Skatter

Förslag om förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering till riksdagen

Regeringen har beslutat om en proposition som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet är att stoppa användningen av skillnader i olika länders skattelagstiftning för gränsöverskridande skatteplanering.

Publicerad 2021-03-17

I propositionen föreslås att de befintliga reglerna för att neutralisera effekterna av missmatchningar i olika länders skatteregler kompletteras. Det framgår av ett pressmeddelande från Finansdepartementet.

Enligt svenska regler beskattas inkomsten från handelsbolag hos delägaren. Ändringen innebär att utländska juridiska personer som har inkomst från ett svenskt handelsbolag ska betala skatt i Sverige om inkomsten inte beskattas i den stat där den skattskyldige hör hemma och det beror på att handelsbolaget, på grund av skillnader i den skatterättsliga klassificeringen, betraktas som ett eget skattesubjekt i denna stat. Det krävs också att det föreligger intressegemenskap mellan den utländska juridiska personen och handelsbolaget för att svensk beskattning ska bli aktuell, skriver departementet.

Förslaget är det tredje steget i Sveriges genomförande av OECD:s BEPS-rekommendationer (Base Erosion and Profit Shifting) om hybrida missmatchningar (åtgärd 2) samt sista steget i reglerna om hybrida missmatchningar i direktivet mot skatteundandraganden.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Platsannonser

Logga in