Fastigheter

Fastpartner överväger aktieemission

Fastpartner kallar nu till extrastämma för att utreda om bolaget ska emittera en ny serie D-aktier.

Publicerad 2019-10-24

Sven-Olof Johanssons fastighetsbolag Fastpartner har gett Swedbank uppdraget att utreda förutsättningarna för en emission av stamaktier av en ny serie D, enligt ett pressmeddelande.

"En emission av stamaktier av serie D är ett led i bolagets arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment grade samtidigt som den möjliggör fortsatt tillväxt, bland annat genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd", framgår det.

Bolaget kallar samtidigt till en extra bolagsstämma som ska hållas måndagen den 25 november 2019. Syftet är att  introducera stamaktier av serie D i bolagsordningen och för att ge styrelsen mandat att ge ut stamaktier av serie D. 

Av kallelsen framgår det att styrelsen vill ha mandat att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020 fatta beslut om ökning av Fastpartners aktiekapital genom nyemission av högst 16 000 000 D-aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller "eljest med villkor". Detta ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje D-aktie medför, liksom preferensaktien,  en tiondels röst, medan a-aktien medför en röst.

Alla stamaktier har rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Vid utdelning har D-aktien rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på A-aktien, dock högst fem kronor per aktie och år.

Utbetalning av utdelning avseende D-aktien ska göras i fyra lika stora delbetalningar i april, juli, oktober och januari.

Platsannonser