Annons

Annons

Fåtal företag har haft samma revisor i 20 år

En ny rapport från Finansinspektionen visar att 25 procent av de undersökta företagen har haft samma revisor i mer än elva år, en del i mer än tjugo år. De nya reglerna tillåter i princip max tio år.  

Sedan 2014 gäller nya strängare regler för revisorer och revision. Dessa infördes med EU:s så kallade revisionspaket.

Bland annat fick företag av allmänt intresse krav på sig att byta revisor och revisionsbyrå, så kallad byrårotation, minst vart tionde år. För börsbolagen finns möjlighet att förlänga med tio eller 14 år – se faktaruta.

För de finansiell företagen gäller strikt tio år utan möjlighet till förlängning.

Annons

Annons

Finansinspektionen (FI) utövar tillsyn över hur byrårotationen efterlevs. Nu publicerar myndigheten en rapport som konstaterar att företag av allmänt intresse är “generellt sett bra på att följa reglerna om revisorsrotation”.

Slutsatsen dras på basis av en enkätstudie som FI gjort bland 68 av de total 679 företagen av allmänt intresse, det vill säga tio procent av dessa.

Samtliga tillfrågade har svarat på FI:s enkät och det visar sig att inte ett enda av de tillfrågade företagen bryter mot regelverket. 

Däremot är det totalt sett 31 procent av företagen i undersökningen som tillämpar fortfarande någon övergångsregel. Exempelvis är det fem av företagen, 7 procent, som har haft samma revisor i mer än 20 år. Enligt övergångsregeln måste dessa byta senast år 2020, vilket innebär att val måste göras i år. 18 procent av företagen har haft samma revisor i mer än 11 år och måste byta senast 2023. 

Den stora majoriteten, 69 procent, är redan i det nya systemet och tillämpar därför inte övergångsregler. 56 procent valde ny revisor under perioden 2014-2018.

FI har dubbelkollat företagens uppgifter mot myndighetens egna register, Bolagsverkets näringslivsregister, Bisnode Infotorg samt företagens års- och koncernredovisningar för 2017.

Fakta

Finansinspektionen (FI) utövar viss revisionstillsyn i enlighet med lagen om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision. 
Till företag av allmänt intresse räknas börsbolag och finansiella företag.

För de finansiella företagen gäller de strängaste reglerna. Dessa måste rotera revisor minst vart tionde år. Börsbolagen kan förlänga med en ny tioårsperiod OM en ny upphandling görs däremellan. Vid så kallad joint audit (två revisorer som lämnar gemensam revisionsberättelse) kan tiden förlängas med 14 år.

Kartläggningen genomfördes genom att FI skickade ut en enkät där företagen fick svara på hur de uppfyller de aktuella lagkraven. Enkäten skickades till 68 företag av allmänt intresse. Av dessa var 39 börsbolag. De övriga var: 16 försäkringsbolag, 12 banker eller kreditmarknadsbolag och 1 värdepappersbolag. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons