Första AP-fondens vd Johan Magnusson och hans medarbetare på fondens kontor på Regeringsgatan i Stockholm överträffar fondens avkastningsmål.
Finans

Första AP-fonden överträffar målen

Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2017 uppgick till 5,2 procent. Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden uppgick till 4,3 procent per år efter kostnader. Första AP-fondens avkastningsmål överträffas därmed på både kort och lång sikt.

 

Uppdaterad 2017-07-21
Publicerad 2017-07-21

Första AP-fondens resultat för första halvåret 2017 uppgick till 16,1 miljarder kronor efter kostnader, vilket kan jämföras med 10,6 miljarder kronor för samma period i fjol. Det motsvarar en avkastning på 5,2 procent (3,5). Det totala fondkapitalet uppgick vid första halvårets slut till 323 miljarder kronor. Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden uppgick till 4,3 procent per år efter kostnader. Första AP-fondens mål överträffas därmed på såväl kort som lång sikt.

Det långsiktiga målet för fonden är 4,0 procents real avkastning efter kostnader mätt över rullande tioårsperioder.

– Vi är nöjda med att leverera en avkastning på förvaltat kapital på 5,2 procent efter kostnader för årets första sex månader. Under första halvåret har vi tillfört 3,7 miljarder kronor till Pensionsmyndig­heten, skriver fondens vd Johan Magnusson i en kommentar till resultatet.
 
Sedan inkomstpensionssystemets nettoflöden blev negativa 2009 har Första AP-fonden sammantaget betalat ut 40,2 miljarder kronor för att täcka underskottet i pensionsutbetalningarna. Fondens sammanlagda resultat under samma period, det vill säga 2001 – 30 juni 2017, uppgick till 208 miljarder kronor.
 
– Det känns naturligtvis bra att vi under så många år har medverkat till att stärka det svenska pensionssystemet, men utsikterna för att kunna fortsätta leverera en hög real avkastning är mer utmanande. Det är framför allt marknadsförutsättningarna med låga räntor under lång tid som drivit upp avkastningen och tillgångspriser på ett sådant sätt att det är realistiskt att förvänta sig en period med lägre avkastning för de flesta tillgångsklasser, kommenterar Johan Magnusson.
 
I dagarna har regeringens förslag om reviderade placeringsregler för AP-fonderna presenterats.

- Vi är en av remissinstanserna och kommer att sätta oss in i förslaget i detalj och återkomma med våra synpunkter. Men vi välkomnar förslaget i stort då det innebär en modernisering av nuvarande placeringsregler. Ett modernare och mer flexibelt regelverk kan ge oss bättre förut­sättningar att långsiktigt uppnå vårt avkastningsmål och därmed fortsätta spela en viktig roll i pensions­systemet.
 
Första AP-fondens förvaltningskostnader är fortsatt låga i ett internationellt perspektiv och ligger i nivå med föregående år (0,15 procent).

Fondens förvaltning genererade under första halvåret 2017 en överavkastning i förhållande till fondens strategiska benchmark på 1,2 procentenheter eller 3,6 miljarder kronor.
.
Det totala fondkapitalet ökade med 12,4 miljarder kronor (7,3) till 322,9 miljarder kronor per 30 juni 2017.

Fondens förvaltningskostnader uppgick till 237 miljoner kronor (215), vilket motsvarar 0,15 procent (0,15) i årstakt av förvaltat kapital.

Under första halvåret var Första AP-fonden särskilt aktiva inom bland annat fastighetsområdet med en rad direktinvesteringar; utökat innehav av butiksfastigheter i Secore Fastigheter, fortsatt expansion i fastighetsbolaget Willhem samt ett nytt joint venture med Elo med fokus på finska kommersiella fastigheter.

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar tillgångar till ett värde av 323 miljarder kronor (30 juni 2017) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar.

Platsannonser

Logga in