Finans

FI varnar för sämre transparens på obligationsmarknaden

Sedan Mifid2 och Mifir infördes har transparensen minskat på de svenska obligationsmarknaderna, trots att syftet var att reglerna skulle öka transparensen.

Publicerad 2019-10-18

Det visar Finansinspektionens (FI) analys av effekterna av transparensreglerna som infördes när direktivet och förordningen om värdepappersmarknaden började tillämpas 2018. 

När direktivet respektive förordningen om marknader för finansiella instrument – Mifid 2 och Mifir – började tillämpas, medförde det nya krav på transparens inom hela EU. De nya kraven innebär att information både före och efter handel ska offentliggöras i stort sett i realtid. Men detta fungerar inte alltid i praktiken menar FI och pekar på olika möjligheter till undantag och uppskjutet offentliggörande.

FI har gjort en analys på hur de nya transparensreglerna tillämpas på den svenska obligationsmarknaden baserat på en enkätundersökning där 21 marknadsaktörer som agerar emittenter, investerare eller mellanhänder ingick. FI har även använt sig av data från FI:s transaktionsrapporteringssystem och information som publicerats via olika arrangemang.

Majoriteten av dem som har svarat på FI:s enkät anser att transparensen på de svenska obligationsmarknaderna har minskat sedan Mifid 2 och Mifir började tillämpas. 

”Enligt FI:s analys beror detta framför allt på att informationen publiceras på många olika ställen och är svårtillgänglig. Den minskade transparensen beror även på att marknadsaktörerna som utför transaktioner på en handelsplats i ett annat EU-land kan skjuta upp offentliggöranden i större utsträckning än vad de svenska reglerna tillåter”.

FI skriver i rapporten att det är viktigt att öka transparensen igen för att skapa bättre förutsättningarna för väl fungerande marknader. 

”FI anser att det, till exempel, finns utrymme för branschledda initiativ för att öka transparensen”. 

FI skriver även att man kommer att verka för att publicerad information ska göras tillgänglig på ett bättre sätt, och för en harmonisering av de regler som beslutas av enskilda behöriga myndigheter. Detta ska göras även genom det europeiska tillsynssamarbetet. 

”FI skulle även kunna ompröva de tillstånd som beviljats marknadsaktörerna att skjuta upp publicering av information efter handel”. 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in