Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Finans

Fordringsägare hotar QV Invests rekonstruktionsplaner

DPL Ventures anser att företagsrekonstruktionen ska upphöra och att en avveckling bör ske. QV Invest svarar på yttrandet.

Publicerad 2017-03-31

QV Invest och dess dotterbolag QV Svensk Hälsa trädde in i rekonstruktion strax innan jul. I början av mars ansökte rekonstruktören om att rekonstruktionen i båda bolagen ska förlängas. Nu träder en borgenär fram med sitt ombud och menar att tingsrätten bör besluta att företagsrekonstruktionen ska upphöra.

Det är DPL Ventures AB som har en fordran på 615.000 kronor på QV Svensk Hälsa efter en förlikning stadsfäst i en förlikning i Stockholms tingsrätt. Fordran rörde ett obligationslån som förföll till betalning den 30 december 2014.

Nu hänvisar DPL Ventures till rekonstruktörens yttrande om att det kommer att behövas 140 miljoner kronor för att företagsrekonstruktionen ska kunna genomföras. Borgenären upplyser om att det ännu inte lämnats in någon ansökan om ackord eller något ackordförslag till tingsrätten.

DPL Ventures skriver även att en fördjupad granskning av bokföringen är aktuell innan något förslag kan lämnas men att det är oklart hur denna ska kunna finansieras.

"Strängt taget torde detta med granskning hemmahöra i en avveckling av verksamheten", skriver DPL Venture genom ombudet Bertil Malmlöf på Independet Lawyers.

QV Invest svarar på yttrandet genom vd Allan Voreck. Inledningsvis ifrågasätter han om borgenären verkligen har en fordran mot bolaget. Han poängterar att 140 miljoner kronor krävs för att det egna kapitalet ska återställas.

"Denna fråga rör således det egna kapitalet", skriver Allan Voreck.

Han poängterar att det redan vid starten av rekonstruktionen anfördes att QV Invest sannolikt skulle behöva ansöka om förlängning av rekonstruktionen.

"Att finansieringen av ett ackord samt övriga förutsättningar för ett sådant inte helt klarlagts inom den första tremånadersperioden av en företagsrekonstruktion kan inte anses anmärkningsvärt", skriver QV Invests vd.

Han kommenterar även den nämnda granskningen av bokföringen och skriver att även denna alltid brukar genomföras vid en rekonstruktion.

"Låt vara att granskningen i det här fallet lär bli något mer omfattande än vad som möjligen är brukligt. Finansiering avseende nämnd granskning finns".

Allan Voreck förklarar att erbjudanden om kvittningsemission samt ett efterföljande ackorderbjudande ska skickas ut först efter att rekonstruktören utfört sin utredning som ska utvisa hur mycket pengar som kan inkasseras i form av diverse fordringar samt innehav och övriga tillgångar.

"Det bör också nämnas att QV Invest klarar av att betala alla under förfarandet uppkommande förpliktelser i förskott eller kontakt. Någon ytterligare skuldsättning sker således inte", skriver Alla Voreck i svaret på borgenärens yttrande.

Platsannonser