Bank

FI sanktionsprövar Swedbank

UPPDATERAD: Finansinspektionen går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbank styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. 

Uppdaterad 2019-10-29
Publicerad 2019-10-29

Beslutet att inleda en sanktionsprövning är ett steg i FI:s undersökningsprocess. Det  framgår av ett pressmeddelande från FI.

FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt. FI:s arbete med att analysera sakförhållanden och juridiska frågor fortsätter fram till nästa steg i sanktionsprocessen. Då kommer FI att skicka en skrivelse till banken som bland annat beskriver de iakttagelser FI gjort och redogör för de rättsliga omständigheter som FI anser ger anledning till att överväga ett ingripande och begära att banken yttrar sig om detta.

FI:s undersökning av Swedbanks styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i dotterbolagen i Baltikum genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet innebär att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar. Den estniska tillsynsmyndigheten genomför därtill en undersökning av den lokala regelefterlevnaden i Swedbanks estniska dotterbank parallellt och i koordination med FI:s undersökning av den svenska moderbanken. Även den estniska tillsynsmyndigheten har beslutat att inleda en sanktionsprocess när det gäller Swedbanks dotterbolag i Estland.

FI planerar att kommunicera resultatet av undersökningen som gäller Swedbank i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande.

Swedbank har idag tagit del Finansinspektionens beslut om att lämna ett tillsynsärende vidare för sanktionsprövning. 

I bankens svar på Finansinspektionens avstämningsskrivelse den 16 september 2019 konstaterades att bankens iakttagelser på flera centrala punkter överensstämmer med Finansinspektionens. Det som nu ska ske är en legal prövning av om dessa iakttagelser utgör grund för sanktion.

Swedbank skrivet i ett pressmeddelande att man fortsätter att samarbeta fullt ut och tar fram all den information som myndigheterna begär.

Banken betonar att arbetet med att förstärka interna funktioner för att motverka penningtvätt och öka kundkännedomen fortskrider. Ny kompetens och nya resurser sätts på plats och kunskapsnivån hos samtliga medarbetare höjs. Enheten Anti Financial Crime (AFC), som inrättades i april i år, koordinerar 132 initiativ för att förbättra rutiner, systemstöd och processer. Av dessa beräknas 71 vara färdiga under det fjärde kvartalet 2019.

Finansinspektionen i Estland har också beslutat om att starta en sanktionsprövning lokalt för Swedbank AS.

Platsannonser