EY:s tidigare ordförande Helene Siberg Wendin. Foto: EY.
Juridik

Friande domar i Saab-målet i hovrätten

Hovrätten har fastställt tingsrättens friande dom i Saab-målet. Därmed frikänns såväl Victor Muller som de båda revisorerna, däribland Helene Siberg Wendin, tidigare Sverigeordförande i EY, från anklagelserna som EBM riktat mot dem.

Realtid.se
Publicerad 2018-02-06

I hovrätten för Västra Sverige har målet gällt två åtalspunkter: Dels mot Saabs storägare och sista chef Victor Muller för grovt svindleri bland annat genom att han till media skulle ha lämnat olika positiva uppgifter om Saab Automobiles ekonomiska förhållanden.

Dels mot två revisorer för grovt osant intygande genom att de angett att revisionen för år 2010 avslutades den 5 april 2011 trots att den fortsatt efter detta datum.

Av domen framgår att hovrätten anser att Victor Muller har lämnat uppgifterna till media men bedömer att dessa inte varit vilseledande på sådant sätt att det medför ansvar för svindleri.

Vad gäller åtalet mot revisorerna, däribland Helene Siberg Wendin, tidigare Sverigeordförande i EY, så anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att revisionen för år 2010 fortsatt ett par dagar efter den 5 april 2011.

“Revisorernas intygande om att revisionen avslutats den 5 april 2011 var därmed objektivt sett oriktigt. Men åklagarna har inte lyckats visa hur den felaktiga dateringen har medfört fara i bevishänseende varför åtalet mot revisorerna ändå ska ogillas. Hovrätten anser därutöver att det inte visats att den felaktiga dateringen skett med uppsåt”, skriver domstolen.

Samtliga tre tilltalade frikänns genom hovrättens dom.

Realtid.se har tidigare rapporterat om den frikännande domen mot revisorerna i Saab-målet i tingsrätten.

Platsannonser