Annons

Annons

Sachs_Daniel.jpg

Daniel Sachs, Vd för Proventus AB och Proventus Capital management. Foto: Proventus

Förändringarnas vindar hos Proventus

Proventus gick in i en ny fas under 2017, då flera av dotterbolagen avvecklats. Detta märks tydligt då både intäkter, kostnader och balansomslutning har minskat rejält jämfört med året innan.

Proventus AB presenterar årsrapporten för 2017 där det framgår att koncernen har gått in i en mer förvaltande fas under 2017. Nu har Proventus AB få rörelsedrivna bolag kvar i koncernen, framgår det av rapporten.

Volymerna i den affärsdrivande utlåningsverksamheten, Proventus Capital Partners, har minskat i takt med att lånen har återbetalas, visar rapporten. Den första fonden som bildades 2009, Proventus Capital, är helt återbetald liksom Proventus Capital Partners IIB. I dotterbolaget Proventus Capital Partners II återstod vid årsskiftet endast fyra engagemang med en total utlåningsvolym om 486 miljoner kronor. De fonder som bildades senare förvaltas av Proventus Capital Management. Detta betyder att Proventus endast har kvar tre rörelsedrivande bolag: Proventus Capital Partners II, Power Wind Partners och SPPC, St Petersburg Property Company.

Kulturinstitutionen Magasin III tar paus från visningsverksamheten för allmänheten och ska framöver arbeta med att utveckla institutionen. Judiska teaterns fasta verksamhet avvecklades helt.

Annons

Annons

Förändringen märks tydligt då både intäkter, kostnader och balansomslutning har minskat, framgår det av rapporten.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 356,5 miljoner kronor jämfört med 727,6 miljoner kronor under föregående år. Finansiella kostnader minskade från -386,2 miljoner kronor till -320,1 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 45 miljoner kronor jämfört med 367,4 miljoner kronor. Årets nettoresultat uppgick till 48,3 miljoner kronor jämfört med 296,2 miljoner kronor under föregående år. Koncernens balansomslutning var 3.978 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 7.473 miljoner kronor föregående år, varav eget kapital uppgick till 3.350 miljoner kronor jämfört med 3.356 miljoner kronor föregående år.

Av rapporten framgår det att Power Wind Partners resultat påverkats kraftigt av allt lägre priser på el och el-certifikat under de senaste åren. I samband med bokslutet har man skrivit ned värdet på anläggningstillgångarna och den redovisade förlusten efter skatt uppgår till -82,5 miljoner kronor jämfört med -24,7 miljoner kronor året innan.

Under året har de tre ägarna Proventus, Wallenbergarnas FAM samt Folksam lämnat ett aktieägartillskott till Power Wind Partners om 62 miljoner kronor vardera.

Resultatet före finansiella poster i SPPC, St Petersburg Property Company, uppgick till 1 miljon kronor, vilket kan jämföras med -2,5 miljoner kronor i fjol.

I Proventus övriga innehav som nämns som de kulturella verksamheterna uppgick resultatet till -46,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 59 miljoner kronor föregående år. Det positiva resultatet från 2016 beror främst på reavinster från försäljning av ett av innehaven, framgår det av rapporten.

Vid årsskiftet fanns det 38 anställda, jämfört med fjolårets 49 anställda. Förändringen beror främst på de avvecklade verksamheterna, framgår det av rapporten.

Det framgår även att Proventus huvudverksamhet under de närmaste åren kommer att vara inriktad på den egna likviditetsförvaltningen, investeringar i Proventus Capital Partners, samt eventuella privata investeringar.

Beslut om utdelning fattas, liksom tidigare år, vid en extrastämma.

Proventus Capital Management, tog över förvaltningsverksamheten av fonderna från Proventus AB 2013. De totala tillgångarna i de förvaltade fonderna uppgick vid utgången av räkenskapsåret till drygt 8 miljarder kronor jämfört med drygt 11,5 miljarder kronor året innan.

Proventus Capital Managements koncern, som är en egen koncern utanför Proventus AB, redovisade en balansomslutning om 7.631 miljoner kronor vid åtgången av räkenskapsåret 2017, vilket kan jämföras med 7.298 miljoner kronor föregående år.

Koncernens nettoresultat uppgick till 70 miljoner kronor jämfört med -79 miljoner kronor året innan.

Moderbolagets förvaltningsarvode under räkenskapsåret uppgick till 29,2 miljoner kronor jämfört med 30,6 miljoner kronor året innan. Bolagets kostnader uppgick till -40,9 miljoner kronor, jämfört med -36,4 miljoner kronor året innan. Årets resultat uppgick till 2,3 miljoner kronor jämfört med -25,2 miljoner kronor året innan.

I styrelsen för Proventus AB sitter vd Daniel Sachs, ordförande Robert Weil och ledamöterna Mikael Kamras och David Neuman.

I Proventus Capital Management sitter Anders Thelin som ordförande, Daniel Sachs som extern vd och ledamöterna Martin Gorne, Kristina Hansdotteroch Gabriella Sahlman.

Realtid.se söker Daniel Sachs.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons