Singapore är en av de städer där kreditfonden som leds av förvaltaren Christina Bastin finns på plats. Bild: Pixabay/Muzinich.
Fonder

Fondförvaltaren som tror på asiatiska företagskrediter

Det finns en växande och lönsam marknad för investeringar i asiatiska företags högräntepapper, där både avkastningen och risken gör detta till attraktiva investeringar. Men europeiska aktörer har en förlegad syn på asiatiska ekonomier och företag. Det är budskapet som fondförvaltaren Christina Bastin på Muzinich trycker på när hon lanserar en ny asiatisk högavkastande kreditfond.

Uppdaterad 2018-05-29
Publicerad 2018-05-29

Den fristående kapitalförvaltaren Muzinich & Co grundades 1988 av George Muzinich. Bolaget har tio kontor runt om i världen med sammanlagt 179 anställda och med huvudkontoret baserat i New York.

Det förvaltade kapitalet uppgår till 37 miljarder dollar globalt placerat i företagsfinansiering i olika former av företagskrediter och företagsobligationer med mera.

Muzinich förvaltar också två hedgefonder. Kapitalet investeras i Nordamerika, Europa och emerging markets. De produkter som det investeras i handlar om olika former av företagsfinansiering som high yield, investment grade, leveraged loans och direct lending.

Muzinich har öppnat en ny fond, benämnd High Yield Asia Fund, som nu bland annat lanseras på den nordiska och den svenska marknaden. Målet för kreditfonden är att ta in 300-400 miljoner dollar till den. Den har ingen specificerad livslängd utan är en så kallad open end. Fonden har idag en yield på cirka 7 procent per år och en duration på strax under 3 år. Fonden siktar på en avkastning på mellan 7-10 procent per år med en volatilitet på 7-10 procent.

Realtid.se har intervjuat den ansvariga förvaltaren för den nya asiatiska kreditfonden, Christina Bastin, för att få hennes syn på hur läget är i de asiatiska ekonomierna och för den typen av investeringar i företagskrediter som hon och hennes team arbetar med. Det handlar om sammanlagt fem analytiker och förvaltare och ett par personer utöver detta som arbetar med fondens placeringar och investeringar.

Fondens företagsanalytiker sitter inte bara i London, utan finns också på plats i Kina och Singapore för att få en lokal närvaro nära marknaderna och dess företag.

– Vi arbetar med en analysmodell som börjar med att titta på enskilda företag. Därefter kliver vi uppåt och bedömer de risker som finns förknippade med landet i fråga och gör en makroanalys, säger Christina Bastin.

Hennes huvudbudskap är att de asiatiska marknaderna för företagskrediter är mycket intressanta också för europeiska placerare, men att vi i vår del av världen fortfarande dras med en förlegad och dåligt uppdaterad syn på de asiatiska ekonomierna och de investeringsmöjligheter som finns tillgängliga där.
Asien är en region med hög tillväxt, där länderna tillsammans står för mer än hälften av den globala BNP:n. Det är ett misstag att ur ett investerarperspektiv negligera den tillväxt som sker i företagen i regionen.

Att marknaden utvecklas åt rätt håll speglas också i de stigande kreditbetygen hos företagen.

Asiatiska företag som letar finansiering följer den trend vi sett i väst det senaste decenniet. Det vill säga att de söker alltmer finansiering via företagsobligationer och till motsvarande del mindre av den tidigare vanliga finansieringen genom traditionell upplåning från banker, förklarar Christina Bastin.

Men finns det inte fortfarande stora risker förknippade med att som en europeisk investerare gå in på de asiatiska marknaderna?

– Det är en utmärkt fråga. Vad man ska förstå är att den asiatiska marknaden har förändrats och mognat avsevärt jämfört med hur det såg ut vid finanskrisen för 20 år sedan. Ekonomierna har utvecklats, kapitalmarknadens infrastruktur har mognat och det legala ramverket och bolagsstyrningsfrågor har utvecklats i rätt riktning för att stötta marknaden för bland annat högavkastande obligationer, säger Christina Bastin.

