Bank

Fortsatt tillväxt för Landshypotek

Landshypotek Bank fortsätter växa på lånemarknaden och ökar inom utlåning till såväl jord- och skogsbrukare som bolånekunder.

Uppdaterad 2020-01-29
Publicerad 2020-01-29

Bankens rörelseresultat uppgick till 418 miljoner kronor, vilket var 32 miljoner kronor högre än föregående år. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 420 (369) miljoner kronor. Resultatförbättringen inkluderar realisationsvinst från en fastighetsförsäljning om 55 miljoner kronor.

– Vi ser långsiktigt på vår bank och vår affär, där vi ständigt utvecklas för att möjliggöra fler och bättre kundrelationer. Årets resultat är tillfredsställande givet förutsättningarna, men det märks på resultatet att upplåningskostnaderna har ökat och vi har under det gångna året inte höjt räntorna i motsvarande takt. Viktigast för oss är att successivt bli en bättre bank för allt fler, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank i en skriftlig kommentar.

Räntenettot uppgick till 815 (799) miljoner kronor, en ökning med 16 miljoner kronor. Ränteintäkterna uppgick till 1 351 (1 229) miljoner kronor, en ökning med 122 miljoner.

Totalt ökade utlåningen till allmänheten med 3,9 miljarder kronor. Kreditförlusterna var fortsatt låga.

Inom bolån fortsatte banken sin tillväxtresa. Vid årsskiftet nådde banken 7 miljarder kronor i utlåning till svenska villaägare runt om i landet.

Även inom jord- och skogsutlåningen har banken fortsatt att utvecklas, bland annat genom att som första bank öppna möjligheten för digitala låneansökningar för kunder som bor eller driver företag på en jord- och skogsbruksfastighet.

Kostnaderna har ökat med 33 miljoner kronor jämfört med föregående år, i form av antal medarbetare och ökad affärsutvecklingsverksamhet. 

Resultatet möjliggör också utdelning till ägarna. I år kommer ett koncernbidrag om 162 miljoner kronor att lämnas från banken till ekonomiska föreningen, som samlar lånekunder inom jord och skog som medlemmar. 

Platsannonser