Annons Annons
Magnus Gustafsson, ansvarig förvaltare Carnegie Total.

Fin start för nya Carnegie Total

I den andra månadsrapporten för nya Carnegie Total beskriver förvaltaren Magnus Gustafsson hur placeringsrådet ser på marknadsläget, vad som talar för fortsatt låga styrräntor och att samtliga underliggande fonder hade en positiv avkastning i september.

Uppdaterad 2016-12-20
Publicerad 2016-10-12

Den 30 augusti startade Carnegie Total, en ny allokeringsfond för ditt långsiktiga sparande. Carnegie Total investerar i några av våra mest framgångsrika fonder och förvaltas av ett beprövat placeringsråd. 

Carnegie Total fick en bra första månad, +0,8 procent. Fonden hade förvisso lite motvind i början, men avslutade september starkt. Samtliga underliggande aktiefonder hade en positiv avkastning. Bäst presterade Carnegie Småbolagsfond som hade en fantastisk månad och redovisade en uppgång på 3,95 procent (bild nedan). Carnegie Total investerar i aktivt förvaltade fonder som samtidigt står för en fokuserad värdeförvaltning.

Småbolagsfonden och dess förvaltare Viktor Henriksson visade prov på hur vi tänker och agerar som aktiva förvaltare i samband med den pågående budstriden i Haldex. Småbolagsfonden sålde sina aktier till tyska Knorr-Bremse till rådande budpris, men med villkor. Om Knorr-Bremse skulle höja sitt bud ytterligare eller sälja aktierna vidare till ett högre belopp, har Carnegie Småbolagsfond och dess andelsägare, enligt avtal rätt till det höjda beloppet. Vi har både hängslen och livrem.

Tomt i verktygslådan

I början av månaden lämnade den Europeiska Centralbanken sitt räntebesked. Som förväntat lämnade de styrräntorna oförändrade. ECB meddelade även att styrräntorna kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer, eller lägre, under en längre period. Vidare kommunicerades att programmet för tillgångsköp fortsätter att uppgå till 80 miljarder euro per månad och löper till mars 2017 eller eventuellt längre vid behov.

Den ekonomiska statistiken och då främst industriproduktionssiffrorna för Europa har försvagats under slutet av sommaren, vilket troligtvis sätter lite press på beslutsfattarna. Det finns förväntningar om att ECB ska förlänga programmet för tillgångsköp innan årets slut. 

I Sverige valde Riksbanken att lämna styrräntan oförändrad på minus 0,5 procent. Budskapet som gavs från Riksbankschefen Stefan Ingves var att prognoserna ligger fast och att vi går mot en höjning av reporäntan nästa år. Men, som sagt, det är svårt för Riksbanken att hävda att de inte är beroende av hur ECB agerar. Vi är trots allt en liten öppen ekonomi med stor export och är beroende av omvärlden och särskilt Europa.

Centralbankschefer världen över har naturligtvis gjort vad de har kunnat, men de har tyvärr inte så många verktyg kvar att använda sig av. Minusräntor får allt mer kritik och inte bara för att de påverkar banksystemen negativt, utan också för dess påverkan på framtida pensioner och att de dessutom riskerar skicka signaler om kris. 

Sverige utvecklas fortfarande väl, även om vi ser tecken på att tillväxten är på väg att bromsa in. Barometerindikatorn från KI, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 103,0 i september. En klar ökning från 100,1 föregående månad. Både företag och hushåll bidrog till uppgången. Bolagens vinstutveckling ser fortfarande ganska ljummen ut. Det finns en klar risk för att analytikerna ligger för högt i sina prognoser och därmed måste justera ned sina vinstestimat.

Kvartalsrapporter i fokus

Nu närmar sig kvartalsrapporterna och fokus kommer åtminstone temporärt att skifta från makrostatistik till vad företagen presterar och framför allt vad de säger om efterfrågesituationen och orderläget. Efter en längre tids multipelexpansion finns det inte mycket utrymme för besvikelser. Dessutom befinner vi oss i en säsongsmässigt svag period för börsen.

Det är bäddat för kraftfulla svängningar och därmed en ökad risk på börsen under hösten.Tillväxtmarknader har generellt haft en bra utveckling under året. Vi kan även notera en viss stabilisering av råvarupriserna efter en längre tids svaghet. Det är främst de mer råvaruberoende ekonomierna som nu ser en viss ljusning, främst Brasilien och Ryssland gynnas. 

