FinansNyhet

”Finanssektorn kan ställa om på tio år med hållbara pengar”

I fredagspanelen: Sasja Beslik (fristående), Liza Jonson (Swedbank Robur), Jonas Lindmark (Morningstar), Lingyi Lu (Söderberg & Partners) samt Fredric Nystrom (Öhman fonder).I fredagspanelen: Sasja Beslik (fristående), Liza Jonson (Swedbank Robur), Jonas Lindmark (Morningstar), Lingyi Lu (Söderberg & Partners) samt Fredric Nystrom (Öhman fonder).
I fredagspanelen: Sasja Beslik (fristående), Liza Jonson (Swedbank Robur), Jonas Lindmark (Morningstar), Lingyi Lu (Söderberg & Partners) samt Fredric Nystrom (Öhman fonder).
Publicerad

Förra veckans debattartikel ”Dags att syna hållbarhetsbluffen i fonderna” väckte stor uppmärksamhet. Instämmer fler i att de ”hållbara fonderna” mest är dyra och inte har någon positiv effekt för klimatet? Se här vad Realtids fredagspanel anser.

Sverker Brundin

En hel del förvaltas av B-laget, det vill säga inte av toppförvaltare, Sasja Beslik.

Sasja Beslik, fristående expert på hållbar finans – under lång tid ansvarig för området på Nordea:

Hur stor positiv effekt anser du att de hållbara fonderna har på klimatet?

Annons

– Det beror på hur dessa förvaltas, det finns många ”wanna-be” hållbara fonder ute på marknaden. Som med allt annat är en hel del av dem kassa. De som är bra påverkar mycket och gör stort avtryck. Det finns ingen positiv påverkan i sig, man måste jobba aktivt med det i fonden.

Hur ser du på att välja bort kontra att aktivt påverka som ägare eller i styrelser?

– Kombinationen fungerar bra i vissa investeringsstrategier och beroende på hur det versktälls av förvaltaren kan de fungera bra. Dock är passiva invest och indexnära mycket svårare att jobba med på det sättet.

Annons

Hur ser du på den jämförelsevis svaga utvecklingen för många hållbara fonder?

– En hel del, dock inte alla, förvaltas av B-laget, det vill säga inte av toppförvaltare. Det är krasst men sant. Har du rätt team, fokus och gör hållbarhet på riktigt på ett aktivt sätt ger det resultat. Oftast, i alla fall.

Är det över huvud taget möjligt att påverka företags inställning till klimatpåverkan genom fondägande?

Annons

– Så klart! Finanssektororn kan göra omställningen på tio år max om alla pengar förvaltas hållbart. Vi är inte där men tänk vad vi skulle kunna åstadkomma och hur mycket pengar det går att tjäna på att investera i omställningen globalt.

Ser vi inte att dialogen leder i rätt riktning kommer vi att avyttra innehavet, säger Liza Jonsson.

Liza Jonson, vd Swedbank Robur:

Hur stor positiv effekt anser du att de hållbara fonderna har på klimatet?

– Kapital är en stark påverkansfaktor och vi som fondförvaltare kan bidra genom att skifta kapital till hållbara företag och branscher. Vi kan även bidra genom att aktivt arbeta med att påverka de företag vi äger i rätt riktning.

Hur ser du på att välja bort kontra att aktivt påverka som ägare eller i styrelse?

– Vi vill bidra till en omställning mot en mer hållbar värld vår vision är att vara världsledare inom hållbart värdeskapande. Dels för att vi tror att det är nödvändigt att investerare tar ansvar och dels för att vi tycker att det är rätt. I en värld där vi lever över jordens och samhällets förmåga finns ingen ekonomisk tillväxt, därför är vår ambition och målsättning att aktivt arbeta med påverkan och att välja in sunda och välskötta bolag för att bidra till att förändra och skapa långsiktigt hållbara affärsmodeller och företag – för det långsiktigt hållbara är också det långsiktigt lönsamma. Vi jobbar aktivt med bolagen och har pågående dialoger med hundratals bolag årligen. Ser vi inte att dialogen leder i rätt riktning kommer vi att avyttra innehavet.

