Daniel Daboczy, vd för och medgrundare av crowdfunding-bolaget Fundedbyme.
Juridik

Fundedbymes nyemission försenas efter slarv

Efter slarv inför bolagsstämman yrkar grundaren och vd:n Daniel Daboczy att tingsrätten ska häva nyemissionen som bolagsstämman beslutade om i april 2018, och därmed strandas förvärvet av kommunikationsbyrån Laika Consulting - tills vidare.

Uppdaterad 2018-07-05
Publicerad 2018-07-04

Grundaren och vd:n Daniel Daboczy ansöker om stämning mot Funded by Me crowdfunding Sweden Aktiebolag. Han yrkar att tingsrätten ska häva det beslut om nyemission av B-aktier som fattades av bolagsstämman i bolaget den 18 april 2018, efter formaliafel inför bolagsstämman. Detta betyder även att förvärvet av Laika Consulting AB strandas - åtminstone tills vidare.

Genom ett aktieöverlåtelseavtal, daterat den 27 mars 2018, har Funded By Me ingått ett avtal om köp av samtliga aktier i kommunikationsbyrån Laika Consulting AB. Enligt avtalet ska Laikas aktieägare få aktier i Funded By Me som vederlag, enligt stämningsansökan.

Daniel Daboczy pekar på kallelsen till bolagsstämman och uppger att den gav en begränsad information om vad punkten ”beslut om godkännande av styrelsens lagda förvärv av bolaget Laika Consulting genom att emittera nya aktier i bolaget”, innebar.

Han menar att kallelsen ska innehålla det huvudsakliga innehållet i varje förslag. Ett förslag om nyemission av aktier ska innehålla relativt omfattande information och många detaljer såsom det belopp eller högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen av antalet aktier som ska ges ut, det belopp som ska betalas för varje ny aktie och så vidare.

”Den information som ett förslag om nyemission ska innehålla och kompletteras med är en viktig del av aktieägarnas beslutsunderlag inför bolagsstämman”.

Daniel Daboczy menar även att kallelsen till bolagsstämman skedde senare än minimitiden, två veckor innan stämman.

Han pekar även på att Funded by Me har 1.300 aktieägare varav endast 17 stycken var representerade på bolagsstämman.

”Aktieägarna kallades alltför sent till den extra bolagsstämman och de aktieägare som inte var med på stämman fick överhuvudtaget inte ta del av den detaljerade informationen som  ska föreligga senast två veckor före stämman, eftersom denna fanns tillgänglig först vid stämman”.

Daniel Daboczy konstaterar att beslutet att emittera 688.462 B-aktier den 18 april 2018 "inte tillkommit i behörig ordning”. Han vill även att domstolen ska pröva om beslutet är en så kallad nullitet, alltså ett beslut som i senare skede skulle kunna bli ogiltigförklarad av domstol.

”Det skulle vara mycket besvärande och problematiskt för såväl FBM som dess aktieägare. För att få klarhet i situationen har undertecknad beslutat att väcka talan mot FBM för att domstol ska upphäva det bristfälliga emissionsbeslutet”, skriver Daniel Daboczy.

Han skriver vidare att efter att domstolen hävt beslutet kan bolaget kalla till en ny bolagsstämma och emittera aktierna "med iakttagande av tillämpligt regelverk".

Vidare skriver han att han ”utgår från att händelseförloppet är ostridigt” och åberopar därför ingen bevisning.

I ett svaromål skriver styrelseledamoten Per Johan Jörgensen mycket riktigt att bolaget medger käromålet och att det inte finns några invändningar till att beslutet på bolagsstämman den 18 april ska hävas.

Av en handling som lämnades i samband med extrastämman framgår det att antalet B-aktier efter emissionen uppgår till 5.370.157 stycken samt att priset per aktie ska vara 52 kronor och att Funded By Me tillförs drygt 35,8 miljoner kronor efter emissionen vid full teckning. 

Daniel Daboczy äger totalt 6.800.034 röster i Funded by Me, via bolaget Dabber AB, samt 668.045 A-aktier och 124.584 B-aktier.

Platsannonser