Juridik

Flygbranschens första AI-advokat lanseras

Med lanseringen av AI-advokaten revolutionerar AirHelp branschen. "Herman kommer öppna nya dörrar för oss" säger Andreas Hermansson, Country Manager Sweden hos AirHelp till Realtid.

Uppdaterad 2017-03-23
Publicerad 2017-03-23

AirHelp, världens ledande företag för flygpassagerares rättigheter, lanserar flygbranschens första AI-advokat, Herman.
Herman har utvecklats specifikt för att snabbt och effektivt analysera konsumenters ärenden gällande ersättning för försenade flyg.

Tidigare har det kunnat ta upp till 20 minuter att manuellt granska ett ärende. Med introduktionen av Herman sänks analystiden till under en sekund.

Kul namn! Varför namnet Herman?

– Namnet är en hyllning till Friederike Wallentin-Hermann. 2008 tog hon Alitalia till EU-domstolen och vann. Det domslutet var banbrytande. Vi tror att vår AI på sikt kan vara lika viktig för flyg- och konsumenträttigheter, så Herman kändes passande.

Andreas Hermansson, Country Manager Sweden hos AirHelp

Utgår Herman från maskininlärning eller djupinlärning?

– Herman handlar om maskininlärning med modeller baserade på inmatningsexempel samt statistisk slutledning för viktningsbeslut.
När ett ärende skickas in i systemet går Hermans artificiella hjärna igenom alla relevanta detaljer för att sedan föreslå det bästa juridiska alternativet för hur ärendet ska hanteras. Systemet eliminerar risken för eventuella felbedömningar orsakade av den mänskliga faktorn.

Arbetet med att utveckla Herman har pågått i fyra års tid och är ett samarbete mellan AirHelps internationella team av jurister och utvecklare. Systemet har matats med statistik från tusentals domslut i över 30 olika länder. AirHelp är uppbackat av Silicon Valley-inkubatorn Y Combinator, så det är en logisk utveckling för företaget att sammanlänka ny teknik med juridik ännu starkare.

Vad hoppas du att ni åstadkommer med Herman?

– Omgående kommer Herman hjälpa oss att korta handläggningstiderna markant. Vi kan då fokusera än mer på informationsarbete och mänsklig kontakt med såväl kunder som flygbolag, medan Herman tar hand om större delar av vårt pappersarbete. Vår operativa avdelning kommer även kunna lägga mer tid på komplicerade ärenden och utveckla nya strategier som gagnar våra kunder.

På sikt hoppas man kunna vidareutveckla verksamheten och med Hermans hjälp kunna erbjuda stöd och råd även när konsumenter har tvister med myndigheter eller andra företag än flybolag.

– Herman kommer öppna nya dörrar för oss, även om vi aldrig kommer släppa vårt fokus på flygpassagerares rättigheter.

Varför har inte AI-robotar använts i branschen fram tills nu tror du?

– Den typ av verksamhet vi håller på med är ju ganska ny. Ett skäl till att det dröjt är därför att det tagit en del tid att samla ihop nog mycket relevant information, lokala regler, domslut och en rad andra parametrar för att skapa en plattform där vi kan vara säkra på att Herman alltid tar rätt beslut och gör en korrekt analys. Att ingen annan hunnit före beror kanske på att vi ur ett internationellt perspektiv är större än någon av våra konkurrenter. Vi har därför haft bättre förutsättningar att lägga resurser på teknisk utveckling och innovation.

Är trenden med AI-robotar här för att stanna?

– Ja, åtminstone för AirHelp. Vi är skolade i företagsacceleratorn Y Combinator i Silicon Valley, så IT och teknik har alltid haft en central och naturlig roll inom företaget. Så kommer det att förbli. Vår chefsjurist Christian Nielsen tror att advokatyrket står inför stora förändringar på sikt. Jag tror han har rätt, framförallt vad gäller ärenden som i första hand baseras på statistik och informationsanalys.

Tror du att fler företag kommer att hoppa på och använda liknande robotar?

– Jag förutsätter att alla kommer vilja det. Framförallt i takt med att tekniken vidareutvecklas. Vi har bara sett början på vad AI och Herman kan åstadkomma.

I dag är det endast cirka två procent av de åtta miljoner flygpassagerare som har rätt till kompensation för flygstörningar som faktiskt får ut ersättning. Varje år går därför konsumenter världen över tillsammans miste om drygt 22 miljarder kronor i kompensation. Varför ser det ut så?

– Det beror på en rad olika faktorer. Till att börja med är det tyvärr få som ens känner till sina rättigheter vid flygförseningar, särskilt ur ett globalt perspektiv.
I Sverige är det uppskattningsvis en femtedel av befolkningen som känner till reglerna. Vi jobbar därför även mycket med spridning av information. En annan faktor är att det kan anses krångligt och tidsödande att driva ett ärende. I vissa fall beror det på att flygbolagen helt enkelt bestrider kraven och konsumenten inte vidtar ytterligare åtgärder. Många kunder uppger till oss att det känns som att flygbolaget försökt trötta ut dom. Ingen kan trötta ut Herman!

Mål C-549/07

I EG-domstolens dom i mål C-549/07, Friederike Wallentin-Hermann mot Alitalia, konstaterar domstolen att det måste anses ingå i ett lufttrafikföretags normala verksamhet att lösa ett tekniskt problem som har uppstått på grund av bristande underhåll av ett flygplan. Tekniska problem som uppdagas vid underhåll av flygplanen eller som beror på brister i detta underhåll kan följaktligen inte i sig anses utgöra "extraordinära omständigheter".

Domstolen uttalar vidare att det emellertid inte kan uteslutas att tekniska problem kan utgöra sådana extraordinära omständigheter, såvida de uppkommit till följd av händelser som faller utanför det berörda lufttrafikföretagets normala verksamhet och ligger utanför dess faktiska kontroll. Som exempel nämns om tillverkaren av de flygplan som ingår i det berörda flygtrafikföretagets flotta, eller en behörig myndighet, tillkännager att de flygplan som redan är i drift är behäftade med ett dolt fabrikationsfel som påverkar flygsäkerheten eller om flygplanen skadas till följd av sabotage eller terrorism.

Enligt domstolen ankommer det på den som avser att åberopa sådana omständigheter att visa att det är uppenbart att företaget, även om alla tillgängliga resurser i form av personal och utrustning samt alla tillgängliga ekonomiska resurser hade använts, inte skulle ha kunnat undvika att de extraordinära omständigheter som de konfronterades med medförde att flygningen måste ställas in, utan att behöva göra orimliga uppoffringar med hänsyn till företagets kapacitet vid den relevanta tidpunkten.

Platsannonser