Hur ser du på den jämförelsevis svaga utvecklingen för många hållbara fonder?

– Vi ser inte den utvecklingen du hänvisar till. Vi har ett högt hållbarhetsfokus i alla våra fonder och vi genererar en fin avkastning till våra kunder. Tittar man på stora internationella undersökningar så ser vi inte heller att hållbara fonder skulle halka efter, snarare tvärtom. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun och skilja på traditionella etiska fonder som enbart har ett fokus på exkluderingar mot den modernare definitionen av hållbarhet som oftast innefattar att man även jobbar med bolagen samt att man väljer in fler och mer av de hållbara bolagen. 

Är det över huvud taget möjligt att påverka företags inställning till klimatpåverkan genom fondägande?

– Ja det är möjligt. Som ett exempel kan nämnas att vi under 2018 kontaktade 425 bolag om deras hållbarhetsarbete varav cirka 350 var utanför Sverige. Vi har under många år arbetat systematiskt med klimatrisker genom vår hållbarhetsanalys av bolag och genom vårt påverkansarbete. 

Särskilt politiskt tillsatta styrelser vill hellre välja bort hela branscher för att slippa kritik, säger Jonas Lindmark.

Jonas Lindmark, analyschef och redaktör, Morningstar:

Hur stor positiv effekt anser du att de hållbara fonderna har på klimatet?

– Försumbar. Syftet med analys av hållbarhet inom de tre områdena miljö, arbetsvillkor och företagsstyrning (ESG) är egoistiskt, investerare vill undvika risker att förlora pengar på ohållbar verksamhet, skandaler och dålig företagsledning. När effekten är negativt urval, att fonderna undviker att köpa vissa aktier, så kommer andra mer samvetslösa investerare att köpa aktierna och driva verksamheten vidare så länge den är lönsam. Det finns en annan typ av förvaltning som kallas ”impact investing” som fokuserar just på positiv påverkan, men de investerar mycket mer nischat.

Hur ser du på att välja bort kontra att aktivt påverka som ägare eller i styrelser?

– Att välja bort är en strategi som ofta kallas ”etisk” och numera finns även i till exempel ”fossilfria” fonder, den gör enbart att investeraren själv får mindre dåligt samvete. En reaktion på detta problem kom för 15 år sedan då flera fondbolag lanserade ”påverkan” och ”ansvarstagande” förvaltning. Men dels är det svårt att lyckas med påverkan, dels kritiserar media ofta innehav i företag med problem även om ägarna försöker påverka, vilket gjort att särskilt politiskt tillsatta styrelser hellre vill välja bort hela branscher så att de slipper kritik.

Hur ser du på den jämförelsevis svaga utvecklingen för många hållbara fonder?

– Jag kan inte hitta någon generell effekt att negativt urval eller påverkan skulle ge lägre avkastning. Effekten på fondernas utveckling varierar mellan olika år, beroende på om till exempel ändrade oljepriser påverkar aktiekurserna för energiföretag. För att utvärdera är det viktigt att jämföra med andra fonder i samma kategori och med samma risknivå, annars blir det avgörande att många fonder som kallas ”hållbara” är Sverigefonder och därmed följer utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Är det över huvud taget möjligt att påverka företags inställning till klimatpåverkan genom fondägande?

– Helt klart är det väldigt mycket svårare jämfört med den makt vi har som konsumenter och väljare. Aktier handlas främst på en andrahandsmarknad, där säljaren ofta är en annan pensionssparare, och företagsledningarna vet att lönsamma företag alltid hittar ägare. Politiker kan däremot stifta nya lagar som påverkar direkt, genom att ändra vad som är lönsamt. Och som konsumenter har vi också en direkt relation, eftersom företag i grunden styrs av logiken ”Kunden har alltid rätt”.

Svenska fondbolag har under en längre tid varit bättre än de internationella bolagen på hållbarhet, säger Lingyi Lu.

Lingyi Lu, hållbarhetsanalytiker & tf. hållbarhetsansvarig, Söderberg & Partner:

Hur stor positiv effekt anser du att de hållbara fonderna har på klimatet?

