Dan Brännström, generalsekreterare för FAR
Revision

"Förändringstakten har ökat"

Generalsekreteraren för FAR, Dan Brännström, ser flera trender inom revisions- och rådgivningsbranschen. “Byråerna börjar utvecklas åt olika håll. De hittar egna inriktningar och nischer, nya arbetssätt och alternativa prismodeller. Det här sporrar kreativiteten och innovationen i branschen” säger han till Realtid.  

Uppdaterad 2017-09-13
Publicerad 2017-09-13

Dan Brännström tillträdde som generalsekreterare för branschorganisationen FAR för 14 år sedan.

Perioden har enligt honom präglats av förändring och förändringstakten ökar hela tiden.

– Branschen påverkas av allt som sker i omvärlden. Det är nya förväntningar och nya regelpaket stup i kvarten. Därför måste branschen alltid vara på tå, och för att dra nytta av digitaliseringen ökar nu behovet av att branschen ställer om, säger Dan Brännström till Realtid.se.

Han ser flera trender inom revisions- och rådgivningsbranschen. Några av dessa är följande:

Ett ökat samarbete mellan revisionsbyråer och kommunikationsbyråer

För en månad sedan köpte Deloitte den kreativa byrån Acne. "Förvärvet av Acne är ett viktigt steg mot att Deloitte Digital kan erbjuda ett komplett utbud av digitala och kreativa tjänster, då kunder i allt större utsträckning letar efter en partner med multikompetens" sa Paul Thompson, chef för Deloitte digital för Europa, Mellanöstern och Afrika, i ett pressmeddelande.

Ett annat exempel är PwC som i vintras förvärvade Pond Innovation, en byrå inom varumärkesstrategi, strategisk innovation och digitala tjänster. I samband med det sa Peter Nyllinge, vd PWC Sverige, i ett pressmeddelande: "Vi ser en kraftig ökning i efterfrågan hos våra kunder efter affärslösningar ur nya perspektiv för att möta och leda utvecklingen i den snabbt föränderliga värld vi lever i. I och med förvärvet av Pond utökar vi kraftigt vår kapacitet att hjälpa våra kunder att möta framtiden".

Utvecklingen av att revisionsbyråer tar hjälp av PR-byråer och digitala byråer är enligt Dan Brännström naturlig.

– Förr skulle man klara så mycket som möjligt själv. I den värld som vi lever i idag måste olika aktörer ta hjälp av varandra för att maximera kundnyttan. I det här fallet handlar det främst om att paketera och lansera rådgivningstjänster.

Den nya trenden hänger samman med ett ökat inslag av innovation i branschen, vilket Dan Brännström välkomnar.

Revisionen har blivit bredare

– Tidigare var det ett starkt fokus på den finansiella rapporteringen, men revisionen har mer och mer kommit att handla om icke finansiell information. Det har att göra med att hållbarhetsinformation, riskinformation och annan icke finansiell information har blivit allt viktigare i företagens rapportering. Det är naturligtvis positivt att revisorns kompetens kan användas inom flera områden.

FAR arbetar tillsammans med statliga forskningsinstitutet RISE i ett projekt som syftar till att mäta kvaliteten i välfärden, berättar Dan Brännström. En nationell mätmetod med kvalitetsindex skulle vara till nytta för både offentliga och privata utföraren men också för brukarna av välfärden.

En mer transparent revision

– Revisorn har gått från att inte synas alls till att ta plats på stämmorna i de större bolagen. I och med vårens revisionsberättelser togs ytterligare ett steg: nu kommenterar revisorn "särskilt betydelsefulla områden" öppet i revisionsberättelsen. Det stärker revisionens relevans och ökar läsvärdet av revisionsberättelsen.

Digitaliseringen

– Digitaliseringen har kommit smygande hela tiden, men det är nu som den har fått verkligt fäste i vår bransch. Det bidrar till att affärsutvecklingen skyndas på att och att nya affärsmodeller måste skapas.

Välkomnas digitaliseringen av era medlemmar?

– Det finns ett stort intresse, men det gäller att komma över tröskeln och det förutsätter ett aktivt ledarskap. Från FAR:s håll försöker vi göra allt vi kan för att övergången till ett mer digitalt affärslandskap ska bli så smidig som möjligt. Många av våra medlemmar har som mål att bli 100 procent digitala och vi ser också byråer som utvecklar egna program och system och dessutom lyckas hitta externa investerare. Vi har alltså fått techbolag i branchen. För kunderna kommer digitaliseringen att ha en positiv inverkan, eftersom processerna skyndas på och rapporteringen kan ske i realtid.

En mer diversifierad bransch

– I takt med digitaliseringen och en bredare syn på revision börjar byråerna att utvecklas åt olika håll. De hittar egna inriktningar och nischer, nya arbetssätt och alternativa prismodeller. Det här sporrar kreativiteten och innovationen i branschen och bidrar till en större mångfald av tjänster på marknaden. Detta förstärks av framväxten av professioner som auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter och allt detta är bra för kundnyttan.

Tror du att revisionsbranschen blir med uppdelad i och med EU:s revisionspaket?

– Att branschen blir mer uppdelad är en utveckling som vi har sett länge, och det är en återspegling av hur regelsystemen för näringslivet förändras. I och med EU:s revisionspaket cementeras uppdelningen på revisionsområdet. Ett av syftena med revisionspaketet var att öka konkurrensen men effekten blir den motsatta. EU-paketet befäster den marknadsdominans som de fyra stora byråerna har bland noterade bolag.

Anser du att revisionspaketet bidrar till ökat oberoende?

– Det synliga oberoendet ökar i och med begränsningar i rådgivning och rotationskravet, men jag tror mer på det faktiska oberoendet och det kan man inte lagstadga om. Det faktiska oberoendet sitter i revisorns integritet; att revisorn alltid står upp för sina åsikter och rapporterar det som hon/han ska rapportera om. Det går inte att reglera integritet, bara det synliga oberoendet. Branschen har därför all anledning att lyfta etikfrågorna. Momentet etik har ofta legat sist i utbildningar, jag anser att den ska ligga först för det är där det börjar.

Har det varit utmanande att vara generalsekreterare?

–  Varje dag innehåller nya utmaningar, men det är det som är kul. Eftersom branschen är i så stark förändring utmanas FAR att alltid vara steget före för att kunna underlätta för branschen in i framtiden. Ibland är det lätt att bryta ny mark, ibland går vi vilse och hamnar i farlig djungel. Men man lär väl så mycket av misstagen.

Du avgår nästa år. Har du några planer?

– Jag har några idéer, men de avslöjar jag inte än.

Hur hoppas du att revisionen utvecklas?

– Min personliga vision för revisionen är att den blir mer skräddarsydd genom nya standarder som tar sikte på olika marknadsbehov. Nya arbetssätt och ny teknik ska också möjliggöra revision i realtid som ju blir ett måste i framtiden. Ett sätt att ytterligare öka revisionens relevans är att revisorn blir ännu mer transparent och sätter betyg på ett företag i olika avseenden, till exempel precisionen i den ekonomiska rapporteringen, kvaliteten i den interna kontrollen, arbetet mot korruption med mera. Slutligen är min dröm för branschen att det ska vara lika självklart att arbeta med icke finansiell information som med finansiell information. Det är så vi kan göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle.

 

Platsannonser

Logga in