26 april i år. Om vi ska täppa till förtroendegapet måste vi definiera revisorsrollen och vilka krav som ställs på en revisor. Finansiell revision av företag är starkt reglerad genom lag och branschens standarder, men den finansiella revisionen inom den kommunala sektorn är inte särskilt reglerad, och här finns ännu ingen anpassad standard för yrkesrevisorerna. 

– Det innebär att de finansiella yrkesrevisorerna som granskar kommuner och landsting har ingen fastställd standard att arbeta efter när genomför och rapporterar sina revisioner. Det skapar en otydlighet och ingen enhetlighet kring hur en revision ska genomföras, hur den ska rapporteras och kommuniceras.

Vilka krav tycker du att alla finansiella revisorer bör uppfylla?

– Det finns främst tre grundläggande krav: För det första att revisorerna arbetar utifrån en vedertagen standard. Det ska även finnas kompetenskrav på teoretisk och praktisk utbildning som upprätthålls genom auktorisation/certifiering. För det tredje att man har en oberoende kvalitetskontroll över revisorerna.

– ISA (International Standards on Auditing) är ju standarden för finansiell revision inom den privata sektorn. För statlig verksamhet har professionen tagit fram och anpassat ISA-standarden till statliga förhållanden, kallad ISSAI. För kommun och landsting finns inget liknande.

Betyder det här att du tar ställning mot inslaget av lekmannarevision i offentlig sektor?

– Nej, de förtroendevalda revisorerna fyller en viktig uppgift, men rollerna- och ansvarsfördelningen mellan yrkesrevisorer och förtroendevalda revisorer behöver förtydligas. 

– En god nyhet som presenterades på seminariet i riksdagen är att FAR tillsammans med SKL och Skyrev (Sveriges kommunala yrkesrevisorer) ska ta fram en ny standard för den finansiella revisionen inom kommunerna.

Varför driver RI den här frågan?

– Som tillsynsmyndighet har Revisorsinspektionen tillsyn över samtliga kvalificerade revisorer (godkända och auktoriserade) samt registrerade revisionsbolag och dessa revisorer är verksamma inom alla sektorer. Vi har tagit initiativ till en bred diskussion om revisionen och dess utmaningar.  Det kändes angeläget att försöka hitta gemensamma utgångspunkter och gemensamma krav som förenar och stärker de finansiella yrkesrevisorerna. Det är också viktigt för att minska förväntansgapet och höja revisionskvaliteten och förtroendet för revisorer och revision.

Platsannonser