Ekobrottsmyndighetens entrédörr.
Ekobrott

Fredrik Rodger döms till fängelse

Fredrik Rodger, tidigare vd för Contender Kapital Holding, döms till tre års fängelse och näringsförbud i fem år. Domstolen ger hård kritik mot EBM i domen för uteblivna förhör med nyckelpersoner.

Uppdaterad 2018-06-25
Publicerad 2018-05-30

Fredrik Rodger, som var vd på Contender Kapital Holding och var företrädare för Contender Management Ltd samt agent för obligationsinnehavarna, döms till tre års fängelse för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll. Han frikänns dock från misstankarna om oredligt förfarande, svindleri, trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

Han döms även till näringsförbud under fem år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft.

Bokföringsbrottet han döms för rör det utländska bolaget Stella Polaris Management, SPM. I detta bolag har all bokföring skett i Dubai. Åklagaren har i åtalet uppgett att detta bolag samt Contender Management har haft filialer i Sverige och därmed bör dessa filialer bokföra affärshändelser även i Sverige. Tingsrätten gör samma bedömning, att en stor del av SPM:s verksamhet har bedrivits i Sverige och haft tillgång till Contender Kapitals lokaler i Stockholm. Tingsrätten går på åklagarens linje om att SPM, genom Fredrik Rodger, har administrerat investeringar i fastighetsprojekt i Dubai genom informationsgivning till investerarna i Sverige. SPM har även bedrivit en värdepappersrörelse genom att medverka vid transaktioner avseende aktier i Stella Polaris-bolagen. 

Tingsrätten skriver att SPM har, genom Fredrik Rodger, skött kontakterna med investerarna. Tingsrätten anser att Fredrik Rodger , i egenskap av företrädare för SPM:s filial i Sverige, varit ansvarig för att filialen fullgör bokföringsskyldighet. Någon bokföring av den svenska filialen har inte lagts fram i målet och "Fredrik Rodger har inte ens påstått att någon sådan har upprättats”.

Fredrik Rodger döms alltså även för åtalspunkten som rör försvårande av skattekontroll. Denna punkt avser Contender Management Ltd i Dubai som enligt åklagaren bedrivit en filial i Stocholm från och med den 9 november till och med den 31 december 2012 utan att registrera filialen.

Filialens verksamhet bestod i att administrera Contender-obligationerna och medverka vid transaktionerna vid dessa samt vid Amarantkonvertibler och vid emission av nämnda fondpapper samt sköta kontakter med investerarna. Bolaget förmedlade kapital runt miljarden kronor och tjänat provisioner runt 55 miljoner kronor.

Även i denna åtalspunkt håller tingsrätten med åklagaren om att Contender Management har haft en filial i Sverige och därmed är boföringsskyldig i Sverige. Liksom för SPM har ingen bokförig för den svenska filialen lagts fram i åtalet och Rodger har heller inte påstått att en sådan upprättats.

”Enligt tingsrätten har all den verksamhet som Contender Management bedrivit i Sverige utgjort Contender Managements kärnverksamhet. detta gäller även den marknadsföring som Contender Management har gjoty, eftersom det inte varit fråga om marknadsföring i Sverige av Contender Managements egna produkter. Mot denna bakgrund får Contender management anses ha haft ett fast driftställe i Sverige”, skriver Tingsrätten.

Tingsgrätten skriver även att den garanti som Fredrik Rodger lämnat till Global Gold Corporation 2012 ”rent objektivt varit vilseledande" där Contender Kapital förbundit sig att betala 1 miljon dollar till bolaget, om Amarant Minings betalning uteblev. Tingrätten hänvisar till att det inte fanns någon betalningsvilja eller betalningsförmåga vid tillfället. Tingsrätten skriver att det trots ”den brist i utredningen som det innebär att t.ex. Johan Ulander och William Rosenstadt inte hörts” är styrkt att Fredrik Rodger har vilselett Global Gold. Tingsrätten skriver dock att det är tveksamt om Global Gold skulle ha hävt avtalet med Amarant Mining om man inte erhöll garantin och pekar på den tid det tog innan man hävde avtalet efter att betalningen uteblev.