För ekonomier i Asien förbättras läget och den främsta stjärnan är Indien, som växer snabbast men där även värderingen har kommit upp och medfört att börsen handlas klart över historiska snittnivåer. Vad händer med oljepriset? Kommer ett högre oljepris leda till fortsatta uppgångar på den ryska aktiemarknaden? Ett högre oljepris skulle innebära ljusare utsikter för många tillväxtländer. Vid vilken prisnivå kommer USA:s skifferoljeproducenter att öka produktionstakten? En produktionsbegränsning från OPEC:s sida, som beslutades i september, bör leda till en högre oljepris eller åtminstone minska risken för prisfall.

Måttlig tillväxt

Vi ser fortfarande en måttlig global tillväxt och en fortsatt låg inflation och detta, i kombination med att centralbankerna fortsätter att stimulera ekonomin, talar för låga styrräntor. Vi väntar inom kort en höjning av den amerikanska styrräntan, men takten på kommande höjningar kommer troligtvis att ske långsamt.

Om FED däremot väntar för länge med en räntehöjning riskerar de att tvingas strama åt hårdare, vilket kan få negativa konsekvenser. Yellen angav i samband med det senaste räntebeskedet att hon ser en räntehöjning under detta år om arbetsmarknaden fortsätter att stärkas och inga nya risker materialiseras.

Den ekonomiska statistiken för den amerikanska ekonomin har varit överraskande svag och detta i kombination med inflationssiffror och det antågande amerikanska presidentvalet, har medfört att FED avvaktat med räntehöjning. Det finns en oro för att USA kan fastna i ett tillstånd av låg tillväxt och låg inflation. Den starka efterfrågan på arbetskraft i USA har lett fram till att de snart har nått full sysselsättning.

Trots detta stiger inte inflationen speciellt mycket. Både ISM för tillverkning och tjänstesidan har kommit ner och där den föregående föll under 50-nivån. Dessa siffror är dock ganska volatila och kan slå rätt mycket från en månad till en annan. 

Under månaden presenterades även en enkätundersökning av lobbyorganisationen Business Roundtable, där det framgår att cheferna i USA:s största bolag anser att ekonomin står och stampar och att man förväntar sig en försämrad försäljning det närmsta halvåret. Men det finns även positiva signaler i form av bättre konsumentförtroende. Consumer confidence ökade till 104,1 i september jämfört med 101,8 i augusti, vilket var den högsta nivån sedan sommaren 2007 (bild nedan).

Aktier som tillgångsslag har haft en bra utveckling och i dagens lågräntemiljö finns få investeringsalternativ. Det låga ränteläget och långsamt stigande långräntor medför att potentialen för traditionella ränteplaceringar i till exempel statspapper är mycket låg. Vi föredrar företagsobligationer även om risken i dessa är högre. Korrigeringar i marknaden inträffar då och då men vårt fokus ligger på att uppnå en långsiktigt god riskjusterad avkastning.  

Magnus Gustafsson

>> Hela månadsrapporten finns att ladda ned i PDF här

Samtliga underliggande fonder i Carnegie Total är aktivt förvaltade. Nedan kan du läsa månadsrapportsutdrag från några av fonderna. För att läsa fullständiga rapporter, vänligen besök respektive fondsida.

Carnegie Sverigefond: Adjö till en gammal vän

Långsiktighet är en hörnsten i Carnegie Fonders investeringsfilosofi, men för första gången sedan undertecknad tog över Sverigefonden har vi inte längre Securitas i fonden. 

Vi säger helt enkelt adjö till en gammal vän efter mer än tio år i fonden, då värderingen blivit lite hög i förhållande till uthållig marginal samtidigt som direktavkastning är låg. Securitas har varit en fantastisk affär, trots en mycket dålig start, och visar på vikten av att vara långsiktig och uthållig.

En av få aktier som inte steg var fondens största innehav, Hennes & Mauritz. Den varma hösten i Europa har tydligt påverkat försäljningen negativt, lägg till att bolaget under de senaste åren investerat kraftigt i IT, nya koncept (bland annat COS) och online samtidigt som valutan gått emot dem.

