Ekobrottsmyndighetens entrédörr.
Ekobrott

Fredrik Rodger och EBM klagar på tingsrättens fällande dom

Fredrik Rodger yrkar att hovrätten ska frikänna honom från de brott han dömts för samtidigt som EBM anser att han ska dömas för fler brott och att domstolen ska utdöma längre fängelsestraff.

Uppdaterad 2018-06-25
Publicerad 2018-06-25

Fredrik Rodger, tidigare vd för Contender Kapital Holding, dömdes för snart en månad sedan, till tre års fängelse och näringsförbud i fem år. Nu klagar både Fredrik Rodger och Ekobrottsmyndigheten på domen.

Fredrik Rodger yrkar, med hjälp av advokaterna Simon Bergström och Börje Leidhammar, att hovrätten ändrar tingsrätten dom så att han frikänns från ansvar för grovt bokföringsbrott mellan 2008 och 2014, totalt 11 tillfällen. 

"Fredrik Rodger menar att den fällande domen i denna del är en produkt av såväl felaktig bevisvärdering som felaktiga rättsliga slutsatser över processmaterialet i målet”, skriver försvararna.

Bland annat hänvisar de till att medel som Rönnberg, Carlander och Urheim mottagit är lån som Contender Kapital AB inte haft att bokföra och inte någon lön där bokföringsplikt förelegat. Detta upprepas för åren 2009-2011 och rör totalt cirka 3,4 miljoner kronor.

Fredrik Rodger anser även att tingsrättens fällande dom rörande fyra tillfällen av grovt skattebrott mellan 2010 och 2012 ”är en produkt av såväl en felaktig bevisvärdering som felaktiga slutsatser över processmaterialet i målet”. De anser att det inte är styrkt att de poster han deklarerat för respektive år har utgjort lön istället för lån som han själv angivit. I och med att detta inte är styrkt är det heller inte styrkt att Contender Management skulle ha registrerat sig som arbetsgivare, vilket tingsrätten bedömde utgjorde grovt skattebrott.

Fredrik Rodger skriver, via advokaterna, att det inte är styrkt att Stella Polaris Management och Contender Management haft ett fast driftställe i Sverige under den tiden han varit faktisk företrädare för bolagen. Han ska därför inte dömas för  försvårande av skattekontroll, menar försvararna.

Fredrik Rodger yrkar även att hovrätten ska ogilla yrkandet om näringsförbud och under alla förhållanden yrkas det att hovrätten sätter ned det utdömda näringsförbudets längd till tre år. 

Om hovrätten inte väljer att fria honom från brotten så yrkar Fredrik Rodger i vart fall att domstolen mildrar det utdömda straffet i första hand till en icke frihetsberövande påföljd och i andra hand till en sänkning av det utdömda fängelsestraffets längd.

”Fredrik Rodger menar att tingsrätten åsatt den brottslighet han fällts för ett för högt straffvärde. Inte heller har tingsrätten i tillräcklig utsträckning beaktat den långa tid som förflutit mellan de gärningar som han fällts till ansvar för”.

Vidare noterar försvararna att tingsrätten inte har beaktat att Fredrik Rodger lämnat uppgifter ”som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet”  samt att han kommer att drabbas på så sätt att han får svårt i sin yrkes- eller näringsutövning.

Han yrkar även om ersättning för det arvode som Börje Leidhammar fått innan han blev förordnad till offentlig försvarare, om 787.880 kronor. De skriver att det varit nödvändigt för Fredrik Rodger att anlita en sakkunnig i ”det mycket komplicerade och omfattande målet”. Börje Leidhammar har bland annat lämnat utlåtanden om Skatteverkets utredningsskyldighet i samband med skattebrott, fasta driftställen, bokföringsskyldighet för utländska filialer, skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för den utländska filialen, fråga om fortgående brott och redovisning av garantiförbindelser i bokföringen.

Utredningsmaterialet har varit mycket omfattande och omfattar tusentals sidor. det förberedande arbete Börje Leidhammar lagt ner för tiden innan han förordnades som offentlig försvarare har varit nödvändig för att kunna analysera det omfattande utredningsmaterialet och belysa svåra rättsfrågor på ett ingående sätt”, skriver försvaret.

Fredrik Rodger hemställer även att målet ska sättas ut för huvudförhandling snarast i hovrätten då det nu var tre år sedan han delgavs misstanke om brott, vilket medfört att han saknat möjlighet att kunna försörja sig själv.

”De allvarliga anklagelserna har varit och är mycket nedbrytande för honom. Fredrik Rodger har nu en tingsrättsdom med ett långvarigt fängelsestraff att förhålla sig till. Han är därför angelägen om att snarast kunna bli rentvådd från alla anklagelser och lämna denna påfrestande tid i sitt liv bakom sig”, skriver försvararna.

Ekobrottsmyndighetens kammaråklagare Stig Åström aviserade redan när domen kom att det fanns utrymme för att överklaga domen, vilket han nu har gjort.

Stig Åström vill även att Fredrik Rodger ska dömas för oredligt förfarande, trolöshet mot huvudman, svindleri samt ytterligare en punkt av grovt bokföringsbrott.

Vidare yrkar han om straffskärpning när det gäller fängelsestraffen men även näringsförbudet. Han ber samtidigt om anstånd för att utveckla grunderna och inge bevisuppgift till den 31 juli 2018.

Fredrik Rodger frikändes alltså från svindlerimisstankarna, enligt Stockholms tingsrätts dom. Tingsrätten pekade bland annat på att det inte fanns någon uppgift i utredningen som kan visa att Fredrik Rodger medverkat vid bildandet av HY-bolagen, alltså obligationerna. Tingsrätten kom även fram till att åklagaren inte förmått att visa att Fredrik Rodger lämnat vilseledande uppgifter i investmentmemorandumen där det ska ha framgått att Johan Ulanders bolag CCMM ägde aktier i gruvan. 

Contender-obligationerna

Obligationsserien Contender High Yield 1-4 gavs ut under åren 2010-2012 när Johan Ulander hade finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities MInerals & Mining, CCMM.

Totalt 590 miljoner kronor togs in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum).

Under 2012 och 2013 blev kapitalbristen i sfären akut med följande att räntebetalningar och senare återbetalningar av lånen fick skjutas på framtiden. Förutom Contender-obligationerna har sfären även tagit in finansiering genom andra former av värdepapper och fonder, alla med koppling till samma gruvverksamhet.

Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor.

Platsannonser