Tingsrätten går även på åklagarens linje när det gäller Fredrik Rodgers självdeklarationer för taxeringsåren 2011 och 2012. Tingsrätten pekar bland annat på att det är styrkt att de betalningar som Fredrik Rodger fått för att finansiera sin bil och sina båtar utgjort inkomster som han borde ha tagit upp till beskattning.

Även i denna del pekar tinsgrätten på brister i utredningen då relevanta förhör borde ha gjorts med medåtalade styrelseledamöter i Contender Kapital som åtalats i separata mål, bland andra Thomas Carlander, Carl Schirren och Fredrik Rönnberg. Även JOhan Ulander är misstänkt i samma utredning.

Fredrik Rodger har även underlåtit att registrera Contender Management som arbetsgivare för utbetalningar av inkomster, enligt åklagaren. Tingsrätten går på åklagarens linje och anser att Fredrik Rodgers inkomster för 2010 och 2011 ska anses härröra från Contender Management och därmed ska inte arbetsgivaravgifter för denna lön tas upp i Contender Kapitals skattedeklarationer.

Fredrik Rodger frikänns alltså från svindlerimisstankarna, enligt Stockholms tingsrätts dom.

Tingsrätten pekar bland annat på att det inte finns någon uppgift i utredningen som kan visa att Fredrik Rodger medverkat vid bildandet av HY-bolagen, alltså obligationerna. Han var dock företrädare för Contender Management som skött dessa bolags ekonomiska angelägenheter samt var managing director för bolagen och har därför haft "en särskild kunskap om HY-bolagen”.  Tingsrätten uppger att han tillhör den för straffansvar nödvändiga personkretsen.

Åklagaren har pekat på vilseledande information i investmentmemorandumen där det ska ha framgått att Johan Ulanders bolag CCMM ägde aktier i gruvan. Fredrik Rodger har uppgett att han fått den informatonen att CCMM ägde mellan 25 och 30 procent av aktierna i gruvbolaget. Tingsrätten pekar även här på bristen på förhör i utredningen. Åklagaren har därmed inte styrkt att CCMM inte varit aktieägare i gruvbolaget och därmed har åklagaren inte heller visat att någon vilseledande information lämnats. Tingsrätten kommer därför fram till att åklagaren inte förmått att visa att Fredrik Rodger lämnat vilseledande uppgifter ”på sätt som krävs för att straffansvar ska föreligga”.

Tingsrätten fortsätter att påpeka ”ett högst begränsat bevisvärde” då Johan Ulander som ska ha upprättat bland annat en presentation som åtalet berör inte har förhörts. Domstolen friar Fredrik Rodger från flera av åklagarens påståenden då åklagaren inte kunnat bevisa att CCMM inte ägt aktier i gruvbolaget.

Fredrik Rodger företräds av Simon Bergström och Börje Leidhammar som tillerkänns 2.092.173 kronor respektive 1.252.015 kronor i ersättning.

Realtid.se har tidigare skrivit om det arvodesbråk som ägde rum innan domen där åklagare Stig Åström kritiserade arvodesanspråken från försvararna och ville sätta ned ersättningarna med en tredjedel då han ansåg att försvararna har dubbelarbetat.

Börje Leidhammar yrkade en ersättning om 973.799 kronor samt en yrkan om förhöjd timtaxa, 30 procent, för tiden då förhandlingarna i målet hölls. Han har tidigare erhållit en förskottsbetalning om 1.038.091 kronor. Simon Bergström har totalt yrkat ett totalt belopp om 2.460.658 kronor, varav ett förskottsarvode utgått om 1.241.500 kronor.  

Tingsrätten anser att Börje Leidhammars upptagna timmar i arvodesanspråket är för högt och sätter ned ersättningen från 1.300 timmar till 700 timmars arbete. Han får inte förhöjt arvode för 311 timmar, vilket han yrkat för.

Simon Bergström fick betalt för samtliga 1.188,25 timmar han yrkat ersättning för men däremot inte för det förhöjda arvodet för 625,5 timmar han yrkat för.

Tingsrätten skriver att "syftet med att förordna två försvarare bör bl.a. vara att försvararna kan dela upp målet mellan sig och därmed minska bundenheten till målet. Under sådana förhållanden menar tingsrätten att det inte dessutom kan bli aktuellt med förhöjt arvode till försvararna".

Platsannonser

Logga in