Detta har fått många bedömare att tro att en av Sveriges största framgångssagor snart är all.Vi tror inte det även om vi är medvetna om att marginalen kommer vara lägre i framtiden än vad den varit historiskt. Vi tror ändå att klädjätten, efter årets svacka, ökar vinsten nästa år till god tillväxt och då är dagens värdering mycket attraktiv särskilt i ljuset av att H&M har nettokassa och är en högutdelare.

Simon Blecher

Carnegie Småbolagsfond: En god affär för andelsägarna

Månadens bästa aktie var Haldex med en uppgång om 21 procent. Under sommaren har en uppmärksammad budstrid om Haldex ägt rum. I slutet av månaden avyttrade vi våra aktier till Knorr-Bremse till priset 125 kr/aktie.

Fondens innehav i Haldex var den sista tillgängliga större posten i bolagen, vilket gjorde den åtråvärd för kontrahenterna. Vi sålde till Knorr-Bremse eftersom deras bud var högst. Då vårt innehav var tilldragande fick vi ett speciellt erbjudande som innebar att vi fick betalt direkt, och inte behövde bekymra oss om eventuella risker i Knorr-Bremses erbjudande. Vi fick även garantier om tilläggsköpeskilling vid ett eventuellt höjt bud. Totalt sett en god affär för våra andelsägare. 

Dometic är ett av våra favoritbolag. Den sista augusti sålde den tidigare huvudägaren EQT en större post aktier med rabatt. Det pressade kursen i början av månaden. Fonden köpte aktier i transaktionen och passerade därmed 5 procent av ägandet i bolaget.  

Viktor Henriksson

Carnegie Asia: Kina vill ha svagare valuta

De asiatiska marknaderna fortsatte sin positiva trend i september om än i måttligare takt. Carnegie Asia steg 0,2 procent.

FED har ett problem. De vill gärna höja räntan, inte för att amerikansk ekonomi är speciellt stark, statistiken är väldigt ojämn, utan för att det är bra att ha lite utrymme att sänka i nästa lågkonjunktur.

Kina har ett problem. Kinas valuta är länkad till dollarn och följer med när dollarn stärks eftersom alla tror att räntorna ska stiga. Det innebär en nackdel för Kinas export till övriga världen. Kina vill gärna se en svagare kinesisk valuta.

Kinesiska investerare har ett problem. Allt fler kineser tror att valutan ska falla i värde. Under hösten har kineser därför köpt stora mängder aktier på Hong Kong börsen i syfte att föra ut kapital ur landet. Hong Kong börsen rusar uppåt och ingen förstår varför. Det är svårt att motivera rörelsen med att företagens vinster ökar eller att utdelningen stiger.

Fonden sålde innehaven i Bank BDO och Bumi Serpong. Innehaven i Alibaba och Ultratech Cement ökades.

Gunnar Påhlson

Carnegie EM Corporate Bond: Nickel mot diamanter

Redan under augusti noterade vi något högre marknadsräntor i USA och under september såg vi även kreditspreadarna gå isär.

För Carnegie Emerging Markets Corporate Bond blev det första månaden med nedgång sedan januari och fonden backade med 0,07 procent under september.

Under månaden har det gjorts ett antal transaktioner i bolag med verksamhet i Östeuropa. Vi har varit med i en primärtransaktion i kredit- och inkassobolaget B2 Holding som är en av de ledande aktörerna i Polen men även har verksamhet i flera andra länder i Europa. Vi har sålt av en position i ryska Norilsk Nickel och istället adderat en obligation i diamantbolaget Alrosa

Vi följer med spänning utvecklingen i USA, både när det gäller det amerikanska valet och agerandet från den amerikanska centralbanken. När det gäller presidentvalet ser vi en ökad osäkerhet framförallt i Mexiko, samtidigt som penningpolitiken får en mer generell inverkan.

Även om vår portfölj erbjuder en diversifierad exponering som många gånger ligger långt ifrån den amerikanska marknaden påverkas sentiment och flöden in och ut ur tillgångsslaget av Feds agerande. Till detta bidrar förstås också att en stor del av krediter på tillväxtmarknader utgörs av obligationer utgivna i USD.

Mikael Engvall och Mona Stenmark

För aktuell allokering och mer information, besök Carnegie Totals fondsida.

>> Hela månadsrapporten finns att ladda ned i PDF här

Hur kan jag få veta mer om Carnegie Total?

Läs gärna med om Carnegie Total i produktbladet , i fondbroschyren eller på vår hemsida.

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?

Följ oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in