Bank

FI kritiserar Landshypoteks fastighetsvärderingar

Finansinspektionen har beslutat om ett föreläggande för Landshypotek Bank att göra rättelse avseende bankens användning av förenklad marknadsvärdering. Det är en metod som fastställer marknadsvärdet på fastigheter som inte är avsedda för bostadsändamål, och som i sin tur ligger till grund för säkerställda obligationer.

Uppdaterad 2017-06-22
Publicerad 2017-06-22

Finansinspektionen har i samband med en undersökning av Landshypotek Bank identifierat brister i en av bankens värderingsmetoder av fastigheter och obligationer som av banken kallas för ”förenklad marknadsvärdering”.
 
Finansinspektionen (FI) bedömer att värderingsmetoden inte uppfyller kraven i regelverket för säkerställda obligationer då banken inte har bedömt varje fastighet självständigt och separat. Enligt FI kan värderingsmetoden leda till värden som ligger både under och över det egentliga marknadsvärdet, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.
 
FI förelägger därför banken att senast den 31 december 2018 utesluta de hypotekskrediter som inte är avsedda för bostadsändamål och som inte har individuellt värderade marknadsvärden ur säkerhetsmassan för säkerställda obligationer.

FI har i sitt beslut avsatt en relativt lång period för banken att göra rättelse. Detta för att ge banken tillräckligt med tid för att fastställa uppdaterade marknadsvärden för de hypotekskrediter som har värderats med den förenklade marknadsvärderingen.

Förläggandet förvånar

– Det är förvånande att Finansinspektionen nu ändrar sig och inte tillåter denna typ av delvärdesmetod, som är en erkänd metod att värdera jordbruksfastigheter på. Myndigheten genomlyste och godkände användningen av förenklade marknadsvärderingar när Landshypotek Bank fick tillstånd att ge ut säkerställda obligationer 2006, kommenterar Martin Kihlberg, tillförordnad chefsjurist på Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande.
 
– Banken har således använt metoden som en av flera värderingsmetoder under tio år utan att vare sig Finansinspektionen eller den oberoende granskaren har haft synpunkter eller något att erinra, säger Kihlberg och fortsätter:

– Det här sättet att göra en individuell värdering är endast en av flera metoder som banken använder för att fastställa fastigheters marknadsvärde. Användningen av metoden är begränsad vid bankens kreditgivning, och används för mindre fastigheter.
 
– Finansinspektionens helomvändning och beslut om ändrade förutsättningar riskerar dock att försvåra för vår verksamhet och utlåningen till landsbygden och de gröna näringarna. Förändringar och ändrade förutsättningar får alltid en större påverkan på de mindre aktörerna på bankmarknaden än på de stora. I förlängningen påverkas kundernas möjligheter att kunna välja mellan flera alternativ och olika typer av banker på marknaden. Vi kommer nu att analysera Finansinspektionens beslut, säger Martin Kihlberg

Platsannonser