– Marknaden har också vuxit både på bredden och djupet de senaste åren.

En tydlig förändring har också skett i investerarledet på den asiatiska marknaden. Där består numera basen av lokala aktörer. Upp till 80 procent av de högavkastande företagsobligationerna som ges ut där köps upp av regionalt baserade investerare.

– Asiatiska företag som ger ut högavkastande obligationer och högräntepapper har dessutom generellt sett en högre tillväxttakt och är lägre belånade jämfört med motsvarande europeiska och nordamerikanska företag, även om de asiatiska företagen har samma eller lägre kreditbetyg, säger hon.

Christina Bastin är fondförvaltare, portfolio manager, på Muzinich sedan fem år tillbaka, inriktad på emerging markets med fokus på Asien.

Hon har sammanlagt 23 års erfarenhet av att arbeta med företagskrediter. Innan hon gick över till sin nuvarande position arbetade hon som director och kreditspecialist/trader på Deutsche Bank. Hon har också arbetat på Schroders Investment Management och Commerzbank.

Med din erfarenhet från branschen har du sett flera olika finanskriser på nära håll. Vilken är dina viktigaste lärdomar av dessa?

– När saker ser ut att vara alltför bra, finns det ofta en orsak till det. Och då gäller det att hitta den orsaken.

Något av hennes specialitet är kreditanalyser av banker. Hon har arbetat som kreditanalytiker på Fitch Ratings där hon ansvarade för att sätta kreditbetyg på koreanska banker under den asiatiska krisen 1996, men också för de japanska bankernas kreditbetyg under deras bankkris.

– Det ger mig en trygg grund att stå på när vi analyserar företag på de här marknaderna.

Enligt hennes analys är både europeiska och nordiska institutionella investerare tydligt underallokerade på de asiatiska marknaderna. Förklaringen till det handlar om både historiska skäl och en bristande förståelse för hur ekonomierna och företagen i dessa länder har utvecklats.

Ekonomierna som helhet, men också företagen och den politiska miljön vad gäller investeringar har mognat avsevärt i flera stora länder på senare år, som till exempel Indien. Men där har amerikaner och européer inte förmått hänga med i sin analys av vad som sker.

En typ av företag som hon lyfter fram som ett exempel på en intressant marknad med mycket kraftig tillväxt är de som verksamma inom grön, förnyelsebar och klimatvänlig energi.

Jämförs den europeiska marknaden för högräntepapper vad gäller företagskrediter, som uppgår till sammanlagt 300 miljarder euro, med dess asiatiska motsvarighet så är den europeiska marknaden fortfarande dubbelt så stor. Men tillväxten gör den asiatiska marknaden intressant.

– Enligt vår åsikt så bidrar asiatiska högräntepapper i en portfölj både till ökad diversifiering, högre avkastning och minskad generell risk för investerarna.

I den nya asiatiska fonden som Christina Bastin och hennes förvaltarteam ansvarar för finns en nordisk såddfinansiär med på tåget. Men Muzinich vill inte ge några närmare detaljer än så avseende vem det är som står bakom investeringen och hur stor den är, annat än att det är en investering av “avsevärd storlek” som visar att investeraren tror på den här fonden.

– Vi hoppas på och känner ett ökat intresse från andra nordiska investerare som är intresserade av den här sortens investeringar.

Det aktiva Iíntresset för bankvärlden lever dessutom kvar sedan hennes tid som analytiker på Fitch Ratings för asiatiska banker. Så även om hon har det övergripande ansvaret för fonden som helhet kommer hon inte själv sluta följa specifika företag.

– Jag vill inte sluta följa bankvärlden på nära håll. I mitt fondteam ansvarar jag för att analysera finansiella företag och asiatiska banker, och det är något som jag inte tänker släppa ifrån mig.

Platsannonser

Logga in