Chefsåklagare Martin Tidén. Foto: Mirza Gazic
Chefsåklagare Martin Tidén. Foto: Mirza Gazic
Juridik

"Fler kommer bli åtalade"

När FI får utökade befogenheter minskar åtalen men antalet åtalade kommer att öka. Det tror Ekobrottsmyndighetens Martin Tidén som ser fram emot att finansmarknadskammaren ska få mer tid till de större målen.

Uppdaterad 2016-09-08
Publicerad 2016-09-08

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till effektivare regler mot insiderhandel, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation. Lagförslagen innefattar bland annat att Finansinspektionen får utökade befogenheter.

De nya reglerna ska underlätta samarbetet mellan FI och EBM.

– Det är något som vi och Finansinspektionen har efterfrågat. Vi samarbetar ju redan i dag men nu får vi utökade möjligheter till det och bland annat inför man en sekretessregel som gör att det blir lättare att dela information i utredningen.

Finns det något mer som kommer att hjälpa EBM i utredningarna?
– Hela lagstiftningen bygger på den europeiska lagstiftningen. Mycket bygger på konsekvenser och iakttagelser som, inte bara vi har gjort i Sverige utan även i andra länder. Ur den synvinkeln så blir det som tidigare var en tolkning nu reglerat i stora stycken.

Straffskalorna för marknadsmissbruksbrott skärps och grova brott föreslås kunna ge upp till sex års fängelse jämfört med fyra års fängelse som det ser ut i dag.

– Det är bra ur den synvinkeln att det kan utöka möjligheterna för oss att använda oss av tvångsmedel, säger Martin Tidén.

Realtid.se ställer frågan om han tror straffskärpningen kan avskräcka folk på marknaden från att begå dessa brott.

Martin Tidén hänvisar till ett stycke i lagrådsremissen där man i sin tur hänvisar till Tivoxmålet där domstolen kommit fram till att "det bör finnas en viss presumtion för fängelsestraff i allvarligare fall". Anledningen är att det är "angeläget att motverka insiderbrott som allvarligt äventyrar allmänhetens förtroende för de finansiella marknaderna och som inbringar stora vinster på andras bekostnad". I Tivox-målet konstaterade domstolen även att dessa brott är svåra att upptäcka och att "fängelsestraff på detta område kan ha större preventiv betydelse än i många andra sammanhang".

Martin Tidén hänvisar även till att lagrådsremissen kommit fram till att "utvecklingen inom  EU  har gått mot en skärpt syn på marknadsmissbruk".

– Själva höjningen från fyra till sex år är i sig kanske inte avskräckande om det inte är så att det leder fram till en ökad användning av frihetsberövande påföljd, fängelse. Det är först då, som högsta domstolen tycker att risken för ett de facto fängelsestraff kan vara avskräckande i den här typen av brott.

En stor och betydande ändring för FI och EBM är att den förstnämnda myndigheten även kommer att omfattas av förundersökningssekretess, vilket den inte gjorde förut. Detta var "rätt besvärligt" när myndigheterna skulle samarbeta under förundersökningar, uppger Martin Tidén.

– Vad som blir bra för FI är att vi nu får lämna över handlingar i större omfattning än vad vi fick tidigare på grund av sekretessreglerna.

Sekretessreglerna innebär även ett skydd för uppgift om identiteten hos den som anmält en misstänkt överträdelse till Finansinspektionen.

Tror du lagändringarna räcker för att få fler fällande domar eller åtal?
– Jag tror att i förlängningen leder det till att fler sanktioneras antingen genom en administrativ sanktion eller ett straffrättsligt förfarande än vad vi har i dag.

Martin Tidén menar att det blir färre åtal i och med sanktionsväxlingen med FI då fler av de ärenden som EBM handlägger i dag ska handläggas av FI som istället påför en administrativ sanktion. De som straffas på finansmarknaden kan få en sanktionsavgift istället för ett bötestraff.

– När man gör denna sanktionsväxling blir effekten att resurser frigörs hos oss. Det kommer bli färre åtal men över tid blir det fler åtalade. Vi har sett att i de mer komplicerade målen är det väldigt många inblandade. Om vi frigör resurser så kommer vi kunna gå längre. Om vi handlägger färre ärenden än vi har i dag så kommer vi kunna göra mer i andra ärenden och finna fler misstänkta. Det har vi sett i fler ärenden där vi lagt mer krut att det dyker upp fler misstänkta.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 februari 2017 och Stockholms tingsrätt har utsets till särskilt forum som ska hantera samtliga mål som rör marknadsmissbruksbrott.

De föreslagna ändringarna i lagen

I lagrådsremissen föreslås två nya lagar för regeringen: en ny lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden och en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Straffskalorna för marknadsmissbruksbrott skärps, och grova brott föreslås kunna ge upp till sex års fängelse.

Regler om administrativa sanktioner införs. Finansinspektionen som tillsynsmyndighet kan ingripa mot marknadsmissbruk genom sanktionsföreläggande och till exempel besluta om rättelse, förbud att utöva ledningsuppdrag i ett värdepappersinstitut, förbud att handla med vissa finansiella instrument för egen räkning och om sanktionsavgifter.

Finansinspektionens samarbete med Ekobrottsmyndigheten fördjupas, och inspektionen får utökade egna utredningsbefogenheter.

Nya regler ska underlätta informationsutbyte mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.

Endast en typ av sanktion (straff eller administrativ sanktion) ska beslutas i det enskilda fallet. Huvudregeln är att åtal väcks vid avsiktliga överträdelser av förbuden mot marknadsmissbruk, medan andra överträdelser blir föremål för administrativa sanktioner. Åklagare ska besluta om åtal ska väckas. Om så inte sker får Finansinspektionen ingripa. Om ett åtal ogillas kan domstolen besluta om administrativ sanktion, om det finns förutsättningar för det.

Stockholms tingsrätt utses till särskilt forum för marknadsmissbruksbrott, vilket innebär att samtliga mål om överträdelser av de här slagen hanteras där.

För att underlätta utredning av marknadsmissbruk införs nya sekretessregler, bland annat skydd för uppgift om identiteten hos den som har anmält en misstänkt överträdelse till Finansinspektionen.

Platsannonser