– Svårt att säga då det länge varit omdiskuterat hur branschen ska mäta investeringars effekter på klimatet. Som förvaltare av en fond kan man åstadkomma positiv förändring i bolagen med löpande påverkansdialoger och genom hållbarhetshänsyn i investeringsprocessen signalera till bolagen att man ser allvarligt på bolag som har en otillräcklig hantering av sina klimatrisker och sin klimatpåverkan.

Hur ser du på att välja bort kontra att aktivt påverka som ägare eller i styrelser?

– Konsekvensen av att exkludera bolag med verksamhet kopplade till fossila bränslen blir att man lämnar dessa bolaget i händerna på ägare som inte bryr sig om hållbarhet. För att åstadkomma riktig förändring bör man istället se till strategin att via dialoger berätta för bolagsledningar hur de kan förbättra bolagets hållbarhetsarbete.

Hur ser du på den jämförelsevis svaga utvecklingen för många hållbara fonder?

– Svenska fondbolag har generellt sett under en längre tid varit bättre än de internationella bolagen på hållbarhet. Kanske är det anledningen till avsaknad av en drastisk förändring inom detta område, istället har det varit fortsatt stegvis förändring i rätt riktning. Risken är dock att andra aktörer tar större kliv och kommer ifatt, eller till och med blir bättre än oss. 

Är det över huvud taget möjligt att påverka företags inställning till klimatpåverkan genom fondägande?

– Via en fondförvaltare som aktivt arbetar med klimatfrågan kan man med fondens medel eller i samarbete med andra kapitalägare påverka företagens inställning. Ett framgångsrikt exempel är när några ansvarsfulla ägare i ett oljebolag fick in miljömål på ledningens agenda genom att knyta kompensationen till koldioxidminskningar.

Att placera hållbart är ett av de bättre sätten att bidra till en hållbar utveckling, säger Fredric Nyström.

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder:

Hur stor positiv effekt anser du att de hållbara fonderna har på klimatet?

– Det enkla svaret är att den positiva effekten är större från fonder som tar klimatrisker och klimatförändringar i beaktande än från fonder som inte gör det. Att placera hållbart är ett av de bättre sätten att bidra till en hållbar utveckling. Att ’money talks’ är vedertaget sedan länge och det gäller inte minst när man väljer var man investerar sina pengar. Genom att välja fonder med seriösa och genomtänkta klimatstrategier placeras pengarna i bolag vars produkter och tjänster världen faktiskt har nytta av, och man undviker samtidigt bolag som passerat bäst-före-datum.

 Hur ser du på att välja bort kontra att aktivt påverka som ägare eller i styrelser?

– Båda strategierna behövs. Viktigt att inse är att strategin ”välja bort” handlar om att vi som investerare har ett riskbasererat tillvägagångssätt. Vi värderar riskerna finansiellt och sätter ett pris på till exempel koldioxidutsläpp. Då blir investeringar i fossilbaserad industri en dålig investering för oss och våra kunder. Klimatförändringar kommer innebära betydande risker i de flest branscher. Som långsiktiga investerare måste vi kunna värdera detta, något vi anser att marknaden inte gör idag. Att påverka bolag är en ansvarsfull strategi. Men det kräver resurser och fokus och ställer stora krav på fondbolaget. På Öhman Fonder har vi valt att kombinera flera strategier i förvaltningen för att nå maximal effekt. 

Hur ser du på den jämförelsevis svaga utvecklingen för många hållbara fonder?

– Det beror på vad man värderar och hur man mäter, det är svårt att jämföra rakt av. Dessutom finns det begränsad historik och forskning kring hur hållbarhet bidrar till fondens avkastning. Enligt en studie som fondanalysbolaget Morningstar genomfört och som Financial Times (12 augusti 2019) skriver om så avkastar 63 procent av de hållbara fonderna bättre än genomsnittet. I samma artikel refereras till en studie som kommit fram till att bolag med ett starkt hållbarhetsarbete överträffar konkurrenterna. 

Är det över huvud taget möjligt att påverka företags inställning till klimatpåverkan genom fondägande?

– Ja, som fondsparare kan man göra skillnad. Det är viktigt att läsa och förstå fondens hållbarhetsprofil och fondbolagets ambitioner. Om du inte förstår – fråga.

Annons