Finans

FI återkallar Remium Nordics samtliga tillstånd

Finansinspektionen återkallar Remium Nordics tillstånd att driva finansieringsrörelse. Även bolagets tillstånd att driva värdepappersrörelse återkallas. Sanktionsbeslutet innebär att Remium ska avveckla all tillståndspliktig verksamhet.

Uppdaterad 2018-04-18
Publicerad 2018-04-18

Finansinspektionens utredning visar att Remium har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll samt  kreditriskhantering. Remium har inte gjort de nedskrivningsprövningar som krävs och därmed inte heller gjort tillräckliga nedskrivningar i sin kreditportfölj. Detta har lett till att Remium har riskerat att inte redovisa en rättvisande bild av sin finansiella ställning, skriver FI i ett pressmeddelande.

FI bedömer att det finns icke kvalificerade ägare som utövar ett väsentligt inflytande över ledningen i Remium. Det innebär alltså att de agerar som om de vore kvalificerade ägare med kontroll över bolaget. Att utöva kontroll kräver tillstånd från FI, vilket ägarna inte har fått. Därmed är ägarförhållandena samt bolagets förbindelser med andra företag svåra att genomlysa både för FI och andra externa parter, och dessutom försvåras FI:s tillsyn.

Bristerna är mycket allvarliga och visar att Remium saknar förmåga och kanske till och med vilja att följa grundläggande regler som finns till för att skydda konsumenter och andra kunder liksom samhället i stort.

FI ingrep mot Remium i september 2017. Då fick bolaget en varning och en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor. Grunden för det sanktionsbeslutet var att bolaget hade allvarliga brister i sin kredithantering och kreditriskhantering. FI konstaterade att bolaget saknade den interna styrning och kontroll som krävs i ett kreditinstitut.

Finansinspektionen ansåg då att överträdelserna var så allvarliga att det fanns skäl att överväga att återkalla Remiums tillstånd, men att det var tillräckligt att stanna vid en varning med sanktionsavgift, bland annat på grund av att bolaget hade beslutat att avveckla finansieringsrörelsen och återlämna tillståndet till årsskiftet 2017/2018. Detta har inte skett, och bolaget har därefter vid ett par tillfällen ändrat sin tidsplan för avveckling.

Eftersom Remium nu återigen har brutit mot en rad centrala bestämmelser finns det inte utrymme att på nytt besluta om en varning. FI har därför beslutat att återkalla Remiums samtliga tillstånd.

För att åtstadkomma en ordnad avveckling som i största möjliga mån hanterar effekten för bolagets kunder har FI beslutat om en särskild avvecklingsplan som ger bolaget drygt fyra månader att avveckla sin verksamhet.

Realtid.se söker företrädare för Remium Nordic.

Platsannonser